Ma­na­ge­ment As­sis­tent

 • Aantal uren: 24 uur
 • Sluitingsdatum: 28-2-2021
 • Gewenst opleidingsniveau: MBO
Bekijk alle vacatures   Solliciteer direct

Wij zijn op kor­te ter­mijn op zoek naar een flexi­be­le en en­thou­si­as­te Ma­na­ge­ment As­sis­tent voor 24 uur per week met voor­keurs­da­gen maan­dag en dins­dag.

Doel / kern van de func­tie:

Je ver­richt 24 uur per week al­le voor­ko­men­de ad­mi­ni­stra­tie­ve en se­cre­ta­ri­ë­le ta­ken ter on­der­steu­ning van het Ma­na­ge­ment­team (MT), de Tech­nisch Voor­zit­ter en de Re­gio­ma­na­ger Maas­tricht/Ven­lo.

Wij zoe­ken een flexi­be­le spin in het web. Nauw­keu­rig­heid en klant­ge­richt­heid be­ho­ren tot je twee­de na­tuur.

De werk­zaam­he­den wor­den uit­ge­voerd op de lo­ca­ties Eind­ho­ven en Maas­tricht (dit ge­beurt in over­leg).

Jouw ta­ken:

 • Maan­de­lijk­se voor­be­rei­ding van de MT agen­da / no­tu­le­ren / uit­wer­ken / be­he­ren ac­tie­pun­ten.
 • No­tu­le­ren van on­der an­de­re het Ra­dio­lo­gen­over­leg.
 • On­der­steu­ning werk­zaam­he­den van de Tech­nisch Voor­zit­ter.
 • On­der­steu­ning werk­zaam­he­den van de Re­gio­ma­na­ger Maas­tricht/Ven­lo, denk hier­bij bij­voor­beeld aan: agen­da­be­heer (het plan­nen van re­gio-over­leg­gen, bi­la's, de jaar­ge­sprek­ken en be­zoe­ken aan units).
 • Al­ge­me­ne se­cre­ta­ri­ë­le on­der­steu­ning.
 • Wan­neer no­dig ben je back-up voor de ma­na­ge­ment as­sis­tent

 

Wij vra­gen:

 • MBO+ werk- en denk­ni­veau en een af­ge­ron­de se­cre­ta­res­se/ma­na­ge­men­tas­sis­ten­te op­lei­ding met en­ke­le ja­ren er­va­ring.
 • Goe­de be­heer­sing van de Ne­der­land­se taal in woord en ge­schrift is ver­eist.
 • Ge­de­gen ken­nis en er­va­ring met MS Of­fi­ce.

 

Je hebt een pro­ac­tie­ve hou­ding, bent daad­krach­tig, zorg­vul­dig en in­te­ger. Je stelt pri­o­ri­tei­ten en weet hoofd- en bij­za­ken van el­kaar te on­der­schei­den. Ook in hec­ti­sche pe­ri­o­den weet je het over­zicht te be­hou­den. Een ser­vi­ce- en klant­ge­rich­te hou­ding, punc­tu­a­li­teit en flexi­bi­li­teit zijn be­lang­rijk bin­nen de­ze func­tie. Je gaat dis­creet om met ver­trou­we­lij­ke ge­ge­vens.

Wij bie­den:

 • Een col­le­gi­a­le werk­sfeer in een open, in­for­me­le or­ga­ni­sa­tie.
 • Sa­la­ris in FWG 40; mi­ni­maal € 2.044,- tot maxi­maal € 3.025,- bru­to per maand bij een full­ti­me dienst­ver­band (36 uur).
 • Goe­de se­cun­dai­re ar­beids­voor­waar­den vol­gends de cao Zie­ken­hui­zen waar­on­der een ein­de­jaars­uit­ke­ring van 8,33% en een va­kan­tie­bij­slag van 8,33%.
 • De werk­zaam­he­den wor­den uit­ge­voerd zo­wel op lo­ca­tie Eind­ho­ven als Maas­tricht.
 • Een dienst­ver­band voor de duur van 1 jaar.

Aan­vul­len­de in­for­ma­tie over de or­ga­ni­sa­tie:

De be­vol­kings­on­der­zoe­ken borst­kan­ker, baar­moe­der­hals­kan­ker en darm­kan­ker wor­den in Ne­der­land uit­ge­voerd en ge­co­ör­di­neerd door vijf scree­nings­or­ga­ni­sa­ties. De vijf scree­nings­or­ga­ni­sa­ties (SO's) en de Fa­ci­li­tai­re Sa­men­wer­king Be­vol­kings­on­der­zoe­ken (FSB) zijn per 1 sep­tem­ber 2020 be­stuur­lijk ge­fu­seerd. Hier­mee is een be­lang­rij­ke mijl­paal in het trans­for­ma­tie­pro­ces be­reikt. De vol­gen­de stap is de ju­ri­di­sche fu­sie per 1 ja­nu­a­ri 2022 om te ko­men tot één lan­de­lij­ke or­ga­ni­sa­tie.

Een on­der­zoek naar re­fe­ren­ties (de­ze be­na­de­ren we al­leen met jouw toe­stem­ming) en een aan­vraag ver­kla­ring om­trent het ge­drag (VOG) ma­ken deel uit van de­ze sol­li­ci­ta­tie­pro­ce­du­re.

Ac­qui­si­tie naar aan­lei­ding van de­ze ad­ver­ten­tie wordt niet op prijs ge­steld.

Solliciteer direct