Fa­ci­li­tai­re Sa­men­wer­king Be­vol­kings­on­der­zoe­ken

Pro­duct Ow­ner BI

 • Aantal uren: 24-36 uur
 • Gewenst opleidingsniveau: HBO
Bekijk alle vacatures   Solliciteer direct

Wel­kom bij Be­vol­kings­on­der­zoek Ne­der­land

Be­vol­kings­on­der­zoek Ne­der­land voert de be­vol­kings­on­der­zoe­ken borst­kan­ker, darm­kan­ker en baar­moe­der­hals­kan­ker uit met als doel kan­ker in een vroeg sta­di­um op te spo­ren. Vroe­ge op­spo­ring van kan­ker ver­groot de kans op ge­ne­zing. Je om­ringt je bij ons met goed op­ge­lei­de, des­kun­di­ge en en­thou­si­as­te me­de­wer­kers die écht het ver­schil wil­len ma­ken. Wij zijn trots ons werk en op on­ze maat­schap­pe­lij­ke bij­dra­ge. Wij doen graag een stap­je har­der en ge­ven net dat beet­je meer; wij zijn ons be­wust van on­ze maat­schap­pe­lij­ke im­pact. Bij ons vind je be­te­ke­nis­vol werk met een markt­con­for­me be­lo­ning in een fij­ne or­ga­ni­sa­tie waar al­les goed ge­re­geld is. Wij zijn per di­rect op zoek naar een;


Pro­duct Ow­ner BI

24 - 36 uur per week


Jouw plek in on­ze or­ga­ni­sa­tie

Als Pro­duct Ow­ner ben je ge­du­ren­de de ge­he­le le­vens­cy­clus, ei­ge­naar van het (soft­wa­re) pro­duct. Jij zorgt er­voor dat het pro­duct blijft aan­slui­ten op de ver­an­de­ren­de be­hoef­ten van klan­ten en sta­ke­hol­ders. Sa­men met de sta­ke­hol­ders en het ont­wik­kel­team zorg jij er­voor dat de­ze be­hoef­ten wor­den ver­taald naar aan­pas­sin­gen van het pro­duct. Als Pro­duct Ow­ner ben jij de eni­ge die, bin­nen de ge­stel­de ka­ders, de volg­or­de en de in­houd van de Pro­duct Bac­k­log be­paalt. Het Scrum Team werkt van­af de Pro­duct Bac­k­log en de­ze Bac­k­log is het eni­ge ka­naal waar­langs het werk naar het team door­stroomt. Als Pro­duct Ow­ner ga jij je rich­ten op de on­der­steu­ning van de (soft­wa­re) pro­duc­ten voor BI en rap­por­teer je aan de ma­na­ger Fa­ci­li­tai­re Sa­men­wer­king Be­vol­kings­on­der­zoe­ken (FSB).

 

En­ke­le van jouw werk­zaam­he­den:

 • Cre­ë­ren en uit­dra­gen van de vi­sie en stra­te­gie op BI. In sa­men­spraak met klan­ten/sta­ke­hol­ders, het ont­wik­kel­team en het ma­na­ge­ment;
 • Or­de­nen van Pro­duct Bac­k­log items zo­dat doe­len en mis­sie op de bes­te ma­nier be­haald kun­nen wor­den;
 • Hel­der (la­ten) om­schrij­ven van Pro­duct Bac­k­log items;
 • Er­voor zor­gen dat de Pro­duct Bac­k­log zicht­baar, trans­pa­rant en voor ie­der­een dui­de­lijk is;
 • In­zich­te­lijk ma­ken waar het Scrum Team aan gaat wer­ken en dit com­mu­ni­ce­ren;
 • Er­voor zor­gen dat het Scrum Team de Pro­duct Bac­k­log items be­grijpt.

 

Wij vra­gen:

 • Een af­ge­ron­de (post) hbo/wo op­lei­ding op het ge­bied van be­drijfs­kun­de, be­drijfs­in­for­ma­ti­ca, bu­si­ness in­for­ma­ti­on tech­no­lo­gy of be­leid & ma­na­ge­ment in de ge­zond­heids­zorg;
 • Ken­nis van en er­va­ring met Agi­le wer­ken;
 • Het is een pré als je Pro­duct Ow­ner er­va­ring hebt, bij voor­keur bin­nen de ge­zond­heids­zorg.

 

On­ze ide­a­le kan­di­daat:

 • On­der­zoekt de wen­sen en be­hoef­ten van de (in­ter­ne- en ex­ter­ne) klan­ten en speelt hier ef­fec­tief op in;
 • Over­ziet en be­grijpt ex­ter­ne- en in­ter­ne ont­wik­ke­lin­gen en re­a­li­seert wat dit be­te­kent voor het pro­duc­ten- en dien­sten­pak­ket van de ei­gen groep/team en voor de or­ga­ni­sa­tie als ge­heel. Ont­wik­kelt op ba­sis van de­ze ont­wik­ke­lin­gen lan­ge­re ter­mijn doel­stel­lin­gen;
 • Sig­na­leert kan­sen, mo­ge­lijk­he­den en/of knel­pun­ten en on­der­neemt ac­tie, denkt voor­uit om kan­sen te pak­ken en/of pro­ble­men te voor­ko­men;
 • Is in staat met lef be­slui­ten te ne­men en toont durf en ver­trou­wen om an­de­ren te be­trek­ken;
 • Voelt zich ver­ant­woor­de­lijk voor het sys­teem en de om­ge­ving. Gaat ge­cal­cu­leer­de ri­si­co's aan om een be­paald her­ken­baar voor­deel te be­ha­len;
 • Heeft in­zicht in de ei­gen or­ga­ni­sa­tie en an­de­re re­le­van­te or­ga­ni­sa­ties. Kent de re­le­van­te per­so­nen bin­nen en bui­ten de or­ga­ni­sa­tie en de ver­hou­din­gen daar­tus­sen en weet hier­mee re­ke­ning te hou­den. Weet op ba­sis hier­van in te schat­ten wat de ge­vol­gen zijn van (ei­gen) be­slis­sin­gen en ac­ti­vi­tei­ten op on­der­de­len van het pro­ces/de or­ga­ni­sa­tie en de con­text van die or­ga­ni­sa­tie.

 

Wij bie­den:

 • Een dienst­ver­band voor 24 tot 36 uur per week;
 • Be­te­ke­nis­vol werk! Een uit­da­gen­de func­tie in een ver­an­de­ren­de or­ga­ni­sa­tie waar­bij je een bij­dra­ge le­vert aan het op­spo­ren en voor­ko­men van kan­ker;
 • Een sa­la­ris con­form CAO Zie­ken­hui­zen FWG 60 (maxi­maal € 4.798,-) op ba­sis van 36 uur per week;
 • Het sa­la­ris is ex­clu­sief 8,33% va­kan­tie­toe­slag, 8,33% ein­de­jaars­uit­ke­ring en reis­kos­ten­ver­goe­ding;
 • De mo­ge­lijk­heid om op ons kan­toor op Hoog Ca­tha­rij­ne in Utrecht én van­uit huis te wer­ken.
Solliciteer direct