Fa­ci­li­tai­re Sa­men­wer­king Be­vol­kings­on­der­zoe­ken

Ma­na­ger Plan­ning

 • Aantal uren: 36 uur
 • Sluitingsdatum: 8-3-2021
 • Gewenst opleidingsniveau: WO
Bekijk alle vacatures   Solliciteer direct

Con­text

Het Be­vol­kings­on­der­zoek is ver­ant­woor­de­lijk voor het uit­voe­ren van de on­der­zoe­ken naar borst­kan­ker, baar­moe­der­hals­kan­ker en darm­kan­ker. De­ze be­vol­kings­on­der­zoe­ken zijn on­der­deel van het Na­ti­o­naal Pro­gram­ma Be­vol­kings­on­der­zoe­ken van het Mi­nis­te­rie van Volks­ge­zond­heid, Wel­zijn en Sport. Het Rijks­in­sti­tuut voor Volks­ge­zond­heid en Mi­li­eu is ver­ant­woor­de­lijk voor de re­gie en sub­si­die­ver­le­ning. De uit­voe­ring wordt ver­zorgd door vijf re­gi­o­na­le scree­nings­or­ga­ni­sa­ties en on­der­steu­nen­de ac­ti­vi­tei­ten wor­den ge­fa­ci­li­teerd van­uit de Fa­ci­li­tai­re Sa­men­wer­king Be­vol­kings­on­der­zoe­ken. De scree­nings­or­ga­ni­sa­ties dra­gen door mid­del van kwa­li­ta­tief hoog­waar­di­ge be­vol­kings­on­der­zoe­ken sub­stan­ti­eel bij aan het vroeg­tij­dig op­spo­ren van kan­ker met als doel ge­zond­heids­winst te re­a­li­se­ren en sterf­te te­rug te drin­gen.

Tran­si­tie

De vijf re­gi­o­na­le scree­nings­or­ga­ni­sa­ties fu­se­ren tot één lan­de­lij­ke scree­nings­or­ga­ni­sa­tie voor de drie be­vol­kings­on­der­zoe­ken naar kan­ker. De be­stuur­lij­ke fu­sie is per 1 sep­tem­ber 2020 een feit: er is één Raad van Toe­zicht, één Raad van Be­stuur en de stich­ting Be­vol­kings­on­der­zoek Ne­der­land op­ge­richt.

Wij zijn op­zoek naar een:

Ma­na­ger Plan­ning

36 uur per week

De plan­nin­gen bin­nen on­ze or­ga­ni­sa­tie wor­den in de hui­di­ge si­tu­a­tie re­gi­o­naal ge­co­ör­di­neerd. Om te ko­men tot de meest ef­fi­ci­ën­te en ef­fec­tie­ve in­zet van men­sen en mid­de­len, is het nood­za­ke­lijk om dit te cen­tra­li­se­ren. Dit is een be­lang­rij­ke stap in het ge­lijk­waar­dig toe­gan­ke­lijk ma­ken van het be­vol­kings­on­der­zoek borst­kan­ker voor al­le vrou­wen in Ne­der­land en het tij­dig kun­nen uit­no­di­gen van cli­ën­ten. Met res­pect voor de be­staan­de re­gi­o­na­le or­ga­ni­sa­ties kijk jij kri­tisch -en cre­a­tief- naar de be­no­dig­de ver­nieu­win­gen om te ko­men tot een ont­werp, im­ple­men­ta­tie en uit­voe­ring van een een­dui­dig plan­nings­be­leid van­uit één or­ga­ni­sa­tie. Cen­tra­li­sa­tie ver­sus de­cen­tra­li­sa­tie spe­len hier­in een gro­te rol. Van­uit he­licop­ter­view en over­zicht be­paal je koers en geef je rich­ting met als doel voort­gang. Je bent je be­wust van de or­ga­ni­sa­tie­cul­tuur, maar je be­grijpt en door­leeft de ur­gen­tie om het plan­nen van men­sen en mid­de­len lan­de­lijk in te rich­ten. Jouw aan­pak is hel­der, open en voor ie­der­een be­grij­pe­lijk. Je com­mu­ni­ceert po­si­tief, maakt dui­de­lij­ke af­spra­ken en spreekt an­de­ren mak­ke­lijk aan. Je staat be­kend om jouw ex­per­ti­se, maar ze­ker ook om je re­sul­taat­ge­rich­te in­stel­ling.

Jouw plek in on­ze or­ga­ni­sa­tie

Je ope­reert bin­nen Be­vol­kings­on­der­zoek Ne­der­land en je rap­por­teert aan de kwar­tier­ma­ker Stra­te­gi­sche P&O. Jouw func­tie is nieuw bin­nen on­ze or­ga­ni­sa­tie. Voor de­ze func­tie zijn wij op zoek naar een er­va­ren ma­na­ger met een aan­toon­ba­re track­re­cord op het ge­bied van ver­an­der­ma­na­ge­ment en plan­nings­vraag­stuk­ken. Je bent sterk in het bren­gen van ver­bin­ding en in staat om men­sen in hun kracht te zet­ten. Je hebt re­cen­te­lijk aan­toon­baar ver­ge­lijk­ba­re ver­an­der­op­drach­ten ver­vuld.

Wij vra­gen:

 • Een aca­de­misch op­lei­ding;
 • Meer­ja­ri­ge werk­er­va­ring in een ver­ge­lijk­ba­re func­tie bij voor­keur in de zorg­sec­tor of in het pu­blie­ke do­mein;
 • Ten­min­ste vijf jaar re­le­van­te ma­na­ge­ment­er­va­ring;
 • Je bent aan­toon­baar in staat een team aan te stu­ren en pro­ces­sen te hel­pen ver­be­te­ren;
 • Je draagt bij aan op­los­sings­rich­tin­gen voor or­ga­ni­sa­to­ri­sche vraag­stuk­ken op zo­wel stra­te­gisch, tac­tisch als ope­ra­ti­o­neel ni­veau;
 • Je bent een on­der­ne­men­de en in­spi­re­ren­de ver­bin­der;
 • Je be­schikt over een ste­vi­ge per­soon­lijk­heid, ster­ke com­mu­ni­ca­tie­ve vaar­dig­he­den en na­tuur­lijk over­wicht;
 • Je bent ac­tie- en re­sul­taat­ge­richt; je hebt het ver­mo­gen om plan­nen om te zet­ten in con­cre­te ac­ties;
 • Je bent be­sluit­vaar­dig en be­schikt over ana­ly­tisch denk­ver­mo­gen.

Wij bie­den:

 • Een uit­da­gen­de op­dracht met een con­tract voor 36 uur per week;
 • Be­te­ke­nis­vol werk met een be­lang­rij­ke taak waar­bij jij een bij­dra­ge le­vert aan het vroeg­tij­dig op­spo­ren van kan­ker;
 • Een sa­la­ris con­form CAO Zie­ken­hui­zen FWG 65;
 • Het sa­la­ris is ex­clu­sief va­kan­tie­toe­slag, ein­de­jaars­uit­ke­ring en reis­kos­ten­ver­goe­ding;
 • Je werkt lan­de­lijk en hebt de mo­ge­lijk­heid om van­uit huis te wer­ken; over­leg­gen vin­den plaats op ons kan­toor in Utrecht.
Solliciteer direct