Fa­ci­li­tai­re Sa­men­wer­king Be­vol­kings­on­der­zoe­ken

Da­ta ana­list en re­por­ter

 • Aantal uren: 32-36 uur
 • Sluitingsdatum: 26-3-2020
 • Gewenst opleidingsniveau: WO
Bekijk alle vacatures

'Ga jij op­spo­ring van kan­ker ver­be­te­ren door da­ta?'

De be­vol­kings­on­der­zoe­ken borst­kan­ker, baar­moe­der­hals­kan­ker en darm­kan­ker wor­den in Ne­der­land uit­ge­voerd en ge­co­ör­di­neerd door vijf (nu nog re­gi­o­na­le) scree­nings­or­ga­ni­sa­ties. De Fa­ci­li­tai­re Sa­men­wer­king Be­vol­kings­on­der­zoe­ken (FSB) is een co­ö­pe­ra­tie die ac­ti­vi­tei­ten ont­plooit op het ge­bied van in­for­ma­tie­tech­no­lo­gie, in­for­ma­tiema­na­ge­ment, con­tract­be­heer en ge­za­men­lij­ke in­koop­tra­jec­ten ten be­hoe­ve van de vijf scree­nings­or­ga­ni­sa­ties. Be­lang­rij­ke ta­ken van de FSB zijn het be­heer en de door­ont­wik­ke­ling van het op maat ge­maak­te IT-sys­teem ter on­der­steu­ning van de be­vol­kings­on­der­zoe­ken en het re­a­li­se­ren of ver­be­te­ren van de da­ta-uit­wis­se­ling met ke­ten­part­ners van de scree­nings­or­ga­ni­sa­ties. De FSB trans­for­meert zich mo­men­teel van be­heer­or­ga­ni­sa­tie naar een net­werk­or­ga­ni­sa­tie die da­ta hoog op de agen­da heeft staan.
De FSB ziet zich­zelf als trot­se part­ner bij de op­spo­ring van kan­ker. In het da­ge­lijks han­de­len is de FSB her­ken­baar door 4 kern­waar­den; be­trok­ken, taak­vol­was­sen, duur­zaam en be­trouw­baar.

De af­de­ling Bu­si­ness In­tel­li­gen­ce ver­zorgt rap­por­ta­ges aan me­de­wer­kers van de scree­nings­or­ga­ni­sa­ties, FSB en an­de­re in­stel­lin­gen. Het BI-team be­staat uit ca. 6 per­so­nen die ener­zijds de ex­trac­tie en trans­for­ma­tie van de da­ta ver­zor­gen, an­der­zijds de rap­por­ta­ges vorm­ge­ven con­form de wen­sen van de ge­brui­kers.

Voor ons BI-team zijn we op zoek naar een pro­ac­tie­ve, nauw­keu­ri­ge, re­sul­taat­ge­rich­te en er­va­ren:

Da­ta ana­list en re­por­ter (32-36 uur per week, in Utrecht)

Wat ga je doen?

Sa­men met col­le­ga's van het BI-team ver­werk je da­ta tot ge­de­gen dash­boards, rap­por­ta­ges en bruik­ba­re in­zich­ten. Je helpt mee om com­plexe vraag­stuk­ken in­zich­te­lij­ker te ma­ken. Je voert het ge­sprek met di­ver­se groe­pen ge­brui­kers waar­on­der me­de­wer­kers van de scree­nings­or­ga­ni­sa­ties en van an­de­re or­ga­ni­sa­ties waar­on­der me­disch spe­ci­a­lis­ten en on­der­zoe­kers. Je ana­ly­seert hun wen­sen en ver­taalt die naar ge­de­tail­leer­de spe­ci­fi­ca­ties voor rap­por­ten. Je werkt mee aan de ont­wik­ke­ling van di­ver­se rap­por­ta­ges. Om­dat de­ze func­tie raak­vlak­ken heeft met de tech­niek, heb je voort­du­rend con­tact met je team­ge­no­ten, waar­mee je op zoek gaat naar de best mo­ge­lij­ke op­los­sin­gen. Daar­naast speel je een (stu­ren­de) rol in de ont­wik­ke­ling en het ge­bruik van een uni­for­me set van in­di­ca­to­ren en werk je mee aan pro­jec­ten ter be­vor­de­ring van da­ta­kwa­li­teit.

