Fa­ci­li­tai­re Sa­men­wer­king Be­vol­kings­on­der­zoe­ken

Da­ta en­gi­neer

 • Aantal uren: 36 uur
 • Sluitingsdatum: 3-12-2020
 • Gewenst opleidingsniveau: HBO
Bekijk alle vacatures

Het Be­vol­kings­on­der­zoek is ver­ant­woor­de­lijk voor het uit­voe­ren van de on­der­zoe­ken naar borst­kan­ker, baar­moe­der­hals­kan­ker en darm­kan­ker. De­ze be­vol­kings­on­der­zoe­ken zijn on­der­deel van het Na­ti­o­naal Pro­gram­ma Be­vol­kings­on­der­zoe­ken van het Mi­nis­te­rie van Volks­ge­zond­heid, Wel­zijn en Sport. Het Rijks­in­sti­tuut voor Volks­ge­zond­heid en Mi­li­eu is ver­ant­woor­de­lijk voor de re­gie en sub­si­die­ver­le­ning. De uit­voe­ring wordt ver­zorgd door vijf re­gi­o­na­le scree­nings­or­ga­ni­sa­ties in sa­men­wer­king met hun ke­ten­part­ners, zo­als huis­art­sen en zie­ken­hui­zen. Ge­za­men­lij­ke on­der­steu­nen­de ac­ti­vi­tei­ten op het ge­bied van in­for­ma­tie­tech­no­lo­gie, in­for­ma­tiema­na­ge­ment, con­tract­be­heer en ge­za­men­lij­ke in­koop­tra­jec­ten, wor­den ge­fa­ci­li­teerd van­uit de Fa­ci­li­tai­re Sa­men­wer­king Be­vol­kings­on­der­zoe­ken. De scree­nings­or­ga­ni­sa­ties dra­gen door mid­del van kwa­li­ta­tief hoog­waar­di­ge be­vol­kings­on­der­zoe­ken sub­stan­ti­eel bij aan het vroeg­tij­dig op­spo­ren van kan­ker met als doel ge­zond­heids­winst te re­a­li­se­ren en sterf­te te­rug te drin­gen.

Da­ta en­gi­neer

36 uur per week

Als da­ta en­gi­neer houd jij je be­zig met het in­le­zen en on­der­zoe­ken van da­ta. Je bent ver­ant­woor­de­lijk voor de BI-bec­kend en werkt sa­men met da­ta ana­lis­ten en da­ta re­por­ters op de af­de­ling Bu­si­ness In­tel­li­gen­ce. Je ont­wik­kelt en be­heert ETL, het da­ta­mo­del en da­ta­wa­re­hou­se van on­ze or­ga­ni­sa­tie.  ETL is ge­richt op het op­ha­len van da­ta uit bron­sys­te­men en het trans­for­me­ren/pre­pa­re­ren van  da­ta voor de di­ver­se toe­pas­sings­ge­bie­den. Hier­mee leg jij de ba­sis voor al­le rap­por­ta­ges en ana­ly­ses die uit­ge­voerd moe­ten wor­den voor één of meer­de­re be­vol­kings­on­der­zoe­ken.

Wij vra­gen:

 • Je hebt een op­lei­ding op HBO/WO-ni­veau
 • Je hebt mi­ni­maal 1 jaar er­va­ring als da­ta en­gi­neer of soft­wa­re­ont­wik­ke­laar
 • Je hebt er­va­ring met het op­zet­ten en on­der­hou­den van da­ta kop­pe­lin­gen, batch en strea­ming pi­pe­li­nes (ETL/ELT), re­la­ti­o­ne­le da­ta­ba­ses en dy­na­mi­sche da­ta­ba­ses
 • Je hebt ken­nis van Agi­le wer­ken, da­ta­ma­na­ge­ment, ex­trac­tie­tools en co­des zo­als T-SQL, SQL en SSIS
 • Je bent cre­a­tief, hebt een scher­pe blik en een ge­zon­de do­sis hu­mor
 • Je hebt een goe­de be­heer­sing van de Ne­der­land­se taal in woord en ge­schrift

Wij bie­den:

 • Een over­een­komst voor 36 uur per week
 • Een uit­da­gen­de func­tie in een le­ren­de or­ga­ni­sa­tie met een be­lang­rij­ke maat­schap­pe­lij­ke doel­stel­ling
 • Een sa­la­ris con­form CAO Zie­ken­hui­zen FWG 60
 • Het sa­la­ris is ex­clu­sief va­kan­tie­toe­slag, ein­de­jaars­uit­ke­ring en reis­kos­ten­ver­goe­ding
 • Een pret­ti­ge werk­lo­ca­tie in Utrecht (een­vou­dig be­reik­baar met het open­baar ver­voer)
 • Be­te­ke­nis­vol werk waar­bij je met da­ta een bij­dra­ge le­vert aan het op­spo­ren van kan­ker