Fa­ci­li­tai­re Sa­men­wer­king Be­vol­kings­on­der­zoe­ken

Lid Raad van Toe­zicht, al­ge­meen (me­disch) pro­fiel op het des­kun­dig­heids­ge­bied: scree­ning & pre­ven­tie, epi­de­mi­o­lo­gie en on­co­lo­gie

 • Aantal uren: n.v.t. uur
 • Gewenst opleidingsniveau: WO
Bekijk alle vacatures   Solliciteer direct

In­lei­ding

In Ne­der­land wor­den drie be­vol­kings­on­der­zoe­ken naar kan­ker uit­ge­voerd: naar borst­kan­ker, baar­moe­der­hals­kan­ker en naar darm­kan­ker. De­ze be­vol­kings­on­der­zoe­ken zijn on­der­deel van het Na­ti­o­naal Pro­gram­ma Be­vol­kings­on­der­zoe­ken van het Mi­nis­te­rie van VWS. Het RI­VM is ver­ant­woor­de­lijk voor de re­gie en sub­si­die­ver­le­ning. Be­vol­kings­on­der­zoe­ken Ne­der­land (BVO NL) heeft als taak de uit­voe­ring van de be­vol­kings­on­der­zoe­ken borst­kan­ker, baar­moe­der­hals­kan­ker en darm­kan­ker. Dit is haar be­staans­recht. BVO NL draagt door mid­del van kwa­li­ta­tief hoog­waar­di­ge be­vol­kings­on­der­zoe­ken sub­stan­ti­eel bij aan een vroeg­tij­di­ge be­han­de­ling van bo­ven­ge­noem­de kan­ker­soor­ten met als doel ge­zond­heids­winst te re­a­li­se­ren en sterf­te te­rug te drin­gen.

 

Be­stuur­lij­ke fu­sie

Met de be­stuur­lij­ke fu­sie van de vijf SO's en de FSB is een bij­zon­de­re si­tu­a­tie ont­staan. De zes or­ga­ni­sa­ties re­sul­te­ren on­der een Raad van Be­stuur (RvB), maar tot aan de ju­ri­di­sche fu­sie (streef­da­tum 1 ja­nu­a­ri 2022) func­ti­o­ne­ren de or­ga­ni­sa­ties als af­zon­der­lij­ke een­he­den, dit in zo­wel ju­ri­di­sche als in or­ga­ni­sa­to­ri­sche zin. De zes or­ga­ni­sa­ties heb­ben, con­form eer­de­re ja­ren, ie­der een ei­gen jaar­plan en be­gro­ting op­ge­le­verd. De be­stuur­lij­ke slag­kracht in het fu­sie­pro­ces is es­sen­ti­eel om­dat bij de­ze fu­sie vijf (scree­nings)or­ga­ni­sa­ties be­trok­ken zijn. Daar­om is door de scree­nings­or­ga­ni­sa­ties (SO's) ge­ko­zen om eerst be­stuur­lijk te fu­se­ren en daar­mee die be­stuur­lij­ke slag­kracht te waar­bor­gen: met een­heid van be­stuur kun­nen de scree­nings­or­ga­ni­sa­ties snel­ler tot een ont­werp en im­ple­men­ta­tie­plan voor de fu­sie­or­ga­ni­sa­tie ko­men en ver­min­dert de com­plexi­teit van de be­sluit­vor­ming daar­over

 

Trans­for­ma­tie­pro­ces

De zes or­ga­ni­sa­ties staan voor de op­dracht om te fu­se­ren naar één or­ga­ni­sa­tie. De eer­ste stap hier­in was de be­stuur­lij­ke fu­sie zijn, waar­na van­uit de een­wor­ding toe­ge­werkt gaat wor­den naar een­dui­di­ge werk­pro­ces­sen, een­dui­di­ge ar­beids­voor­waar­den en een BVO NL cul­tuur. Het ge­heel van de fu­sie en het tra­ject daar­na is de Trans­for­ma­tie ge­noemd, de weg daar­naar­toe het trans­for­ma­tie pad. De trans­for­ma­tie be­slaat meer­de­re ja­ren.

 

Be­stu­ring en gover­nan­ce

BVO NL kent een twee­hoof­di­ge Raad van Be­stuur, een voor­zit­ter en een lid, waar­bij de voor­zit­ter en lid elk hun ei­gen aan­dachts­ge­bie­den heb­ben. De Raad van Toe­zicht be­staat mo­men­teel uit zes le­den en heeft uit zijn mid­den een Au­dit­com­mis­sie Fi­nan­ci­ën, com­mis­sie Kwa­li­teit en Vei­lig­heid en een Re­mu­ne­ra­tie­com­mis­sie in­ge­steld. De­ze com­mis­sies be­spre­ken en be­rei­den on­der­wer­pen voor, maar ne­men de ver­ant­woor­de­lijk­heid en be­voegd­he­den van de Raad van Toe­zicht als ge­heel niet over. De werk­wij­ze van de Raad van Toe­zicht en Raad van Be­stuur is vast­ge­legd re­gle­men­ten en er is spra­ke van een jaar­cy­clus voor de be­han­de­ling van on­der­wer­pen.

