Fa­ci­li­tai­re Sa­men­wer­king Be­vol­kings­on­der­zoe­ken

Pro­ject Aan­be­ste­din­gen

 • Aantal uren: 32 uur
 • Gewenst opleidingsniveau: HBO
Bekijk alle vacatures   Solliciteer direct

Con­text

Het Be­vol­kings­on­der­zoek is ver­ant­woor­de­lijk voor het uit­voe­ren van de on­der­zoe­ken naar borst­kan­ker, baar­moe­der­hals­kan­ker en darm­kan­ker. De­ze be­vol­kings­on­der­zoe­ken zijn on­der­deel van het Na­ti­o­naal Pro­gram­ma Be­vol­kings­on­der­zoe­ken van het Mi­nis­te­rie van Volks­ge­zond­heid, Wel­zijn en Sport. Het Rijks­in­sti­tuut voor Volks­ge­zond­heid en Mi­li­eu (RI­VM) is ver­ant­woor­de­lijk voor de re­gie en sub­si­die­ver­le­ning. De uit­voe­ring wordt ver­zorgd door vijf re­gi­o­na­le scree­nings­or­ga­ni­sa­ties in sa­men­wer­king met hun ke­ten­part­ners, zo­als huis­art­sen en zie­ken­hui­zen. On­der­steu­nen­de ac­ti­vi­tei­ten wor­den ge­le­verd door Fa­ci­li­tai­re Sa­men­wer­king Be­vol­kings­on­der­zoe­ken (FSB).

De re­gi­o­na­le scree­nings­or­ga­ni­sa­ties en FSB zijn in trans­for­ma­tie. Per 1 sep­tem­ber 2020 zijn één ge­meen­schap­pe­lijk Raad van Be­stuur en één Raad van Toe­zicht aan­ge­tre­den. We ver­wach­ten op 1 ja­nu­a­ri 2022 ju­ri­disch te fu­se­ren tot één scree­nings­or­ga­ni­sa­tie voor de drie be­vol­kings­on­der­zoe­ken naar kan­ker.

Wij zoe­ken per di­rect een

Pro­ject­lei­der aan­be­ste­din­gen
Fa­ci­li­tai­re Sa­men­wer­king Be­vol­kings­on­der­zoe­ken(FSB)/ 32 uur per week

Jouw plek in on­ze or­ga­ni­sa­tie

Wel­kom bij Fa­ci­li­tai­re Sa­men­wer­king Be­vol­kings­on­der­zoe­ken! Als Pro­ject­lei­der Be­vol­kings­on­der­zoek werk je pri­mair aan de in­te­gra­tie van en­ke­le aan­be­ste­dingstra­jec­ten ten be­hoe­ve van het be­vol­kings­on­der­zoek baar­moe­der­hals­kan­ker. Het gaat om een com­plex tra­ject van een aan­tal pa­ral­lel­le aan­be­ste­din­gen met on­der­lin­ge af­han­ke­lijk­he­den. Je maakt deel uit van een kern­team sa­men met de pro­ject­lei­der in­te­gra­tie aan­be­ste­din­gen (RI­VM) en de in­hou­de­lijk pro­ce­s­lei­der aan­be­ste­din­gen (FSB). Daar­naast ver­ze­ker je de bij­dra­gen van ma­te­rie­des­kun­di­gen uit de scree­nings­or­ga­ni­sa­ties aan het hoofd­pro­ces en de sub­teams. Je sti­mu­leert de voort­gang, be­waakt de uit­voer­baar­heid en zorgt voor de im­ple­men­ta­tie. Daar­bij heb je oog voor de toe­pas­baar­heid van in­no­va­ties in de aan­be­ste­dingstra­jec­ten. Je rap­por­teert aan de Ver­an­der­ma­na­ger Be­vol­kings­on­der­zoek. Jouw werk­zaam­he­den:

