Fa­ci­li­tai­re Sa­men­wer­king Be­vol­kings­on­der­zoe­ken

Ap­pli­ca­tie­be­heer­der

 • Aantal uren: 36 uur
 • Gewenst opleidingsniveau: HBO
Bekijk alle vacatures   Solliciteer direct

De be­vol­kings­on­der­zoe­ken borst­kan­ker, baar­moe­der­hals­kan­ker en darm­kan­ker wor­den in Ne­der­land uit­ge­voerd en ge­co­ör­di­neerd door vijf (nu nog re­gi­o­na­le) scree­nings­or­ga­ni­sa­ties. De Fa­ci­li­tai­re Sa­men­wer­king Be­vol­kings­on­der­zoe­ken (FSB) is een co­ö­pe­ra­tie die ac­ti­vi­tei­ten ont­plooit op het ge­bied van in­for­ma­tie­tech­no­lo­gie, in­for­ma­tiema­na­ge­ment, con­tract­be­heer en ge­za­men­lij­ke in­koop­tra­jec­ten ten be­hoe­ve van de vijf scree­nings­or­ga­ni­sa­ties. Be­lang­rij­ke ta­ken van de FSB zijn het be­heer en de door­ont­wik­ke­ling van het op maat ge­maak­te IT-sys­teem en het re­a­li­se­ren of ver­be­te­ren van de da­ta-uit­wis­se­ling met ke­ten­part­ners van de scree­nings­or­ga­ni­sa­ties.

Wij zijn op zoek naar een pro­ac­tie­ve en er­va­ren:

Ap­pli­ca­tie­be­heer­der (36 uur per week, stand­plaats Utrecht) die het een uit­da­ging vindt om het ap­pli­ca­tie­be­heer bin­nen de drie be­vol­kings­on­der­zoe­ken ver­der te pro­fes­si­o­na­li­se­ren.

Wat ga je als ap­pli­ca­tie­be­heer­der doen?

Als ap­pli­ca­tie­be­heer­der ben je ver­ant­woor­de­lijk voor het be­he­ren en on­der­hou­den van de ap­pli­ca­ties. Daar­naast is het door ont­wik­ke­len, ver­be­te­ren en ver­nieu­wen van de op maat ge­maak­te ap­pli­ca­tie een be­lang­rij­ke taak. Je on­der­neemt, sa­men met je col­le­ga’s, tij­dig ac­tie zo­dat het ope­ra­ti­o­neel blij­ven van de ap­pli­ca­ties ge­waar­borgd is en con­form pro­ce­du­res nieu­we soft­wa­re­com­po­nen­ten, up­da­tes en pat­ches wor­den ge­test en ge­ïm­ple­men­teerd. Je be­oor­deelt en ver­taalt wij­zi­gings­voor­stel­len en stelt van­uit het ge­brui­ker­s­per­spec­tief ac­cep­ta­tie­cri­te­ria en -pro­ce­du­res vast voor nieu­we soft­wa­re­com­po­nen­ten. Je bent be­trok­ken bij het tes­ten van de wij­zi­gin­gen en stelt vast of ac­cep­ta­tie­cri­te­ria zijn ge­haald.

Dit is je team

Het team be­staat uit een Ser­vi­ce­desk van 3 per­so­nen, een groep ap­pli­ca­tie­be­heer­ders (6 per­so­nen) en een groep tech­nisch be­heer­ders (2 per­so­nen). De be­heer­ders wer­ken nauw sa­men met de be­heer­ders van de 5 (re­gi­o­na­le) scree­nings­or­ga­ni­sa­ties en de 3 be­vol­kings­on­der­zoe­ken. De sa­men­wer­king met de ont­wik­ke­laars van het op maat ge­maakt IT-sys­teem is in­ten­sief. Je legt ver­ant­woor­ding af aan de Team­lei­der Be­heer en Ont­wik­ke­ling.

Wie ben jij?

 • een af­ge­ron­de re­le­van­te hbo-op­lei­ding
 • meer­de­re ja­ren er­va­ring met het in­rich­ten en be­he­ren van ap­pli­ca­ties in een zor­gom­ge­ving
 • je hebt mi­ni­maal 3 jaar er­va­ring als be­heer­der, bij voor­keur in een zor­gom­ge­ving
 • je hebt ken­nis van en in­zicht in de sa­men­hang tus­sen de di­ver­se com­po­nen­ten van een ap­pli­ca­tie
 • je hebt er­va­ring met het for­mu­le­ren van wij­zi­gings­voor­stel­len, met het op­stel­len van test- en ac­cep­ta­tie cri­te­ria en het uit­voe­ren van ac­cep­ta­tie tes­ten
 • je kent de ITIL-pro­ces­sen
 • je bent be­kend met BISL en ASL
 • je bent be­kend met Lean wer­ken, Scrum teams en stand ups
 • je bent be­reid con­sig­na­tie dien­sten te ver­rich­ten
 • je be­heerst de Ne­der­land­se taal goed, zo­wel mon­de­ling als schrif­te­lijk.

Wat bie­den we jou?

 • een uit­da­gen­de en zelf­stan­di­ge func­tie in een le­ren­de or­ga­ni­sa­tie met een be­lang­rij­ke maat­schap­pe­lij­ke doel­stel­ling.
 • een werk­om­ge­ving waar veel ruim­te is voor ei­gen ini­ti­a­tief.
 • een aan­stel­ling van 36 uur per week, in eer­ste in­stan­tie voor de duur van een jaar.
 • werk­da­gen zijn in over­leg flexi­bel in te vul­len.
 • het kan­toor van FSB be­vindt zich in Hoog Ca­tha­rij­ne in Utrecht. Daar­naast ben je be­reid af en toe op lo­ca­tie bij de scree­nings­or­ga­ni­sa­ties te wer­ken. Ge­zien de lig­ging van de kan­to­ren wordt rei­zen met het open­baar ver­voer ge­sti­mu­leerd.
 • een jaar­sa­la­ris op ba­sis van FWG 50 (cao Zie­ken­hui­zen) mi­ni­maal € 2.453,- en maxi­maal € 3.664,- per maand bij een full­ti­me dienst­ver­band van 36 uur per week be­draagt, ex­clu­sief 8,33% va­kan­tie­geld en 8,33% ein­de­jaars­uit­ke­ring;
 • goe­de se­cun­dai­re ar­beids­voor­waar­den zo­als een sport­ver­goe­ding, kor­ting op zorg­ver­ze­ke­rin­gen en een ein­de­jaars­uit­ke­ring.
Solliciteer direct