Fa­ci­li­tai­re Sa­men­wer­king Be­vol­kings­on­der­zoe­ken

Be­leids­me­de­wer­ker Be­vol­kings­on­der­zoek

 • Aantal uren: 32-36 uur
 • Sluitingsdatum: 11-1-2021
 • Gewenst opleidingsniveau: WO
Bekijk alle vacatures

Het be­vol­kings­on­der­zoek

Het Be­vol­kings­on­der­zoek is ver­ant­woor­de­lijk voor het uit­voe­ren van de on­der­zoe­ken naar borst­kan­ker, baar­moe­der­hals­kan­ker en darm­kan­ker. De­ze be­vol­kings­on­der­zoe­ken zijn on­der­deel van het Na­ti­o­naal Pro­gram­ma Be­vol­kings­on­der­zoe­ken van het Mi­nis­te­rie van Volks­ge­zond­heid, Wel­zijn en Sport. Het Rijks­in­sti­tuut voor Volks­ge­zond­heid en Mi­li­eu is ver­ant­woor­de­lijk voor de re­gie en sub­si­die­ver­le­ning. De uit­voe­ring wordt ver­zorgd door vijf re­gi­o­na­le scree­nings­or­ga­ni­sa­ties in sa­men­wer­king met ke­ten­part­ners zo­als huis­art­sen en zie­ken­hui­zen en wordt on­der­steund door een sha­red ser­vi­ce cen­tre (FSB). Be­vol­kings­on­der­zoek draagt met kwa­li­ta­tief hoog­waar­di­ge scree­ning sub­stan­ti­eel bij aan het vroeg­tij­dig op­spo­ren van kan­ker met als doel ge­zond­heids­winst te re­a­li­se­ren en sterf­te te­rug te drin­gen. On­ze or­ga­ni­sa­tie is stra­te­gisch en ope­ra­ti­o­neel in ont­wik­ke­ling. Dit vraagt om flexi­be­le me­de­wer­kers die in een or­ga­ni­sa­tie wil­len wer­ken die in trans­for­ma­tie is.

In het be­vol­kings­on­der­zoek baar­moe­der­hals­kan­ker wor­den vrou­wen tus­sen de 30 en 60 jaar eens in de vijf jaar uit­ge­no­digd om een uit­strijk­je te la­ten ma­ken. Ook kun­nen ze een zelf­af­na­me­set aan­vra­gen. De uit­voe­ring van het be­vol­kings­on­der­zoek baar­moe­der­hals­kan­ker wordt lan­de­lijk ge­ma­na­ged door het Over­leg Ma­na­gers Cer­vix (OMC). Het OMC be­staat uit vier le­den met ei­gen deel­ge­bie­den.

Het be­vol­kings­on­der­zoek baar­moe­der­hals­kan­ker is een dy­na­misch pro­gram­ma. De over­een­kom­sten voor de HPV-test en de Zelf­af­na­me Set (ZAS) lo­pen af per 8 ok­to­ber 2022. Daar­om zijn de voor­be­rei­din­gen voor ver­schil­len­de aan­be­ste­dingstra­jec­ten ge­start.

Daar­naast moet er met in­gang van de twee­de scree­nings­ron­de in 2022 re­ke­ning ge­hou­den wor­den met wij­zi­gin­gen in het uit­no­di­gings­sche­ma en de screen­po­pu­la­tie en mo­ge­lijk ook een an­de­re com­bi­na­tie van HPV-test en ZAS. Daar­naast is er de wens om het be­vol­kings­on­der­zoek ver­der te ver­be­te­ren door het ver­bre­den van de com­mu­ni­ca­tie voor een toe­gan­ke­lij­ker pro­gram­ma, het ver­ster­ken van de in­zet van de ZAS, het aan­pas­sen van de tria­ge, het aan­pas­sen van het scree­nings­in­ter­val, het toe­pas­sen van com­pu­ter-on­der­steund scree­nen en het zorg­dra­gen voor een ver­ant­woor­de in­stroom van HPV-ge­vac­ci­neer­de vrou­wen.

De­ze ont­wik­ke­lin­gen wor­den voor­be­reid en ge­ïm­ple­men­teerd van­uit twee pro­jec­ten; BM­HK23 (aan­be­ste­din­gen) en BM­HK3.0 (wij­zi­gin­gen pro­ces).

Wij zoe­ken op kor­te ter­mijn twee be­leids­me­de­wer­kers. Het zijn ver­ge­lijk­ba­re func­ties, waar­bij het ver­schil is dat de één meer aan de lo­pen­de pro­jec­ten BM­HK23 en BM­HK3.0 werkt, en de an­der meer aan de kant van het lo­pen­de be­vol­kings­on­der­zoek werkt. Je rap­por­teert tot aan de nieu­we or­ga­ni­sa­tie­struc­tuur res­pec­tie­ve­lijk aan de voor­zit­ter OMC of aan de pro­ject­lei­der BM­HK23 en BM­HK 3.0. Tij­dens de ge­sprek­ken gaan we hier ver­der op in en kun je een voor­keur uit­spre­ken.

