Fa­ci­li­tai­re Sa­men­wer­king Be­vol­kings­on­der­zoe­ken

Se­ni­or Com­mu­ni­ca­tie­spe­ci­a­list

 • Aantal uren: 32-36 uur
 • Sluitingsdatum: 25-3-2021
 • Gewenst opleidingsniveau: HBO
Bekijk alle vacatures

Kom jij ons hel­pen bij het op­spo­ren van kan­ker?

Het Be­vol­kings­on­der­zoek is ver­ant­woor­de­lijk voor het uit­voe­ren van de on­der­zoe­ken naar borst­kan­ker, baar­moe­der­hals­kan­ker en darm­kan­ker. De­ze be­vol­kings­on­der­zoe­ken zijn on­der­deel van het Na­ti­o­naal Pro­gram­ma Be­vol­kings­on­der­zoe­ken van het Mi­nis­te­rie van Volks­ge­zond­heid, Wel­zijn en Sport. Het Rijks­in­sti­tuut voor Volks­ge­zond­heid en Mi­li­eu (RI­VM) is ver­ant­woor­de­lijk voor de re­gie en sub­si­die­ver­le­ning. De uit­voe­ring wordt ver­zorgd door vijf re­gi­o­na­le scree­nings­or­ga­ni­sa­ties in sa­men­wer­king met hun ke­ten­part­ners, zo­als huis­art­sen en zie­ken­hui­zen. On­der­steu­nen­de ac­ti­vi­tei­ten wor­den ge­le­verd door Fa­ci­li­tai­re Sa­men­wer­king Be­vol­kings­on­der­zoe­ken (FSB).

De re­gi­o­na­le scree­nings­or­ga­ni­sa­ties en FSB zijn in trans­for­ma­tie. Per 1 sep­tem­ber 2020 zijn één ge­meen­schap­pe­lijk Raad van Be­stuur en één Raad van Toe­zicht aan­ge­tre­den. We ver­wach­ten op 1 ja­nu­a­ri 2022 ju­ri­disch te fu­se­ren tot één scree­nings­or­ga­ni­sa­tie voor de drie be­vol­kings­on­der­zoe­ken naar kan­ker.

Bij het be­vol­kings­on­der­zoek baar­moe­der­hals­kan­ker wor­den vrou­wen tus­sen de 30 en 60 jaar el­ke vijf jaar uit­ge­no­digd om een uit­strijk­je te la­ten ma­ken of deel te ne­men met een zelf­af­na­me­set. Zo kun­nen baar­moe­der­hals­kan­ker en de voor­sta­dia er­van tij­dig ont­dekt wor­den. De uit­voe­ring wordt ge­ma­na­ged door een lan­de­lijk team. Bin­nen het team is de rol van se­ni­or com­mu­ni­ca­tie­spe­ci­a­list va­cant.

Vind jij het leuk om een bij­dra­ge te le­ve­ren aan een or­ga­ni­sa­tie in trans­for­ma­tie en zoek jij een uit­da­gen­de én veel­zij­di­ge func­tie op com­mu­ni­ca­tie­stra­te­gisch en -tac­tisch ni­veau? Dan ma­ken wij heel graag ken­nis met jou!

Se­ni­or Com­mu­ni­ca­tie­spe­ci­a­list
32-36 uur per week

Jouw plek in on­ze or­ga­ni­sa­tie
Als Se­ni­or Com­mu­ni­ca­tie­spe­ci­a­list ben je eind­ver­ant­woor­de­lijk voor het lan­de­lijk com­mu­ni­ca­tie­be­leid en de com­mu­ni­ca­tie ui­tin­gen voor het be­vol­kings­on­der­zoek baar­moe­der­hals­kan­ker. Je stuurt com­mu­ni­ca­tie­ad­vi­seurs func­ti­o­neel aan. Jouw werk­zaam­he­den:

