Staf­me­de­wer­ker Fa­ci­li­tair

 • Aantal uren: 36 uur
 • Sluitingsdatum: 5-3-2021
 • Gewenst opleidingsniveau: HBO
Bekijk alle vacatures   Solliciteer direct

Wij zijn op zoek naar een en­thou­si­as­te en des­kun­di­ge staf­me­de­wer­ker Fa­ci­li­tair voor 36 uur per week.

Als Staf­me­de­wer­ker Fa­ci­li­tair maak je deel uit van het Fa­ci­li­tai­re team bin­nen de staf­af­de­ling. De staf­af­de­ling on­der­steunt de pri­mai­re pro­ces­sen op het ge­bied van be­vol­kings­on­der­zoek Borst­kan­ker, Baar­moe­der­hals­kan­ker en Darm­kan­ker. Je ad­vi­seert de Ma­na­ger Staf op het ge­bied van fa­ci­li­tai­re pro­ces­sen bin­nen Be­vol­kings­on­der­zoek Zuid en be­heert en be­waakt de­ze pro­ces­sen. Daar­naast ben je in­zet­baar in pro­ject- en werk­groe­pen.

De stand­plaats is Eind­ho­ven.

Wij vra­gen wij?

 • Een af­ge­ron­de fa­ci­li­tai­re op­lei­ding op HBO-ni­veau.
 • Een bre­de er­va­ring (mi­ni­maal 5 jaar) op het ge­bied van fa­ci­li­tai­re pro­ces­sen en pro­ject­ma­tig wer­ken.
 • Er­va­ring in in­koop­pro­ces­sen, con­tract­be­heer en con­tract­ma­na­ge­ment.
 • Het ver­mo­gen om ver­an­de­rin­gen bin­nen het vak­ge­bied in de or­ga­ni­sa­tie te im­ple­men­te­ren.
 • Or­ga­ni­sa­tie­sen­si­ti­vi­teit, on­der­han­de­lings­vaar­dig­he­den en het ver­mo­gen om weer­stan­den te kun­nen over­win­nen.
 • Een ser­vi­ce- en re­sul­taat­ge­rich­te en pro­ac­tie­ve werk­hou­ding.
 • Uit­ste­ken­de com­mu­ni­ca­tie­ve en ad­vies­vaar­dig­he­den.
 • In staat zijn hel­de­re (be­leids)ad­vie­zen en rap­por­ten te schrij­ven.
 • In het be­zit van een au­to.

Wat ga jij doen?

 • Op­ti­ma­li­se­ren van de fa­ci­li­tai­re dienst­ver­le­ning bin­nen Be­vol­kings­on­der­zoe­ken.
 • Ge­vraagd en on­ge­vraagd ad­vi­se­ren op fa­ci­li­tair ge­bied.
 • Pro­fes­si­o­na­li­se­ren van in­koop­pro­ces­sen, con­tract­be­heer en con­tract­ma­na­ge­ment.
 • Stra­te­gi­sche mee­den­ken over ver­be­te­rin­gen van (fa­ci­li­tai­re) pro­ces­sen.
 • Af­stem­men met ma­na­ger, team­lei­ders en me­de­wer­kers over ge­wens­te pro­duc­ten en dienst­ver­le­ning.
 • Bij­hou­den en im­ple­men­te­ren van nieu­we ont­wik­ke­lin­gen van bin­nen en bui­ten de or­ga­ni­sa­tie.
 • On­der­hou­den van con­tac­ten met ex­ter­ne le­ve­ran­ciers.
 • Deel­ne­men aan pro­ject- en of werk­groe­pen.

Dit bie­den wij:

 • Rechts­po­si­tie vol­gens CAO-zie­ken­hui­zen; goe­de se­cun­dai­re ar­beids­voor­waar­den.
 • In­scha­ling in FWG 55; mi­ni­maal € 2.882,- tot maxi­maal € 4.227,- bru­to per maand bij een full­ti­me dienst­ver­band.
 • Dienst­ver­band voor de duur van 12 maan­den.

Aan­vul­len­de in­for­ma­tie over de or­ga­ni­sa­tie:

De be­vol­kings­on­der­zoe­ken borst­kan­ker, baar­moe­der­hals­kan­ker en darm­kan­ker wor­den in Ne­der­land uit­ge­voerd en ge­co­ör­di­neerd door vijf scree­nings­or­ga­ni­sa­ties. De vijf scree­nings­or­ga­ni­sa­ties (SO’s) en de Fa­ci­li­tai­re Sa­men­wer­king Be­vol­kings­on­der­zoe­ken (FSB) zijn per 1 sep­tem­ber 2020 be­stuur­lijk ge­fu­seerd. Hier­mee is een be­lang­rij­ke mijl­paal in het trans­for­ma­tie­pro­ces be­reikt. De vol­gen­de stap is de ju­ri­di­sche fu­sie per 1 ja­nu­a­ri 2022 om te ko­men tot één lan­de­lij­ke or­ga­ni­sa­tie.

 

Een e-as­sess­ment maakt on­der­deel uit van de­ze sol­li­ci­ta­tie­pro­ce­du­re.

Daar­naast zal ook een on­der­zoek naar re­fe­ren­ties (de­ze be­na­de­ren we al­leen met jouw toe­stem­ming) en een aan­vraag ver­kla­ring om­trent het ge­drag (VOG) deel uit­ma­ken van de­ze sol­li­ci­ta­tie­pro­ce­du­re.

Voor de­ze va­ca­tu­re wordt ge­lijk­tij­dig in- en ex­tern ge­wor­ven. Bij ge­lij­ke ge­schikt­heid gaat de voor­keur uit naar in­ter­ne kan­di­da­ten.

Ac­qui­si­tie naar aan­lei­ding van de­ze ad­ver­ten­tie wordt niet op prijs ge­steld.

Solliciteer direct