Fa­ci­li­tai­re Sa­men­wer­king Be­vol­kings­on­der­zoe­ken

Pro­ject­lei­der

 • Aantal uren: 36 uur
 • Sluitingsdatum: 27-3-2020
 • Gewenst opleidingsniveau: HBO
Bekijk alle vacatures

De be­vol­kings­on­der­zoe­ken borst­kan­ker, baar­moe­der­hals­kan­ker en darm­kan­ker wor­den in Ne­der­land uit­ge­voerd en ge­co­ör­di­neerd door vijf scree­nings­or­ga­ni­sa­ties. De Fa­ci­li­tai­re Sa­men­wer­king Be­vol­kings­on­der­zoe­ken (FSB) is een co­ö­pe­ra­tie die ac­ti­vi­tei­ten ont­plooit op het ge­bied van in­for­ma­tie­tech­no­lo­gie, in­for­ma­tiema­na­ge­ment, con­tract­be­heer en ge­za­men­lij­ke in­koop­tra­jec­ten ten be­hoe­ve van de vijf scree­nings­or­ga­ni­sa­ties. Be­lang­rij­ke ta­ken van de FSB zijn het be­heer en de (her)ont­wik­ke­ling van op maat ge­maak­te IT-sys­te­men ter on­der­steu­ning van de be­vol­kings­on­der­zoe­ken en het re­a­li­se­ren of ver­be­te­ren van de da­ta-uit­wis­se­ling met ke­ten­part­ners van de scree­nings­or­ga­ni­sa­ties. De FSB ziet zich­zelf als trot­se part­ner bij de op­spo­ring van kan­ker. In het da­ge­lijks han­de­len is de FSB her­ken­baar door 4 kern­waar­den; be­trok­ken, taak­vol­was­sen, duur­zaam en be­trouw­baar.

Als pro­ject­lei­der sti­mu­leer je in­no­va­ties, sta je ste­vig in je schoe­nen en ben je niet bang om (com­plexe) pro­jec­ten aan te stu­ren in een ver­an­de­ren­de om­ge­ving.

Je bent ver­ant­woor­de­lijk voor het lei­den van om­vang­rij­ke pro­jec­ten in een po­li­tiek-be­stuur­lij­ke om­ge­ving, meest­al met een gro­te ICT-com­po­nent, ge­richt op het re­a­li­se­ren van nieu­we of het ver­be­te­ren van be­staan­de pro­duc­ten en dien­sten. Hier­bij is al­tijd spra­ke van een re­la­tie met het stra­te­gisch be­leid en de doel­stel­lin­gen van mi­nis­te­rie van VWS en het Rijks­in­sti­tuut voor Volks­ge­zond­heid en Mi­li­eu (RI­VM).

Ver­ant­woor­de­lijk­he­den in kern­ac­ti­vi­tei­ten:

 • Je hebt mi­ni­maal hbo werk- en denk­ni­veau en de op­lei­ding PRIN­CE2 -en of IP­MA-C.
 • Je hebt rui­me er­va­ring in het ma­na­gen van com­plexe (ke­ten) ICT-pro­jec­ten.
 • Je kunt en wilt je soe­pel be­we­gen in een po­li­tiek-be­stuur­lij­ke en ver­an­de­ren­de om­ge­ving.
 • Je hebt re­le­van­te ICT-ken­nis rond­om voort­bren­gings­pro­ces­sen voor ap­pli­ca­tie­ont­wik­ke­ling.
 • Je kunt agi­le com­bi­ne­ren en hebt af­fi­ni­teit met ar­chi­tec­tuur en er­va­ring met het wer­ken on­der ar­chi­tec­tuur.
 • Je bent klant- en re­sul­taat­ge­richt in­ge­steld en in staat om pro­ject­me­de­wer­kers/teams te mo­ti­ve­ren.
 • Je legt ge­mak­ke­lijk con­tac­ten en on­der­houdt de­ze zorg­vul­dig om re­sul­ta­ten van het pro­ject te kun­nen re­a­li­se­ren. e bent be­stuur­lijk en or­ga­ni­sa­tie­sen­si­tief en kunt con­tro­le op de voort­gang van werk­zaam­he­den hou­den.
 • Je bent een goe­de net­wer­ker en hebt over­tui­gings­kracht.
 • Je hebt een groot pro­bleem­op­los­send ver­mo­gen, bent cre­a­tief en kunt goed plan­nen en or­ga­ni­se­ren.

Wat bie­den we jou?

 • Een uit­da­gen­de func­tie in een le­ren­de or­ga­ni­sa­tie met een be­lang­rij­ke maat­schap­pe­lij­ke doel­stel­ling.
 • Het be­treft een aan­stel­ling van 36 uur per week, in eer­ste in­stan­tie voor de duur van een jaar.
 • Het kan­toor van FSB be­vindt zich op Hoog Ca­tha­rij­ne in Utrecht.
 • Een sa­la­ris op ba­sis van FWG 60 (CAO-Zie­ken­hui­zen)
 • Goe­de se­cun­dai­re ar­beids­voor­waar­den, waar­on­der een sport­ver­goe­ding.