 • Het op­stel­len van een pro­ject­plan- en bij­be­ho­ren­de plan­ning;
 • Het ini­ti­ë­ren van de ac­ti­vi­tei­ten in het pro­ject­plan;
 • Het met el­kaar ver­bin­den van ver­schil­len­de aan­be­ste­dingstra­jec­ten;
 • Het sti­mu­le­ren van de voort­gang van ac­ti­vi­tei­ten;
 • Het be­wa­ken van de in­hou­de­lij­ke con­sis­ten­tie tus­sen do­cu­men­ten;
 • Het be­ha­len van dead­lines voor het for­mu­le­ren van het pro­gram­ma van ei­sen en ove­ri­ge aan­be­ste­dings­do­cu­men­ta­tie door de deel­pro­ject­teams;
 • Het be­vor­de­ren van de sa­men­wer­king tus­sen RI­VM en scree­nings­or­ga­ni­sa­tie;
 • De in­te­gra­tie van de in­no­va­tie­pro­jec­ten in de aan­be­ste­dingstra­jec­ten;
 • Voor­be­rei­den en zorg­dra­gen voor be­sluit­vor­ming in de stuur­groep;
 • Pe­ri­o­diek rap­por­te­ren aan de stuur­groep en Raad van Be­stuur;
 • Im­ple­men­ta­tie van de aan­be­ste­ding in het pri­mai­re pro­ces;
 • Af­stem­ming en in­for­me­ren voor­zit­ter ma­na­ge­men­to­ver­leg be­vol­kings­on­der­zoek baar­moe­der­hals­kan­ker;
 • Zor­gen voor im­ple­men­ta­tie in het pri­mai­re pro­ces na con­tract­fa­se in het aan­be­ste­dingstra­ject.

On­ze ide­a­le kan­di­daat:

 • Is een re­sul­taat­ge­rich­te pro­ject­lei­der;
 • Staat ste­vig in de schoe­nen en laat zich niet snel af­schrik­ken. Ook niet door kor­te door­loop­tij­den en har­de dead­lines;
 • Is ana­ly­tisch sterk en werkt ge­struc­tu­reerd;
 • Is pro­ac­tief en in­no­va­tief;
 • Is com­mu­ni­ca­tief vaar­dig, zo­wel mon­de­ling als schrif­te­lijk;
 • Werkt doel­ge­richt en neemt ver­ant­woor­de­lijk­heid;
 • Is een ver­bin­den­de per­soon­lijk­heid en een be­trok­ken team­spe­ler;
 • Vindt de juis­te toon, sig­na­leert tij­dig po­li­tie­ke en be­stuur­lijk ge­voe­li­ge the­ma's;
 • Is em­pa­thisch en in het be­zit van een ge­voelsan­ten­ne;
 • Weet een goe­de schat­ting te ma­ken wan­neer iets ge­ës­ca­leerd dient te wor­den naar de stuur­groep of Raad van Be­stuur.

Wij vra­gen:

 • Een af­ge­ron­de re­le­van­te WO of HBO op­lei­ding op het ge­bied van be­drijfs­kun­de of ge­zond­heids­we­ten­schap­pen; aan­ge­vuld met een op­lei­ding op het ge­bied van pro­ject­ma­na­ge­ment;
 • Mi­ni­maal 5 jaar werk­er­va­ring, aan­toon­ba­re er­va­ring in het aan­stu­ren van com­plexe pro­jec­ten;
 • Is nauw be­trok­ken ge­weest bij meer­de­re Eu­ro­pe­se aan­be­ste­dingstra­jec­ten.

Wij bie­den:

 • Een dienst­ver­band voor 32 per week, voor de duur van een jaar met in­ten­tie tot ver­len­ging;
 • Be­te­ke­nis­vol werk! Een uit­da­gen­de func­tie in een ver­an­de­ren­de or­ga­ni­sa­tie waar­bij je een bij­dra­ge le­vert aan het op­spo­ren en voor­ko­men van kan­ker;
 • Een dy­na­mi­sche werk­om­ge­ving waar veel ruim­te is voor jouw bij­dra­ge;
 • Een sa­la­ris con­form CAO Zie­ken­hui­zen FWG 65;
 • Het sa­la­ris is ex­clu­sief 8,33% va­kan­tie­toe­slag, 8,33% ein­de­jaars­uit­ke­ring en reis­kos­ten­ver­goe­ding;
 • De mo­ge­lijk­heid om van­uit huis te wer­ken.
Solliciteer direct