 

Raad van Toe­zicht

De Raad van Toe­zicht staat de Raad van Be­stuur ter­zij­de om de am­bi­ties en doel­stel­lin­gen te re­a­li­se­ren, houdt toe­zicht op be­leid en de be­sluit­vor­ming en de al­ge­me­ne gang van za­ken, in­clu­sief de spe­ci­fie­ke, wet­te­lij­ke be­voegd­he­den die daar­bij ho­ren en is werk­ge­ver van het be­stuur. De Raad van Toe­zicht van BVO NL ver­ga­dert (sa­men met de Raad van Be­stuur) ple­nair. Daar­naast eva­lu­eert de Raad van Toe­zicht jaar­lijks het ei­gen func­ti­o­ne­ren en is er jaar­lijks over­leg met de BOR (Cen­tra­le On­der­ne­mings­raad). Ook heb­ben de Re­mu­ne­ra­tie­com­mis­sie, de com­mis­sie Kwa­li­teit en Vei­lig­heid en de Au­dit­com­mis­sie Fi­nan­ci­ën apart over­leg.

BVO NL streeft naar di­ver­si­teit bin­nen haar Raad van Toe­zicht, zo­wel qua man/vrouw ver­hou­ding, leef­tijd, cul­tu­re­le en so­ci­a­le ach­ter­grond als wat be­treft pro­fes­si­o­ne­le ken­nis, com­pe­ten­ties en denk­stij­len.

Pro­fie­lei­sen lid Raad van Toe­zicht met al­ge­meen (me­disch) pro­fiel met de des­kun­dig­heid: scree­ning en pre­ven­tie, epi­de­mi­o­lo­gie en on­co­lo­gie.

 • Toe­zicht­hou­den­de er­va­ring is een pre.
 • Er­va­ring en/of af­fi­ni­teit op een van de ge­bie­den van scree­ning & pre­ven­tie, epi­de­mi­o­lo­gie en/of on­co­lo­gie (over­ziet het veld)
 • Be­schikt over een 'he­licop­ter­vie­w' en kan zich op hoofd­lij­nen een oor­deel vor­men en klank­bor­den over het door de Raad van Be­stuur voor­ge­stel­de en ge­voer­de be­leid.
 • Be­zit de er­va­ring en de ken­nis om the­ma's te be­har­ti­gen als de af­stem­ming tus­sen stra­te­gie en be­drijfs­pro­ces­sen, de door­wer­king van het stra­te­gisch be­leid en de con­se­quen­ties op het ge­bied van scree­ning & pre­ven­tie, epi­de­mi­o­lo­gie en on­co­lo­gie van ver­an­de­rin­gen in de wet- en re­gel­ge­ving en van dy­na­mi­sche ont­wik­ke­lin­gen in de ex­ter­ne om­ge­ving.

Het lid neemt deel aan de com­mis­sie Kwa­li­teit en Vei­lig­heid.

 

Al­ge­me­ne com­pe­ten­ties

 • In­te­ger, on­af­han­ke­lijk en zorg­vul­dig
 • Open, kri­tisch en re­flec­tief
 • Be­schikt over ba­lans tus­sen af­stand hou­den en be­trok­ken zijn
 • Stra­te­gisch in­zicht, be­schikt over he­li­kop­ter­view
 • Pro­ac­tie­ve op­stel­ling; in­for­ma­tie zoe­kend, dóór­vra­gend
 • Be­sluit­vaar­dig en daad­krach­tig
 • In­zicht in het veld van be­lang­heb­ben­den

 

Spe­ci­fie­ke com­pe­ten­ties

 • Be­schikt over re­le­vant net­werk in de ge­zond­heids­zorg
 • Heeft oog voor de cli­ënt –ver­te­gen­woor­digt cli­ënt op toe­zicht­hou­dend ni­veau

Ver­goe­ding

De ver­goe­ding voor het lid van de Raad van Toe­zicht is ge­ba­seerd op de WNT. Tijds­be­las­ting is (naar in­schat­ting) 160 uur op jaar­ba­sis. De aan­stel­ling van le­den van de Raad van Toe­zicht ge­schiedt voor een pe­ri­o­de van vier jaar. Le­den zijn maxi­maal éé­n­maal her­be­noem­baar voor een pe­ri­o­de van vier jaar.

Solliciteer direct