 • Op­stel­len, im­ple­men­te­ren en eva­lu­e­ren van com­mu­ni­ca­tie­plan en -ka­len­der;
 • Over­leg­gen en af­stem­men com­mu­ni­ca­tie ini­ti­a­tie­ven met het RI­VM;
 • Ac­tu­eel hou­den en ver­der ont­wik­ke­len van of­fli­ne en on­li­ne com­mu­ni­ca­tie­be­leid, -mid­de­len, -ka­na­len en -ma­te­ri­a­len;
 • Voor­stel­len en im­ple­men­te­ren van ini­ti­a­tie­ven ter ver­bre­ding van de toe­gan­ke­lijk­heid van het be­vol­kings­on­der­zoek;
 • Deel­ne­men aan het lan­de­lijk team be­vol­kings­on­der­zoek baar­moe­der­hals­kan­ker en de ver­taal­slag ma­ken van an­de­re dis­ci­pli­nes naar com­mu­ni­ca­tie;
 • Co­ör­di­ne­ren van klant­te­vre­den­heids- en doel­groe­pon­der­zoe­ken;
 • Par­ti­ci­pe­ren in com­mu­ni­ca­tie ini­ti­a­tie­ven die de drie be­vol­kings­on­der­zoe­ken naar kan­ker

Wij vra­gen:

 • Een af­ge­ron­de op­lei­ding (mar­ke­ting)com­mu­ni­ca­tie op WO of HBO-ba­che­lor ni­veau;
 • Mi­ni­maal 10 jaar re­le­van­te werk­er­va­ring waar­van 5 jaar in een se­ni­or com­mu­ni­ca­tie­rol. Dit is een voor­waar­de om je sol­li­ci­ta­tie in be­han­de­ling te ne­men;
 • Aan­toon­ba­re werk­er­va­ring met het op­stel­len van com­mu­ni­ca­tie­be­leid en com­mu­ni­ca­tie­plan­nen;
 • Aan­toon­ba­re werk­er­va­ring met op­zet en in­zet van di­gi­ta­le com­mu­ni­ca­tie;
 • Aan­toon­ba­re werk­er­va­ring met pro­ject­ma­na­ge­ment en mul­ti­dis­ci­pli­nair wer­ken;
 • Aan­toon­ba­re werk­er­va­ring met klant­te­vre­den­heids­on­der­zoe­ken en klant­pa­nels;
 • Aan­toon­ba­re werk­er­va­ring in func­ti­o­neel lei­ding­ge­ven en coa­chen van men­sen;
 • Af­fi­ni­teit met het zorg­veld.

On­ze ide­a­le kan­di­daat:

 • Is re­sul­taat­ge­richt en kan goed sa­men­wer­ken en or­ga­ni­se­ren;
 • Heeft een pro­ac­tie­ve in­stel­ling en be­stuur­lij­ke sen­si­ti­vi­teit;
 • Heeft een flexi­be­le hou­ding in een or­ga­ni­sa­tie in ver­an­de­ring;
 • Denkt en werkt van­uit een he­li­kop­ter­view en werkt waar no­dig ope­ra­ti­o­neel mee;
 • Be­schikt over uit­ste­ken­de so­ci­a­le en com­mu­ni­ca­tie­ve vaar­dig­he­den;
 • Be­schikt over uit­ste­ken­de schrijf­vaar­dig­he­den en uit­druk­kings­vaar­dig­he­den.

Wij bie­den:

 • Een dienst­ver­band voor 32 tot 36 uur per week, voor de duur van een jaar met in­ten­tie tot ver­len­ging;
 • Be­te­ke­nis­vol werk! Een uit­da­gen­de func­tie in een ver­an­de­ren­de or­ga­ni­sa­tie waar­bij je een bij­dra­ge le­vert aan het op­spo­ren en voor­ko­men van kan­ker;
 • Een sa­la­ris con­form CAO Zie­ken­hui­zen FWG 60;
 • Het sa­la­ris is ex­clu­sief 8,33% va­kan­tie­toe­slag, 8,33% ein­de­jaars­uit­ke­ring en reis­kos­ten­ver­goe­ding;
 • De mo­ge­lijk­heid om van­uit huis te wer­ken.