Fa­ci­li­tai­re Sa­men­wer­king Be­vol­kings­on­der­zoe­ken

Team­lei­der BI

 • Aantal uren: 36 uur
 • Sluitingsdatum: 3-12-2020
 • Gewenst opleidingsniveau: HBO
Bekijk alle vacatures

Het Be­vol­kings­on­der­zoek is ver­ant­woor­de­lijk voor het uit­voe­ren van de on­der­zoe­ken naar borst­kan­ker, baar­moe­der­hals­kan­ker en darm­kan­ker. De­ze be­vol­kings­on­der­zoe­ken zijn on­der­deel van het Na­ti­o­naal Pro­gram­ma Be­vol­kings­on­der­zoe­ken van het Mi­nis­te­rie van Volks­ge­zond­heid, Wel­zijn en Sport. Het Rijks­in­sti­tuut voor Volks­ge­zond­heid en Mi­li­eu is ver­ant­woor­de­lijk voor de re­gie en sub­si­die­ver­le­ning. De uit­voe­ring wordt ver­zorgd door vijf re­gi­o­na­le scree­nings­or­ga­ni­sa­ties in sa­men­wer­king met hun ke­ten­part­ners, zo­als huis­art­sen en zie­ken­hui­zen. Ge­za­men­lij­ke on­der­steu­nen­de ac­ti­vi­tei­ten op het ge­bied van in­for­ma­tie­tech­no­lo­gie, in­for­ma­tiema­na­ge­ment, con­tract­be­heer en ge­za­men­lij­ke in­koop­tra­jec­ten, wor­den ge­fa­ci­li­teerd van­uit de Fa­ci­li­tai­re Sa­men­wer­king Be­vol­kings­on­der­zoe­ken. De scree­nings­or­ga­ni­sa­ties dra­gen door mid­del van kwa­li­ta­tief hoog­waar­di­ge be­vol­kings­on­der­zoe­ken sub­stan­ti­eel bij aan het vroeg­tij­dig op­spo­ren van kan­ker met als doel ge­zond­heids­winst te re­a­li­se­ren en sterf­te te­rug te drin­gen.

Team­lei­der BI

36 uur per week

Als team­lei­der Bu­si­ness In­tel­li­gen­ce in een klein team, ben je in staat om op het he­le BI-speel­veld ac­tief te zijn. Dit be­te­kent dat je mee­denkt over het te voe­ren BI-be­leid, maar ook zelf de han­den uit de mou­wen steekt. Je geeft lei­ding aan de af­de­ling BI (on­ge­veer 6 FTE) en ad­vi­seert de ma­na­ger FSB over de ont­wik­ke­ling en in­no­va­tie bin­nen de af­de­ling. Ef­fec­tief en ef­fi­ci­ënt is je uit­gangs­punt als het gaat om be­heer en ver­de­re op­ti­ma­li­sa­tie van het BI-land­schap in­clu­sief in­fra­struc­tuur en ap­pli­ca­ties. Je geeft ad­vies en ver­taalt wen­sen in prak­ti­sche op­los­sin­gen. Met de af­de­ling ga je ac­tief aan de slag met da­ta voor één of meer­de­re be­vol­kings­on­der­zoe­ken waar­bij jij pri­o­ri­tei­ten stelt op ba­sis van toe­ge­voeg­de be­drijfs­waar­de.  

Wij vra­gen:

 • Je hebt een op­lei­ding op HBO/WO-ni­veau
 • Je hebt mi­ni­maal 2 jaar er­va­ring als team­lei­der
 • Je hebt er­va­ring met het uit­voe­ren van ad­van­ced ana­ly­ses
 • Je hebt er­va­ring met agi­le wer­ken en scrum me­tho­die­ken
 • Je bent in staat te coa­chen op zo­wel pro­ces als in­hou­de­lij­ke re­sul­ta­ten
 • Je be­zit vak­ken­nis op het ge­bied van Bu­si­ness In­tel­li­gen­ce, da­ta­ba­ses en da­ta­wa­re­hou­ses
 • Je bent in staat de ‘vraag ach­ter de vraag’ hel­der te krij­gen en eind­ge­brui­kers te ad­vi­se­ren/on­der­steu­nen bij het de­fi­ni­ë­ren van de in­for­ma­tie­be­hoef­te
 • Je be­waakt het over­zicht, bent goed in voor­uit­plan­nen en hebt zicht op de toe­komst
 • Je hebt er­va­ring met het ont­wik­ke­len van ma­na­ge­men­trap­por­ta­ges
 • Je bent ana­ly­tisch sterk, werkt ac­cu­raat en re­sul­taat­ge­richt
 • Je bent or­ga­ni­sa­tie­sen­si­tief en werkt graag in een com­plexe be­stuur­lij­ke om­ge­ving
 • Je bent com­mu­ni­ca­tief sterk, een ech­te on­der­ne­mer en werkt graag sa­men met col­le­ga’s
 • Je hebt een goe­de be­heer­sing van de Ne­der­land­se taal in zo­wel woord als ge­schrift

Wij bie­den:

 • Een over­een­komst voor 36 uur per week
 • Een uit­da­gen­de func­tie in een le­ren­de or­ga­ni­sa­tie met een be­lang­rij­ke maat­schap­pe­lij­ke doel­stel­ling
 • Een sa­la­ris con­form CAO Zie­ken­hui­zen FWG 60
 • Het sa­la­ris is ex­clu­sief va­kan­tie­toe­slag, ein­de­jaars­uit­ke­ring en reis­kos­ten­ver­goe­ding
 • Een pret­ti­ge werk­lo­ca­tie in Utrecht (een­vou­dig be­reik­baar met het open­baar ver­voer)
 • Be­te­ke­nis­vol werk waar­bij je met da­ta een bij­dra­ge le­vert aan het op­spo­ren van kan­ker