Fa­ci­li­tai­re Sa­men­wer­king Be­vol­kings­on­der­zoe­ken

Pro­duct Ow­ner ICT

 • Aantal uren: 36 uur
 • Sluitingsdatum: 28-6-2021
 • Gewenst opleidingsniveau: HBO
Bekijk alle vacatures   Solliciteer direct

36 uur per week

Het Be­vol­kings­on­der­zoek is ver­ant­woor­de­lijk voor het uit­voe­ren van de on­der­zoe­ken naar borst­kan­ker, baar­moe­der­hals­kan­ker en darm­kan­ker. De­ze be­vol­kings­on­der­zoe­ken zijn on­der­deel van het Na­ti­o­naal Pro­gram­ma Be­vol­kings­on­der­zoe­ken van het Mi­nis­te­rie van Volks­ge­zond­heid, Wel­zijn en Sport. Het Rijks­in­sti­tuut voor Volks­ge­zond­heid en Mi­li­eu is ver­ant­woor­de­lijk voor de re­gie en sub­si­die­ver­le­ning. De uit­voe­ring wordt ver­zorgd door vijf re­gi­o­na­le scree­nings­or­ga­ni­sa­ties in sa­men­wer­king met hun ke­ten­part­ners, zo­als huis­art­sen en zie­ken­hui­zen. On­der­steu­nen­de ac­ti­vi­tei­ten wor­den ge­le­verd door Fa­ci­li­tai­re Sa­men­wer­king Be­vol­kings­on­der­zoe­ken (FSB).

 

On­ze vijf re­gi­o­na­le scree­nings­or­ga­ni­sa­ties fu­se­ren het ko­men­de jaar tot één lan­de­lij­ke scree­nings­or­ga­ni­sa­tie voor de drie be­vol­kings­on­der­zoe­ken naar kan­ker. De be­stuur­lij­ke fu­sie is per 1 sep­tem­ber 2020 een feit: er is één Raad van Toe­zicht en één Raad van Be­stuur en de (moe­der)stich­ting Be­vol­kings­on­der­zoek Ne­der­land is op­ge­richt. Het doel is om op 1 ja­nu­a­ri 2022 ju­ri­disch te fu­se­ren van vijf re­gi­o­na­le scree­nings­or­ga­ni­sa­ties tot één lan­de­lij­ke scree­nings­or­ga­ni­sa­tie.

 

Vind jij het leuk om een bij­dra­ge te le­ve­ren aan de ver­an­der­op­ga­ve van on­ze or­ga­ni­sa­tie en zoek je een uit­da­gen­de en veel­zij­di­ge func­tie, dan ma­ken wij heel graag ken­nis met jou!

 

 

Pro­duct Ow­ner ICT

Fa­ci­li­tai­re Sa­men­wer­king Be­vol­kings­on­der­zoe­ken

36 uur per week

 

Jouw plek in on­ze or­ga­ni­sa­tie

Wel­kom bij Fa­ci­li­tai­re Sa­men­wer­king Be­vol­kings­on­der­zoe­ken! Als Pro­duct Ow­ner ben je ge­du­ren­de de ge­he­le le­vens­cy­clus ei­ge­naar van het (soft­wa­re) pro­duct. Jij zorgt er­voor dat het pro­duct blijft aan­slui­ten op de ver­an­de­ren­de be­hoef­ten van klan­ten en sta­ke­hol­ders. Sa­men met sta­ke­hol­ders en het ont­wik­kel­team zorg jij er­voor dat de­ze be­hoef­ten wor­den ver­taald naar aan­pas­sin­gen van het pro­duct. Als Pro­duct Ow­ner ben jij de eni­ge die, bin­nen ka­ders, de volg­or­de en de in­houd van de Pro­duct Bac­k­log be­paalt. Het Scrum team werkt al­leen van­af de Pro­duct Bac­k­log; de­ze bac­k­log is het eni­ge ka­naal waar­langs het werk naar het team stroomt.

 

Als Pro­duct Ow­ner richt jij je op de on­der­steu­ning van de (soft­wa­re) pro­duc­ten en rap­por­teer je aan de ma­na­ger FSB. Je bent on­der an­de­re ver­ant­woor­de­lijk voor de­ze werk­zaam­he­den:

 • Cre­ë­ren en uit­dra­gen van de vi­sie en stra­te­gie op Scree­nIT in sa­men­spraak met klan­ten/sta­ke­hol­ders, het ont­wik­kel­team en het ma­na­ge­ment;
 • Or­de­nen van Pro­duct Bac­k­log items zo­dat doe­len en mis­sie op de bes­te ma­nier kun­nen wor­den be­haald;
 • Hel­der (la­ten) om­schrij­ven van Pro­duct Bac­k­log items;
 • Er­voor zor­gen dat de Pro­duct Bac­k­log zicht­baar, trans­pa­rant en dui­de­lijk is voor ie­der­een, en in­zich­te­lijk ma­ken waar het Scrum Team ver­vol­gens aan gaat wer­ken en dit com­mu­ni­ce­ren;
 • Er­voor zor­gen dat het Ont­wik­kel­team de Pro­duct Bac­k­log items be­grijpt tot het ni­veau dat no­dig is.

