MB­B'er in de scree­ning (West­land en om­ge­ving)

 • Aantal uren: 16-36 uur
 • Sluitingsdatum: 31-12-2022
 • Gewenst opleidingsniveau: HBO
Bekijk alle vacatures   Solliciteer direct
Ben jij de en­thou­si­as­te MB­B'er die wij zoe­ken?

Als MB­B'er in de scree­ning (ook vaak 's­cree­ningsla­bo­rant' ge­noemd) heb je als hoofd­taak het ma­ken van mam­mo­gra­fie­ën van cli­ën­ten van het be­vol­kings­on­der­zoek borst­kan­ker. Dit doe je op een van de borst­on­der­zoeks­cen­tra in Zuid-Hol­land of Zee­land. Daar­mee le­ver je een be­lang­rij­ke bij­dra­ge aan het vroeg­tij­dig op­spo­ren van borst­kan­ker. Je voert je werk uit in een mo­biel of een vast borst­on­der­zoeks­cen­trum. Per dienst werk je met twee of meer col­le­ga's sa­men. De mam­mo­gra­fie­ën die je maakt, re­gi­stra­ties en je op­mer­kin­gen wor­den ach­ter­af be­oor­deeld door twee scree­nings­ra­dio­lo­gen.

Func­tie-in­houd:

 • 'Jouw' borst­on­der­zoeks­cen­trum ope­nen en ge­reed ma­ken voor de komst van de cli­ën­ten
 • De cli­ën­ten in­for­me­ren over de gang van za­ken, hen be­ge­lei­den, in­stru­e­ren en ge­rust­stel­len
 • Het borst­on­der­zoek: de mam­mae uit­wen­dig in­spec­te­ren; en
 • de cli­ënt po­si­ti­o­ne­ren, de ap­pa­ra­tuur in­stel­len en op­na­mes ma­ken
 • Be­oor­de­len van de tech­ni­sche kwa­li­teit en dia­gnos­ti­sche waar­de van de op­na­mes
 • Schoon­ma­ken van de ap­pa­ra­tuur, con­tro­le­ren van cli­ënt­ge­ge­vens, in­ter­pre­te­ren kli­ni­sche ge­ge­vens
 • Ge­ven van een ad­vies­be­oor­de­ling en even­tu­e­le op­mer­kin­gen no­te­ren voor de ra­dio­loog
 • Deel­ne­men aan fo­to­be­spre­kin­gen met de ra­dio­loog, in­ter­col­le­gi­a­le kwa­li­teits­toet­sin­gen en na­scho­lin­gen.

Je bent:

 • In het be­zit van be­wijs van be­voegd­heid van Ra­dio­di­a­gnos­tisch of Ra­dio­the­ra­peu­tisch La­bo­rant of HBO di­plo­ma MBRT
 • In het be­zit van rij­be­wijs B en ei­gen ver­voer

Wij bie­den

 • In­scha­ling vol­gens de bij de CAO Zie­ken­hui­zen be­ho­ren­de, sa­la­ris­schaal FWG 45 die loopt van € 2.144,- tot € 3.072,- (bru­to per maand bij 36 uur per week).
 • Dien­sten tij­dens kan­toor­uren en mo­ge­lijk­heid om vrij te zijn in de school­va­kan­ties.
 • Uit­ste­ken­de reis­kos­ten­ver­goe­ding en ove­ri­ge ar­beids­voor­waar­den.
Solliciteer direct

Gein­te­res­seerd?