Fa­ci­li­tai­re Sa­men­wer­king Be­vol­kings­on­der­zoe­ken

Ser­vi­ce­deskme­de­wer­ker/werk­plek­be­heer­der

  • Aantal uren: 36 uur
  • Sluitingsdatum: 1-8-2020
  • Gewenst opleidingsniveau: MBO
Bekijk alle vacatures

De be­vol­kings­on­der­zoe­ken borst­kan­ker, baar­moe­der­hals­kan­ker en darm­kan­ker wor­den in Ne­der­land uit­ge­voerd en ge­co­ör­di­neerd door vijf scree­nings­or­ga­ni­sa­ties. De Fa­ci­li­tai­re Sa­men­wer­king Be­vol­kings­on­der­zoe­ken (FSB) is een co­ö­pe­ra­tie die ac­ti­vi­tei­ten ont­plooit op het ge­bied van in­for­ma­tie­tech­no­lo­gie, in­for­ma­tiema­na­ge­ment, con­tract­be­heer en ge­za­men­lij­ke in­koop­tra­jec­ten ten be­hoe­ve van de vijf scree­nings­or­ga­ni­sa­ties. Be­lang­rij­ke ta­ken van de FSB zijn het be­heer en de (her)ont­wik­ke­ling van op maat ge­maak­te IT-sys­te­men ter on­der­steu­ning van de be­vol­kings­on­der­zoe­ken en het re­a­li­se­ren of ver­be­te­ren van de da­ta-uit­wis­se­ling met ke­ten­part­ners van de scree­nings­or­ga­ni­sa­ties. De FSB ziet zich­zelf als trot­se part­ner bij de op­spo­ring van kan­ker.

De func­tie.
Voor de Ser­vi­ce­desk zoe­ken wij een en­thou­si­as­te col­le­ga met pas­sie voor ICT. Je komt graag op de werk­vloer en zorgt er­voor dat col­le­ga's hun werk goed kun­nen uit­voe­ren. Je krijgt met al­le la­gen bin­nen de or­ga­ni­sa­tie te ma­ken, van me­de­wer­kers tot lei­ding­ge­ven­den tot be­stuur­ders. Je moet moei­te­loos kun­nen scha­ke­len tus­sen ver­schil­len­de per­so­nen, ni­veaus, pro­ble­men en wen­sen. Je bent klant­ge­richt, flexi­bel en ver­taalt vra­gen naar werk­ba­re IT-op­los­sin­gen en kunt je mak­ke­lijk ver­plaat­sen in de (eind)ge­brui­ker.

In de­ze rol ben je ver­ant­woor­de­lijk voor o.a. de vol­gen­de werk­zaam­he­den:

  • Het be­he­ren van de di­gi­ta­le post­bus van de Ser­vi­ce­desk en het be­ant­woor­den van de Ser­vi­ce­desk-te­le­foon;
  • Het re­gi­stre­ren van mel­din­gen in Top­desk, ons vraag­re­gi­stra­tie­sys­teem. Heb je nog geen er­va­ring met Top­desk, dan le­ren we je graag hier­mee wer­ken;
  • Het af­han­de­len van een­vou­di­ge tech­ni­sche vra­gen, het be­oor­de­len van com­plexe­re vraag­stuk­ken en de­ze door­zet­ten naar de juis­te be­han­de­laar, zorg­dra­gend voor de uit­gif­te van hard­wa­re e.d.;
  • Het af­han­de­len van werk­plek be­heer mel­din­gen.

Wie zoe­ken wij?

Jij bent die bij­zon­de­re com­bi­na­tie van klant­ge­richt­heid en het ver­mo­gen om wer­ken­de op­los­sin­gen te be­den­ken voor uit­een­lo­pen­de IT-vra­gen. 'Ope­ra­ti­o­nal ex­cel­len­ce' is voor jou geen mo­di­eu­ze term, maar een doel waar jij naar streeft. Ver­der breng je mee:

  • Een af­ge­ron­de op­lei­ding, bij voor­keur op MBO-ni­veau;
  • Een pas­sie voor IT en vol­doen­de com­pu­ter­ken­nis om de mees­te vra­gen te kun­nen tac­ke­len;
  • Ster­ke schrif­te­lij­ke vaar­dig­he­den. Je bent in staat om jouw bood­schap cor­rect en hel­der te ver­woor­den. Je weet hier­bij de juis­te 'toon' te kie­zen.

Je werk­om­ge­ving
Ons kan­toor te Utrecht be­staat uit +/- 30 me­de­wer­kers. Er heerst een in­for­me­le sfeer waar col­le­ga's in een hecht team­ver­band wer­ken. Het kan­toor is goed te be­rei­ken met het open­baar ver­voer.

Wij bie­den
Een leu­ke baan waar­in je je­zelf kunt ont­wik­ke­len met tal van door­groei­mo­ge­lijk­he­den en een goed sa­la­ris (FWG 45 cao zie­ken­hui­zen). Je werkt in een ge­zel­lig team van pro­fes­si­o­nals in een in­for­me­le om­ge­ving. FSB heeft pri­ma se­cun­dai­re voor­waar­den en een ruim bud­get voor op­lei­din­gen en trai­nin­gen.