 

Je start als Pro­duct Ow­ner voor Scree­nIT. Er zijn ook Pro­duct Ow­ners op Ana­ly­zIT/Screen­BI. Be­gin 2022 be­pa­len we of het pro­duc­to­wner­schap voor Ana­ly­zIT/Screen­BI ook bij jou wordt be­legd of dat hier­voor een twee­de Pro­duct Ow­ner wordt aan­ge­steld.

 

On­ze ide­a­le kan­di­daat:

 • On­der­zoekt de wen­sen en be­hoef­ten van de (in­ter­ne- en ex­ter­ne) klan­ten en speelt hier ef­fec­tief op in;
 • Over­ziet en be­grijpt ex­ter­ne- en in­ter­ne ont­wik­ke­lin­gen, re­a­li­seert wat dit be­te­kent voor het pro­duc­ten- en dien­sten­pak­ket van de ei­gen groep/team en voor de or­ga­ni­sa­tie als ge­heel, en ont­wik­kelt op ba­sis van de­ze ont­wik­ke­lin­gen lan­ge­re ter­mijn doel­stel­lin­gen;
 • Sig­na­leert kan­sen, mo­ge­lijk­he­den en/of knel­pun­ten en on­der­neemt ac­tie, denkt voor­uit om kan­sen te pak­ken en/of pro­ble­men te voor­ko­men;
 • Is in staat met lef be­slui­ten te ne­men en toont durf en ver­trou­wen om an­de­ren te be­trek­ken.
 • Voelt zich ver­ant­woor­de­lijk voor het sys­teem en de om­ge­ving. Gaat ge­cal­cu­leer­de ri­si­co's aan om een be­paald her­ken­baar voor­deel te be­ha­len;
 • Heeft in­zicht in de ei­gen or­ga­ni­sa­tie en an­de­re re­le­van­te or­ga­ni­sa­ties. Kent de re­le­van­te per­so­nen bin­nen en bui­ten de or­ga­ni­sa­tie en de ver­hou­din­gen daar­tus­sen en weet hier­mee re­ke­ning te hou­den. Weet op ba­sis hier­van in te schat­ten wat de ge­vol­gen zijn van (ei­gen) be­slis­sin­gen en ac­ti­vi­tei­ten op on­der­de­len van het pro­ces/de or­ga­ni­sa­tie en de con­text van die or­ga­ni­sa­tie.

 

Wij vra­gen:

· Een af­ge­ron­de op­lei­ding op (post) hbo/wo-ni­veau op het ge­bied van be­drijfs­kun­de, be­drijfs­in­for­ma­ti­ca, bu­si­ness in­for­ma­ti­on tech­no­lo­gy of be­leid & ma­na­ge­ment in de ge­zond­heids­zorg;

· Ken­nis van en er­va­ring met Agi­le wer­ken;

· Het is een pré als je Pro­duct Ow­ner er­va­ring hebt, bij voor­keur bin­nen de ge­zond­heids­zorg.

 

Wij bie­den:

 • Een dienst­ver­band voor 36 uur per week, voor de duur van een jaar met de in­ten­tie tot ver­len­ging;
 • Be­te­ke­nis­vol werk! Een uit­da­gen­de func­tie in een ver­an­de­ren­de or­ga­ni­sa­tie waar­bij je een bij­dra­ge le­vert aan het op­spo­ren en voor­ko­men van kan­ker;
 • Een dy­na­mi­sche werk­om­ge­ving waar nog veel ruim­te is voor jouw bij­dra­ge;
 • Een sa­la­ris con­form CAO Zie­ken­hui­zen FWG 60;
 • Het sa­la­ris is ex­clu­sief 8,33% va­kan­tie­toe­slag, 8,33% ein­de­jaars­uit­ke­ring en reis­kos­ten­ver­goe­ding;
 • Je werkt van­uit Utrecht en hebt de mo­ge­lijk­heid om van­uit huis te wer­ken.

 

 

Solliciteer direct