Be­leids­me­de­wer­ker Be­vol­kings­on­der­zoek

32-36 uur per week

Als be­leids­me­de­wer­ker bouw je in­hou­de­lij­ke ex­per­ti­se op over het to­ta­le scree­nings­pro­ces en leert de aan­pak van de or­ga­ni­sa­tie ken­nen. Je ver­taalt ac­tu­e­le vraag­stuk­ken naar een plan­ma­ti­ge aan­pak. Je legt ver­ban­den tus­sen de ver­schil­len­de on­der­de­len, ge­ge­vens en ex­ter­ne ont­wik­ke­lin­gen en ver­taalt de­ze naar ad­vie­zen voor het te vol­gen be­leid, vaak ‘ge­voed’ door de ex­per­ti­se van de OMC le­den en/of de ex­perts om hen heen. Je schrijft be­leids­no­ti­ties, im­pact- en sce­na­rio ana­ly­ses, im­ple­men­ta­tie­plan­nen en on­der­de­len van de aan­be­ste­dings­do­cu­men­ten en je draagt bij aan het op­stel­len van voort­gang­s­rap­por­ta­ges. Daar­naast neem je deel aan pro­ject-groe­pen of je leidt de­ze. Je mo­ni­tort re­le­van­te ex­ter­ne ont­wik­ke­lin­gen en in­for­meert het OMC daar­over. Je werkt de eer­ste ja­ren aan in­no­va­tie­pro­jec­ten en aan­be­ste­din­gen voor het be­vol­kings­on­der­zoek baar­moe­der­hals­kan­ker. Je werkt toe naar bre­de­re in­zet­baar­heid voor an­de­re be­vol­kings­on­der­zoe­ken in een la­ter sta­di­um. Je rap­por­teert aan de voor­zit­ter OMC of aan de pro­ject­lei­der BM­HK23 en BM­HK3.0.

Wij vra­gen:

 • Een af­ge­ron­de aca­de­mi­sche op­lei­ding op het ge­bied van be­drijfs­kun­de, ge­zond­heids­we­ten­schap­pen of daar­om­trent;
 • Mi­ni­maal 4 jaar re­le­van­te werk­er­va­ring in het zorg­veld;
 • Er­va­ring met pro­ject­ma­tig wer­ken;
 • Aan­toon­ba­re vaar­dig­heid en er­va­ring in het schrif­te­lijk hel­der kun­nen ver­woor­den van com­plexe pro­ble­men;
 • Af­fi­ni­teit met com­plexe vraag­stuk­ken op het ge­bied van in­te­gra­le zorg;
 • Af­fi­ni­teit met het ana­ly­se­ren van da­ta en stuur­in­for­ma­tie en het hier­uit af­lei­den van ad­vie­zen;
 • Een pro­ac­tie­ve hou­ding en een re­sul­taat­ge­rich­te in­stel­ling;
 • Uit­ste­ken­de so­ci­a­le en com­mu­ni­ca­tie­ve vaar­dig­he­den en een pro­ac­tie­ve in­stel­ling;

Ove­rig

 • Het be­treft een lan­de­lij­ke func­tie met als func­ti­o­neel lei­ding­ge­ven­de de pro­ject­lei­der BM­HK23 en BM­HK3.0 of de voor­zit­ter OMC;
 • Voor in­ter­ne kan­di­da­ten geldt dat je in dienst bij FSB komt of dat je in dienst in de re­gio blijft tot aan de nieu­we or­ga­ni­sa­tie­struc­tuur, af­han­ke­lijk van je si­tu­a­tie.

Wij bie­den:

 • Een over­een­komst voor 32-36 uur per week;
 • Een uit­da­gen­de func­tie in een ver­an­de­ren­de or­ga­ni­sa­tie met be­vlo­gen me­de­wer­kers, waar­bij je een bij­dra­ge le­vert aan het op­spo­ren van kan­ker;
 • Wij fa­ci­li­te­ren thuis­wer­ken in lijn met de gel­den­de RI­VM ad­vie­zen. Wer­ken van­uit de re­gio is mo­ge­lijk;
 • Een sa­la­ris con­form CAO Zie­ken­hui­zen FWG 60;
 • Het sa­la­ris is ex­clu­sief va­kan­tie­toe­slag, ein­de­jaars­uit­ke­ring en reis­kos­ten­ver­goe­ding;
 • Een pret­ti­ge werk­lo­ca­tie in Utrecht (een­vou­dig be­reik­baar met het open­baar ver­voer).