Fa­ci­li­tai­re Sa­men­wer­king Be­vol­kings­on­der­zoe­ken

Pro­ject­on­der­steu­ner

 • Aantal uren: 28-32 uur
 • Gewenst opleidingsniveau: MBO
Bekijk alle vacatures   Solliciteer direct

Wel­kom bij Be­vol­kings­on­der­zoek Ne­der­land

Be­vol­kings­on­der­zoek Ne­der­land voert de be­vol­kings­on­der­zoe­ken borst­kan­ker, darm­kan­ker en baar­moe­der­hals­kan­ker uit met als doel kan­ker in een vroeg sta­di­um op te spo­ren. Vroe­ge op­spo­ring van kan­ker ver­groot de kans op ge­ne­zing. Je om­ringt je bij ons met goed op­ge­lei­de, des­kun­di­ge en en­thou­si­as­te me­de­wer­kers die écht het ver­schil wil­len ma­ken. Wij zijn trots ons werk en op on­ze maat­schap­pe­lij­ke bij­dra­ge. Wij doen graag een stap­je har­der en ge­ven net dat beet­je meer; wij zijn ons be­wust van on­ze maat­schap­pe­lij­ke im­pact. Bij ons vind je be­te­ke­nis­vol werk met een markt­con­for­me be­lo­ning in een fij­ne or­ga­ni­sa­tie waar al­les goed ge­re­geld is. Wij zijn per di­rect op zoek naar een;

 

Pro­ject­on­der­steu­ner

28 - 32 uur per week (lo­ca­tie Utrecht)

Jouw plek in on­ze or­ga­ni­sa­tie

Als pro­ject­on­der­steu­ner le­ver je een we­zen­lij­ke bij­dra­ge aan al­le on­der­steu­nen­de ac­ti­vi­tei­ten ten be­hoe­ve van het pro­ject In­no­va­tie en Aan­be­ste­din­gen Baar­moe­der­hals­kan­ker en pro­ject BM­HK3.0. Je werkt voor 2 pro­ject­lei­ders en draagt zorg voor het plan­nen en or­ga­ni­se­ren van bij­een­kom­sten en af­spra­ken, be­heert de agen­da van de pro­ject­teams, ver­zorgt de ver­slag­leg­ging, on­der­steunt bij de com­mu­ni­ca­tie, be­heert en mu­teert be­stan­den en ar­chie­ven, draagt zorg voor de do­cu­men­ta­tie­sys­te­men.

 

En­ke­le van jouw werk­zaam­he­den:

 • In­plan­nen van af­spra­ken voor pro­ject­lei­ders en an­de­re le­den van de pro­ject­or­ga­ni­sa­tie;
 • Bij­dra­gen aan de or­ga­ni­sa­tie van eve­ne­men­ten en bij­een­kom­sten;
 • Fa­ci­li­te­ren van en no­tu­le­ren bij ver­ga­de­rin­gen;
 • Mo­ni­to­ren van de voort­gang van ge­maak­te af­spra­ken;
 • Be­wa­ken, be­he­ren en vast­leg­gen van in­for­ma­tie en ge­ge­vens.

 

Wij vra­gen:

 • Mi­ni­maal mbo/hbo werk- en denk­ni­veau;
 • Werk­er­va­ring in een soort­ge­lij­ke func­tie;
 • Er­va­ring met Ex­cel, Word en Out­look, er­va­ring met MS pro­ject is een pré;
 • Goe­de ken­nis van de Ne­der­land­se taal in woord en ge­schrift;
 • Een pro­ac­tie­ve en dienst­ver­le­nen­de hou­ding.

 

On­ze ide­a­le kan­di­daat:

 • Kan goed zelf­stan­dig als in team­ver­band wer­ken;
 • Is in staat te scha­ke­len op ver­schil­len­de ni­veaus en kan daar­bij meer­de­re bal­len te­ge­lijk in de lucht te hou­den;
 • Is on­der­ne­mend en daad­krach­tig in het re­ge­len en af­stem­men van de di­ver­se pro­ject­on­der­de­len;
 • Is flexi­bel in werk­da­gen en in ie­der ge­val be­schik­baar op maan­dag t/m don­der­dag.

 

Wij bie­den:

 • Een jaar­con­tract voor 28 - 32 uur per week;
 • Een dienst­ver­band bij FSB met be­houd van an­ci­ën­ni­teit in­dien je uit één van de re­gi­o's komt;
 • Be­te­ke­nis­vol werk! Een uit­da­gen­de func­tie in een ver­an­de­ren­de or­ga­ni­sa­tie waar­bij je een bij­dra­ge le­vert aan het op­spo­ren en voor­ko­men van kan­ker;
 • Een sa­la­ris con­form CAO Zie­ken­hui­zen FWG 40 (maxi­maal € 3.025,-) op ba­sis van 36 uur per week;
 • Het sa­la­ris is ex­clu­sief 8,33% va­kan­tie­toe­slag, 8,33% ein­de­jaars­uit­ke­ring en reis­kos­ten­ver­goe­ding;
 • De mo­ge­lijk­heid om op ons kan­toor op Hoog Ca­tha­rij­ne in Utrecht én van­uit huis te wer­ken (van­we­ge CO­VID-19 wer­ken wij nu voor­na­me­lijk van­uit huis).
Solliciteer direct