Pri­va­cy

De Scree­nings­or­ga­ni­sa­ties en de FSB hech­ten gro­te waar­de aan je pri­va­cy. Je per­soon­lij­ke ge­ge­vens be­han­de­len en be­vei­li­gen wij dan ook met de grootst mo­ge­lij­ke zorg­vul­dig­heid en ver­trou­we­lijk­heid, con­form de ei­sen die de Al­ge­me­ne Ver­or­de­ning Ge­ge­vens­be­scher­ming (AVG) hier­aan stelt. Je ge­ge­vens ge­brui­ken wij uit­slui­tend voor wer­ving- en se­lec­tie­doel­ein­den. Wij zul­len geen in­for­ma­tie ver­strek­ken aan der­den, ten­zij wij daar­toe op grond van de wet ver­plicht zijn.

Jouw sol­li­ci­ta­tie­ge­ge­vens wor­den 30 da­gen na af­ron­ding van het sol­li­ci­ta­tie­pro­ces uit on­ze ad­mi­ni­stra­tie ver­wij­derd. Je kunt de or­ga­ni­sa­tie waar je sol­li­ci­teer­de des­ge­vraagd toe­stem­ming ge­ven jouw sol­li­ci­ta­tie­ge­ge­vens een jaar in por­te­feuil­le te hou­den met het doel je te kun­nen be­na­de­ren voor an­de­re func­ties. Je kunt jouw toe­stem­ming al­tijd tus­sen­tijds in­trek­ken. Jouw ge­ge­vens wor­den dan bin­nen 30 da­gen ver­wij­derd.

Wij stre­ven naar een goe­de af­spie­ge­ling van de maat­schap­pij in ons per­so­neels­be­stand. Ie­der­een on­ge­acht af­komst, cul­tu­re­le voor­keu­ren of ge­loofs­over­tui­ging wordt uit­ge­no­digd te re­a­ge­ren. Wij re­gi­stre­ren geen ge­ge­vens over jouw af­komst, cul­tu­re­le voor­keu­ren of ge­loofs­over­tui­ging.

Door het ver­stu­ren van het sol­li­ci­ta­tie­for­mu­lier ga je er­mee ak­koord dat de­ze ge­ge­vens wor­den ver­werkt door de or­ga­ni­sa­tie waar je sol­li­ci­teer­de en wor­den op­ge­no­men in de ad­mi­ni­stra­tie.

Wel­ke ge­ge­vens ver­wer­ken wij?

Voor de af­han­de­ling van jouw sol­li­ci­ta­tie ver­wer­ken wij voor­naam, ach­ter­naam, adres, post­co­de, woon­plaats, te­le­foon­num­mer, e-mail­adres, cv en mo­ti­va­tie. Wij heb­ben pas­sen­de tech­ni­sche en or­ga­ni­sa­to­ri­sche maat­re­ge­len ge­trof­fen om jouw per­soons­ge­ge­vens te be­scher­men en ze zijn al­leen toe­gan­ke­lijk voor me­de­wer­kers die de ge­ge­vens no­dig heb­ben om jouw sol­li­ci­ta­tie in be­han­de­ling te ne­men.

Ge­ge­vens wij­zi­gen of ver­wij­de­ren

Je kan op elk mo­ment jouw ge­ge­vens zelf ver­wij­de­ren of aan­pas­sen via een aan­vraag aan de af­de­ling HRM / P&O van de or­ga­ni­sa­tie waar je sol­li­ci­teer­de.