Fa­ci­li­tai­re Sa­men­wer­king Be­vol­kings­on­der­zoe­ken

Tech­ni­sche Ap­pli­ca­tie­be­heer­der

  • Aantal uren: 32-36 uur
  • Sluitingsdatum: 1-2-2021
  • Gewenst opleidingsniveau: HBO
Bekijk alle vacatures   Solliciteer direct

De be­vol­kings­on­der­zoe­ken borst­kan­ker, baar­moe­der­hals­kan­ker en darm­kan­ker wor­den in Ne­der­land uit­ge­voerd en ge­co­ör­di­neerd door vijf scree­nings­or­ga­ni­sa­ties. De Fa­ci­li­tai­re Sa­men­wer­king Be­vol­kings­on­der­zoe­ken (FSB) is een co­ö­pe­ra­tie die ac­ti­vi­tei­ten ont­plooit op het ge­bied van in­for­ma­tie­tech­no­lo­gie, in­for­ma­tiema­na­ge­ment, con­tract­be­heer en ge­za­men­lij­ke in­koop­tra­jec­ten ten be­hoe­ve van de vijf scree­nings­or­ga­ni­sa­ties. Be­lang­rij­ke ta­ken van de FSB zijn het be­heer en de (her)ont­wik­ke­ling van op maat ge­maak­te IT-sys­te­men ter on­der­steu­ning van de be­vol­kings­on­der­zoe­ken en het re­a­li­se­ren of ver­be­te­ren van de da­ta-uit­wis­se­ling met ke­ten­part­ners van de scree­nings­or­ga­ni­sa­ties. De FSB ziet zich­zelf als trot­se part­ner bij de op­spo­ring van kan­ker. In het da­ge­lijks han­de­len is de FSB her­ken­baar door 4 kern­waar­den; Re­sul­taat­ge­richt, om­ge­vings­be­wust, taak­vol­was­sen en we wer­ken sa­men.

Wij zijn op zoek naar een:

Tech­nisch ap­pli­ca­tie­be­heer­der (32-36 uur per week)

Ter on­der­steu­ning van het team zijn we op zoek naar een tech­nisch ap­pli­ca­tie­be­heer­der, die een op maat ge­maak­te scree­nings ap­pli­ca­tie gaat be­he­ren.

Word jij en­thou­si­ast van de vol­gen­de ta­ken:

  • Het re­gis­se­ren, be­ge­lei­den en be­pa­len, in sa­men­spraak met je col­le­ga's, le­ve­ran­ciers en ke­ten­part­ners, van het ont­werp van de IT-in­fra­struc­tuur;
  • Het deel­ne­men aan pro­ject­ma­ti­ge en pro­ces­ma­ti­ge ac­ti­vi­tei­ten;
  • Het le­ve­ren van een be­lang­rij­ke bij­dra­ge aan de se­cu­ri­ty vraag­stuk­ken;
  • Het toe­zien op de cor­rec­te wer­king van het net­werk, ap­pli­ca­tie­ser­vers, kop­pe­lin­gen en sys­te­men voor de ge­ge­vens­op­slag;
  • Het co­ör­di­ne­ren van de ex­ter­ne le­ve­ran­ciers en ke­ten­part­ners m.b.t. de tech­ni­sche con­fi­gu­ra­tie van ap­pli­ca­ties en kop­pe­lin­gen;
  • Het me­de im­ple­men­te­ren van kop­pe­lin­gen bij nieu­we ke­ten­part­ners en/ of het up­gra­de van de be­staan­de kop­pe­lin­gen van nieu­we da­ta­sets, se­cu­ri­ty ei­sen.

Kort­om loop jij er warm voor om sa­men met je col­le­ga's op zoek te gaan naar de best mo­ge­lij­ke aan­pak zo­dat we de on­der­zoe­ken naar Kan­ker nog be­ter on­der con­tro­le krij­gen? Dan zoe­ken wij jou!

Sa­men met je di­rec­te col­le­ga's en on­der lei­ding van de team­ma­na­ger ICT, be­heer en ont­wik­ke­ling, zoek je naar de best mo­ge­lij­ke aan­pak. En dat al­les bin­nen een con­text waar de maat­schap­pe­lij­ke re­le­van­tie on­los­ma­ke­lijk mee ver­bon­den is.

Wij vra­gen:

Je hebt mi­ni­maal een Hbo-di­plo­ma. Je hebt een aan­tal ja­ren er­va­ring als tech­nisch ap­pli­ca­tie­be­heer­der bin­nen de zorg. Je hebt ken­nis en er­va­ring met HL7, DI­COM, XDS en IDS7. Me­tho­die­ken als Scrum, Agi­le en Itil heb­ben voor jouw geen ge­heim en kun je toe­pas­sen in de prak­tijk. Je bent een er­va­ren Sha­re­point spe­ci­a­list (pre). Je hebt een klant­ge­rich­te hou­ding en ziet ser­vi­ce­ge­richt als de stan­daard.

Wij bie­den:

Een uit­da­gen­de func­tie in een scrum/agi­le or­ga­ni­sa­tie met een be­lang­rij­ke maat­schap­pe­lij­ke doel­stel­ling. Een func­tie van 32-36 uren per week, voor de duur van een jaar met de in­ten­tie tot ver­len­ging. De stand­plaats is Utrecht en thuis­wer­ken is een op­tie. Het jaar­sa­la­ris is op ba­sis van FWG 50 (Cao Zie­ken­hui­zen mi­ni­maal € 2453,- en maxi­maal € 3664,-) bij een full­ti­me dienst­ver­band van 36 uur per week, in­clu­sief 8,3% va­kan­tie­geld en 8,3% ein­de­jaars­uit­ke­ring.

Solliciteer direct