Fa­ci­li­tai­re Sa­men­wer­king Be­vol­kings­on­der­zoe­ken

Tac­tisch In­ko­per

 • Aantal uren: 36 uur
 • Gewenst opleidingsniveau: HBO
Bekijk alle vacatures   Solliciteer direct

Wel­kom bij Be­vol­kings­on­der­zoek Ne­der­land

Be­vol­kings­on­der­zoek Ne­der­land voert de be­vol­kings­on­der­zoe­ken borst­kan­ker, darm­kan­ker en baar­moe­der­hals­kan­ker uit met als doel kan­ker in een vroeg sta­di­um op te spo­ren. Vroe­ge op­spo­ring van kan­ker ver­groot de kans op ge­ne­zing. Jij om­ringt je bij ons met goed op­ge­lei­de, des­kun­di­ge en en­thou­si­as­te me­de­wer­kers die écht het ver­schil wil­len ma­ken. Wij zijn trots ons werk en op on­ze maat­schap­pe­lij­ke bij­dra­ge. Wij lo­pen net een stap­je har­der en ge­ven net dat beet­je meer; wij zijn ons be­wust van on­ze maat­schap­pe­lij­ke im­pact. Bij ons vind je be­te­ke­nis­vol werk met een markt­con­for­me be­lo­ning in een fij­ne or­ga­ni­sa­tie waar al­les goed ge­re­geld is.

Jouw plek in on­ze or­ga­ni­sa­tie

Als tac­tisch in­ko­per ben je on­der­deel van de af­de­ling in­koop & con­tract­ma­na­ge­ment (I&CM). De­ze af­de­ling is ver­ant­woor­de­lijk voor al­le lan­de­lij­ke con­trac­ten ten be­hoe­ve van de uit­voe­ring van de be­vol­kings­on­der­zoe­ken. Denk hier­bij aan de mo­bie­le units voor borst­kan­ker, de la­bo­ra­to­ria, ver­bruiks­mid­de­len zo­als de zelf­af­na­me­sets voor baar­moe­der­hals­kan­ker en de ICT-in­fra­struc­tuur voor het be­he­ren van het uit­no­di­gings­pro­ces. De to­ta­le waar­de van de­ze con­trac­ten be­draagt meer dan € 70 mil­joen per jaar. Maar be­lang­rij­ker nog, na­ge­noeg de vol­le­di­ge dienst­ver­le­ning is uit­be­steed aan on­ze ke­ten­part­ners. Dat maakt dat I&CM een stra­te­gi­sche po­si­tie bin­nen de or­ga­ni­sa­tie ver­vult. Wij or­ga­ni­se­ren en ma­na­gen de ge­he­le ke­ten­sa­men­wer­king en heb­ben daar­mee een be­lang­rijk rol in het re­a­li­se­ren en bor­gen van de kwa­li­teit van de drie be­vol­kings­on­der­zoe­ken.

Het team be­staat uit vijf col­le­ga's in de rol­len van (as­sis­tent) in­koop- en con­tract­ma­na­ger en ma­na­ger I&CM. De ko­men­de pe­ri­o­de staat de af­de­ling voor een aan­tal gro­te uit­da­gin­gen zo­als het door-ont­wik­ke­len van de af­de­ling naar een stra­te­gi­sche ke­ten­re­gis­seur, de fu­sie naar één Be­vol­kings­on­der­zoek Ne­der­land en gro­te im­pact­vol­le aan­be­ste­din­gen. Als tac­tisch in­ko­per richt je je op al­le (gro­te­re) in­koop­vraag­stuk­ken en rap­por­teer je aan de ma­na­ger in­koop & con­tract­ma­na­ge­ment.

En­ke­le van jouw werk­zaam­he­den:

 • Op een pro­ject­ma­ti­ge en in­te­gra­le wij­ze or­ga­ni­se­ren van im­pact­vol­le aan­be­ste­dings­vraag­stuk­ken in de rol van pro­ces­be­ge­lei­der in­koop (en pro­ject­lei­der), waar­on­der het ma­ken van een aan­be­ste­dings­stra­te­gie, aan­be­ste­ding, con­trac­te­ring en soms ook im­ple­men­ta­tie;
 • Het ad­vi­se­ren van de or­ga­ni­sa­tie en col­le­ga's (ju­ri­disch) met be­trek­king tot de Eu­ro­pe­se aan­be­ste­dings­wet­ge­ving en aan­be­ste­dings­vraag­stuk­ken;
 • Ver­ta­len van stra­te­gi­sche or­ga­ni­sa­tie­doel­stel­lin­gen en (ex­ter­ne) ont­wik­ke­lin­gen naar aan­be­ste­din­gen;
 • Ver­ant­woor­de­lijk voor de kwa­li­teit van het in­koop­pro­ces door o.a. bij te dra­gen aan de door­ont­wik­ke­ling van pro­ces­sen, for­mats, ta­ken en ver­ant­woor­de­lijk­he­den, sys­te­men en de ken­nis van het team.

Wij vra­gen:

 • Je hebt een HBO of WO di­plo­ma op het ge­bied van be­drijfs­kun­de/be­drijfs­eco­no­mie, aan­ge­vuld met re­le­van­te cur­sus­sen/op­lei­din­gen waar­on­der NE­VI2;
 • Uit­ge­brei­de ju­ri­di­sche ken­nis van de aan­be­ste­dings­wet;
 • Mi­ni­maal 6 jaar er­va­ring in het Eu­ro­pees aan­be­ste­den van pro­duc­ten/dien­sten;
 • Rui­me er­va­ring met Eu­ro­pe­se aan­be­ste­din­gen op het ge­bied van ICT-dien­sten/pro­duc­ten.

On­ze ide­a­le kan­di­daat:

 • Kan zelf­stan­dig en pro­ac­tief een lei­den­de rol aan­ne­men op het ge­bied van aan­be­ste­den;
 • Is in­ven­tief en in staat om nieu­we pro­ces­sen vorm te ge­ven;
 • Heeft aan­dacht voor ver­an­der­ma­na­ge­ment en neemt de col­le­ga's en klan­ten hier­in mee;
 • Is com­mu­ni­ca­tief vaar­dig, een door­zet­ter en dienst­ver­le­nend;
 • Is klant- en re­sul­taat­ge­richt;
 • Kan goed luis­te­ren en be­schikt over ana­ly­tisch denk­ver­mo­gen.

Wij bie­den:

 • Een dienst­ver­band voor 36 uur per week, voor de duur van een jaar met in­ten­tie tot ver­len­ging naar on­be­paal­de tijd;
 • Be­te­ke­nis­vol werk! Een uit­da­gen­de func­tie in een ver­an­de­ren­de or­ga­ni­sa­tie waar­bij je een bij­dra­ge le­vert aan het op­spo­ren en voor­ko­men van kan­ker;
 • Een sa­la­ris con­form CAO Zie­ken­hui­zen FWG 65 (maxi­maal € 5.620,-) op ba­sis van 36 uur per week;
 • Het sa­la­ris is ex­clu­sief 8,33% va­kan­tie­toe­slag, 8,33% ein­de­jaars­uit­ke­ring en reis­kos­ten­ver­goe­ding;
 • De mo­ge­lijk­heid om op ons kan­toor op Hoog Ca­tha­rij­ne in Utrecht én van­uit huis te wer­ken.
Solliciteer direct