Wil jij graag in een or­ga­ni­sa­tie wer­ken met een maat­schap­pe­lijk be­lang, waar veel aan­dacht is voor jou, voor de kwa­li­teit van het werk, de ser­vi­ce­ge­rich­te dienst­ver­le­ning en de on­der­lin­ge con­tac­ten, dan voel jij je vast thuis bij Be­vol­kings­on­der­zoek.

Wat ga jij doen?

Als MB'er in de scree­ning word je tij­dens de in­ter­ne op­lei­ding op­ge­leid om zelf­stan­dig stan­daard mam­mo­gra­fisch on­der­zoek uit te voe­ren. Je voert het on­der­zoek uit op een mo­biel of vast borst­on­der­zoeks­cen­trum on­der be­ge­lei­ding van één of meer­de­re hbo-ge­school­de Me­di­sche Beeld­vor­mings- en Be­stra­lings­des­kun­di­gen (MB­B'ers).

Jouw werk­zaam­he­den zijn:

 • Het borst­on­der­zoeks­cen­trum ope­nen en ge­reed ma­ken voor de komst van de cli­ën­ten.
 • De cli­ën­ten in­for­me­ren over de gang van za­ken, hen be­ge­lei­den, in­stru­e­ren en ge­rust­stel­len.
 • Het ma­ken van mam­mo­gra­fie­ën.
 • Deel­ne­men aan fo­to­be­spre­kin­gen met de ra­dio­loog, in­ter­col­le­gi­a­le kwa­li­teits­toet­sin­gen en na­scho­lin­gen.

Wat vin­den on­ze me­de­wer­kers

Ben je be­nieuwd naar wat on­ze me­de­wer­kers in de on­der­zoeks­cen­tra vin­den van het wer­ken bij be­vol­kings­on­der­zoek? Kijk dan naar de­ze kor­te vi­deo.

Hoe ziet het leer­tra­ject er­uit?

 • Je start met een op­lei­dingstra­ject van ca. 4 maan­den be­staan­de uit the­o­rie en prak­tijk in de re­gio. Tij­dens de in­struc­tie­pe­ri­o­de vin­den ook the­o­rie­les­sen plaats die af­ge­stemd wor­den op de prak­tijk en schrif­te­lijk wor­den ge­toetst. Na de prak­tijk­les­sen volgt een in­struc­tie­pe­ri­o­de die wordt af­ge­slo­ten met een prak­tijk­toets. Als je de­ze toets met goed re­sul­taat af­legt, volgt een sta­ge­pe­ri­o­de. Col­le­ga's be­ge­lei­den je in het ef­fi­ci­ënt ver­lo­pen van het on­der­zoek in com­bi­na­tie met het ma­ken van kwa­li­ta­tie­ve fo­to's. De op­lei­ding sluit je af met een port­fo­li­o­toets waar­na je in de borst­kan­ker­scree­ning gaat wer­ken in jouw re­gio.

Wat vra­gen wij van jou?

 • Een af­ge­ron­de mbo 4– op­lei­ding; een tech­ni­sche, me­di­sche of ver­zor­gen­de rich­ting is een pré.
 • Goe­de so­ci­a­le en com­mu­ni­ca­tie­ve vaar­dig­he­den en em­pa­thisch ver­mo­gen.
 • Je bent in het be­zit van een rij­be­wijs en ei­gen ver­voer.
 • Je hebt door­zet­tings­ver­mo­gen, werkt sys­te­ma­tisch en hy­gi­ë­nisch.
 • In het ka­der van de ver­ge­wis­plicht wor­den even­tu­eel, voor­dat we over­gaan tot een aan­stel­ling, re­fe­ren­ties op­ge­vraagd bij de eer­de­re werk­ge­vers, ook vra­gen we om een ver­kla­ring om­trent ge­drag.
 • Een as­sess­ment kan on­der­deel uit­ma­ken van de sol­li­ci­ta­tie­pro­ce­du­re.

Wat bie­den wij jou?

 • Een be­taal­de in­ter­ne op­lei­ding tot MB'er in de scree­ning.
 • Tij­dens de op­lei­ding een dienst­ver­band van 32 uur per week.
 • Na het be­ha­len van de op­lei­ding en het goed door­lo­pen van het werk­er­va­rings­jaar krijg je een con­tract voor on­be­paal­de tijd aan­ge­bo­den. Een sa­la­ris in FWG 35 con­form cao Zie­ken­hui­zen.
 • Een pret­ti­ge en col­le­gi­a­le werk­om­ge­ving.
 • Re­gel­ma­ti­ge werk­tij­den.
 • Goe­de se­cun­dai­re ar­beids­voor­waar­den vol­gens de cao Zie­ken­hui­zen waar­on­der een ein­de­jaars­uit­ke­ring van 8,33% en een va­kan­tie­bij­slag van 8,33%.
 • Een uit­ste­ken­de reis­kos­ten­ver­goe­ding per ki­lo­me­ter.

Hoe kun je sol­li­ci­te­ren?
Van­we­ge CO­VID-19 is de ver­wach­ting dat wij de­ze op­lei­ding na de zo­mer van 2021 weer kun­nen aan­bie­den. Voor meer in­for­ma­tie kun je con­tact op­ne­men met de des­be­tref­fen­de re­gio. Op de­ze pa­gi­na vind je een over­zicht van al­le va­ca­tu­res.