Als da­ta ana­list en re­por­ter richt jij je op:

 • Ver­ta­len van de bu­si­ness vraag naar func­ti­o­ne­le en tech­ni­sche ont­wer­pen voor BI-op­los­sin­gen;
 • Ont­wik­ke­len van dash­boards, rap­por­ta­ges en query's op de be­staan­de da­ta-mo­del­len van de or­ga­ni­sa­tie;
 • Op­stel­len en up-to-da­te hou­den van (ge­brui­kers)do­cu­men­ta­tie.

Je ont­vangt lei­ding van de team­lei­der BI.

Wie ben jij?

 • Je hebt een af­ge­rond WO-di­plo­ma op het ge­bied van ge­zond­heids­zorg/epi­de­mi­o­lo­gie, (be­drijfs­kun­di­ge) in­for­ma­ti­ca of ver­ge­lijk­baar
 • Je hebt mi­ni­maal 5 jaar werk­er­va­ring in een ver­ge­lijk­ba­re func­tie
 • Je hebt er­va­ring met het bou­wen van que­ries, het doen van da­ta-ana­ly­ses en/ of het op­ti­ma­li­se­ren van ETL-pro­ces­sen
 • Je hebt ken­nis van sta­tis­tiek en ana­ly­se­me­tho­den.
 • Je bent sterk ana­ly­tisch in­ge­steld en kunt hel­der com­mu­ni­ce­ren, zo­wel mon­de­ling als schrif­te­lijk
 • Je bent pro­ac­tief en se­cuur en kunt zelf­stan­dig wer­ken
 • Je werkt ge­struc­tu­reerd en bent re­sul­taat­ge­richt
 • Je denkt in op­los­sin­gen en mo­ge­lijk­he­den om rap­por­ta­ges en dash­boards maxi­maal aan te la­ten slui­ten bij de doel­stel­lin­gen van je op­dracht­ge­vers, ook ben je in staat hier­in te ad­vi­se­ren. Je bent nieuws­gie­rig naar de be­hoef­te ach­ter ge­wens­te da­ta en rap­por­ta­ges en gaat graag in ge­sprek op wel­ke wij­ze je dit het bes­te kunt in­vul­len. Je kunt goed door­vra­gen en hebt snel door wat een ge­brui­ker echt no­dig heeft.
 • Je hebt ken­nis van/ er­va­ring met (ver­schil­len­de) ana­ly­ti­sche tools, SQL en/of MS SSIS.

Wat bie­den we jou?

 • Een uit­da­gen­de func­tie in een le­ren­de or­ga­ni­sa­tie met een be­lang­rij­ke maat­schap­pe­lij­ke doel­stel­ling.
 • Het be­treft een aan­stel­ling van 32-36 uur per week, in eer­ste in­stan­tie voor de duur van een jaar.
 • Het kan­toor van FSB be­vindt zich op Hoog Ca­tha­rij­ne in Utrecht.
 • Een sa­la­ris op ba­sis van FWG 55/60 (CAO-Zie­ken­hui­zen) mi­ni­maal €2.665,- en maxi­maal €4.466,- per maand bij een full­ti­me dienst­ver­band van 36 uur per week be­draagt, in­clu­sief 8,33% va­kan­tie­geld en 8,33% ein­de­jaars­uit­ke­ring.
 • Goe­de se­cun­dai­re ar­beids­voor­waar­den, waar­on­der een sport­ver­goe­ding.