Be­taal­de op­lei­ding met sa­la­ris en baan­ga­ran­tie!

Kijk op on­ze cam­pag­ne­pa­gi­na www.be­vol­kings­on­der­zoek­zoekt.nl voor meer in­for­ma­tie over on­ze zoek­tocht naar nieu­we col­le­ga's voor de borst­kan­ker­scree­ning! Wil jij on­ze in­ter­ne op­lei­ding tot mam­mo­la­bo­rant vol­gen? Je bent meer dan wel­kom bij Be­vol­kings­on­der­zoek Ne­der­land! Wij staan voor je klaar en re­ge­len al­les snel en goed. Bij ons ben én voel je je wel­kom om sa­men een bij­dra­ge te le­ve­ren aan het vroeg­tij­dig op­spo­ren van kan­ker.

On­ze op­lei­ding

Uniek mo­gen we on­ze op­lei­ding ze­ker noe­men! De op­lei­ding tot mam­mo­la­bo­rant is een 2-ja­rig tra­ject op hbo-ni­veau. Je com­bi­neert wer­ken met le­ren en in twee jaar tijd rond je de op­lei­ding af. Het voor­deel van on­ze in­ter­ne op­lei­ding is dat je de the­o­rie di­rect in de prak­tijk kunt toe­pas­sen. De­ze op­lei­ding is ont­staan van­uit een sa­men­wer­king tus­sen Be­vol­kings­on­der­zoek Ne­der­land en de Eras­mus MC Aca­de­mie. Je ont­vangt sa­la­ris tij­dens je stu­die en ook al­le stu­die­kos­ten wor­den be­taald. Daar bo­ven­op ge­ven we je ook nog de ga­ran­tie van een vas­te baan! Na af­ron­ding van de op­lei­ding ont­vang je een con­tract voor mi­ni­maal 24 uur per week.

Iets voor jou?

Neem dan een kijk­je op www.be­vol­kings­on­der­zoek­zoekt.nl en sol­li­ci­teer!

Kijk je mee?

In de­ze vi­deo ver­tel­len on­ze -hui­di­ge- mam­mo­la­bo­ran­ten in op­lei­ding je heel graag meer over de op­lei­ding, over het werk en over zich­zelf. Kijk je mee?

Bekijk video

Vraag het Cin­dy

Heb jij vra­gen over wer­ken of le­ren bij Be­vol­kings­on­der­zoek Ne­der­land? Wij ko­men graag met je in con­tact! On­ze cor­po­ra­te re­crui­ter Cin­dy Job­se staat je graag te woord en legt voor jou de juis­te ver­bin­ding bin­nen Be­vol­kings­on­der­zoek Ne­der­land. Cin­dy is be­reik­baar op 06-82136287 en via wer­ken@be­vol­kings­on­der­zoe­kne­der­land.nl.