Fa­ci­li­tai­re Sa­men­wer­king Be­vol­kings­on­der­zoe­ken

Vacatures Facilitaire Samenwerking Bevolkingsonderzoeken

De be­vol­kings­on­der­zoe­ken borst­kan­ker, baar­moe­der­hals­kan­ker en darm­kan­ker wor­den in Ne­der­land uit­ge­voerd en ge­co­ör­di­neerd door vijf scree­nings­or­ga­ni­sa­ties.

De Fa­ci­li­tai­re Sa­men­wer­king Be­vol­kings­on­der­zoe­ken (FSB) is een co­ö­pe­ra­tie die ac­ti­vi­tei­ten ont­plooit op het ge­bied van in­for­ma­tie­tech­no­lo­gie, in­for­ma­tiema­na­ge­ment, con­tract­be­heer en ge­za­men­lij­ke in­koop­tra­jec­ten ten be­hoe­ve van de vijf scree­nings­or­ga­ni­sa­ties.

Me­de­wer­ker aan het woord

'Ik vind mijn werk enorm leuk; sa­men met an­de­re ge­mo­ti­veer­de men­sen werk je toe naar een mooi en waar­de­vol eind­pro­duct: een be­vol­kings­on­der­zoek dat veel men­sen­le­vens kan be­spa­ren.'