Heb jij in­te­res­se in de in­ser­vi­ce op­lei­ding mam­mo­la­bo­rant?

Wil jij graag in een or­ga­ni­sa­tie wer­ken met een maat­schap­pe­lijk be­lang, waar veel aan­dacht is voor jou, voor de kwa­li­teit van het werk, de cli­ënt­ge­rich­te dienst­ver­le­ning en de on­der­lin­ge con­tac­ten, dan voel jij je vast thuis bij Be­vol­kings­on­der­zoek. Werk jij graag in een klein team en wil jij mee­hel­pen om borst­kan­ker vroeg­tij­dig op te spo­ren? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Wat ga je doen?
Als mam­mo­la­bo­rant word je tij­dens het leer­tra­ject op­ge­leid om zelf­stan­dig mam­mo­gra­fisch on­der­zoek uit te voe­ren. Je werkt met ge­spe­ci­a­li­seer­de tech­no­lo­gie­ën voor het ma­ken van goe­de rönt­gen­fo­to's. Ge­du­ren­de je werk­dag wis­sel je van plek in het (mo­bie­le) on­der­zoeks­cen­trum: het ene mo­ment schrijf je cli­ën­ten in, het an­de­re mo­ment maak je de mam­mo­gra­fie­ën. De mam­mo­gra­fie­ën die je maakt, re­gi­stra­ties en je op­mer­kin­gen wor­den ach­ter­af be­oor­deeld door twee scree­nings­ra­dio­lo­gen.

Jouw werk­zaam­he­den zijn:

 • Het on­der­zoeks­cen­trum ope­nen en ge­reed ma­ken voor de komst van de cli­ën­ten.
 • De cli­ën­ten in­for­me­ren over de gang van za­ken, hen be­ge­lei­den, in­stru­e­ren en ge­rust­stel­len.
 • Het ma­ken van mam­mo­gra­fie­ën en de tech­ni­sche kwa­li­teit en dia­gnos­ti­sche waar­de van de op­na­mes be­oor­de­len.
 • Het clas­si­fi­ce­ren van de ge­ge­vens in een ge­au­to­ma­ti­seerd sys­teem.
 • Het on­der­hou­den van de ap­pa­ra­tuur en ver­hel­pen van klei­ne sto­rin­gen.
 • Deel­ne­men aan fo­to­be­spre­kin­gen met de ra­dio­loog, in­ter­col­le­gi­a­le kwa­li­teits­toet­sin­gen en na­scho­lin­gen.

Wat vin­den on­ze me­de­wer­kers.

Ben je be­nieuwd naar wat on­ze me­de­wer­kers in de on­der­zoeks­cen­tra vin­den van het wer­ken bij be­vol­kings­on­der­zoek? Kijk dan naar de­ze kor­te vi­deo.

Bekijk de video

Wat vra­gen wij van jou?

 • Een Ha­vo di­plo­ma (voor­keur pro­fiel Na­tuur & Tech­niek of Na­tuur & Ge­zond­heid) of een MBO-ni­veau 4 di­plo­ma (met tech­ni­sche, me­di­sche of ver­zor­gen­de rich­ting).
 • Goe­de so­ci­a­le en com­mu­ni­ca­tie­ve vaar­dig­he­den en em­pa­thisch ver­mo­gen.
 • Je bent in het be­zit van het rij­be­wijs B en een au­to.
 • In het ka­der van de ver­ge­wis­plicht wor­den even­tu­eel, voor­dat we over­gaan tot een aan­stel­ling, re­fe­ren­ties op­ge­vraagd bij de eer­de­re werk­ge­vers, ook vra­gen we om een ver­kla­ring om­trent ge­drag.
 • Een as­sess­ment maakt deel uit van de sol­li­ci­ta­tie­pro­ce­du­re.

Wat bie­den wij jou?

 • Een func­tie met veel zelf­stan­dig­heid en ver­ant­woor­de­lijk­heid bin­nen een open en in­for­me­le or­ga­ni­sa­tie met een pret­ti­ge werk­sfeer.
 • Een be­taal­de in­ter­ne op­lei­ding tot mam­mo­la­bo­rant van 2 jaar (32 uur per week).
 • Een sa­la­ris in FWG 35 op ba­sis van 36 uur per week con­form cao Zie­ken­hui­zen. Na af­ron­ding van de in­ser­vi­ce op­lei­ding een sa­la­ris in FWG 45 tot maxi­maal € 3.072,- bru­to per maand.
 • Een leer-ar­beids­over­een­komst ge­du­ren­de de op­lei­ding. Na de op­lei­ding krijg je een con­tract voor on­be­paal­de tijd aan­ge­bo­den.
 • Goe­de se­cun­dai­re ar­beids­voor­waar­den vol­gens de cao Zie­ken­hui­zen waar­on­der een ein­de­jaars­uit­ke­ring van 8,33% en een va­kan­tie­bij­slag van 8,33%.
 • Een uit­ste­ken­de reis­kos­ten­ver­goe­ding per ki­lo­me­ter.

Hoe kun je sol­li­ci­te­ren?

Het is mo­men­teel niet meer mo­ge­lijk om te sol­li­ci­te­ren voor de op­lei­ding die start in sep­tem­ber 2019. De op­lei­ding bie­den wij op­nieuw aan in sep­tem­ber 2020. Van­af me­dio 2020 is het mo­ge­lijk om te sol­li­ci­te­ren via de­ze si­te.