In Ne­der­land ken­nen we 3 be­vol­kings­on­der­zoe­ken naar kan­ker: de be­vol­kings­on­der­zoe­ken borst­kan­ker, baar­moe­der­hals­kan­ker en darm­kan­ker. De on­der­zoe­ken wor­den aan­ge­bo­den door de over­heid. Deel­na­me is gra­tis en vrij­wil­lig. De uit­voe­ring is in han­den van vijf re­gi­o­na­le scree­nings­or­ga­ni­sa­ties.

De scree­nings­or­ga­ni­sa­ties zijn zelf­stan­di­ge or­ga­ni­sa­ties, die elk ver­ant­woor­de­lijk zijn voor de uit­voe­ring van de be­vol­kings­on­der­zoe­ken in een aan­tal pro­vin­cies. Er wordt on­der­ling nauw sa­men­ge­werkt.

In to­taal wer­ken er bij­na 900 men­sen bij de scree­nings­or­ga­ni­sa­ties, in ver­schil­len­de func­ties. Het me­ren­deel van on­ze me­de­wer­kers werkt als MB­B'er in de scree­ning (scree­ningsla­bo­rant) in een van on­ze on­der­zoeks­cen­tra. De me­de­wer­kers van de in­for­ma­tie­lijn heb­ben di­rect con­tact met de cli­ën­ten en ge­ven ant­woord op al­le vra­gen. Op de ad­mi­ni­stra­tie­ve af­de­lin­gen wordt de ver­zen­ding ver­zorgd van uit­no­di­gings­brie­ven en uit­sla­gen.

De scree­nings­or­ga­ni­sa­ties ken­nen di­ver­se on­der­steu­nen­de af­de­lin­gen, zo­als Fi­nan­ci­ën, Per­so­neel & Or­ga­ni­sa­tie, Com­mu­ni­ca­tie, Kwa­li­teit, ICT, Klacht­be­han­de­ling, Plan­ning en Ma­na­ge­ment on­der­steu­ners.

{literal}{/literal}403954

On­ze lo­ca­ties

De be­vol­kings­on­der­zoe­ken naar kan­ker wor­den uit­ge­voerd door vijf scree­nings­or­ga­ni­sa­ties. De Fa­ci­li­tai­re Sa­men­wer­king Be­vol­kings­on­der­zoe­ken (FSB) is een co­ö­pe­ra­tie die ac­ti­vi­tei­ten ont­plooit op het ge­bied van in­for­ma­tie­tech­no­lo­gie, in­for­ma­tiema­na­ge­ment, con­tract­be­heer en ge­za­men­lij­ke in­koop­tra­jec­ten ten be­hoe­ve van de vijf scree­nings­or­ga­ni­sa­ties.

Bekijk vacatures