Co­ör­di­na­tor Fa­ci­li­tai­re Za­ken

 • Aantal uren: 28 uur
 • Sluitingsdatum: 5-3-2021
 • Gewenst opleidingsniveau: HBO
Bekijk alle vacatures   Solliciteer direct

Wij zijn op zoek naar een en­thou­si­as­te Co­ör­di­na­tor Fa­ci­li­tai­re Za­ken voor 28 uur per week.

Als Co­ör­di­na­tor Fa­ci­li­tai­re Za­ken be­han­del je sa­men met col­le­ga-co­ör­di­na­to­ren, de fa­ci­li­tai­re mel­din­gen die bin­nen­ko­men bij de Ser­vi­ce­desk en heb je een re­gie­func­tie op fa­ci­li­tair ge­bied. Je hebt zo­wel con­tac­ten met le­ve­ran­ciers als­ook met me­de­wer­kers van de scree­nings­een­he­den en kan­to­ren. Het team Fa­ci­li­tair be­hoort tot de af­de­ling Staf en be­staat uit 2 co­ör­di­na­to­ren Fa­ci­li­tai­re Za­ken en een staf­me­de­wer­ker Fa­ci­li­tair. Het team on­der­steunt het pri­mai­re pro­ces van de be­vol­kings­on­der­zoe­ken. De stand­plaats is Maas­tricht-Air­port en daar­naast werk je ge­mid­deld 1 dag per week in Eind­ho­ven (in over­leg).

Wij vra­gen wij?

 • jij hebt een re­le­van­te, af­ge­ron­de op­lei­ding op HBO- ni­veau bij voor­keur Fa­ci­li­ty Ma­na­ge­ment;
 • je hebt mi­ni­maal 3 jaar prak­ti­sche er­va­rings­ken­nis op fa­ci­li­tair ge­bied;
 • je hebt een ser­vi­ce- en re­sul­taat­ge­rich­te en pro-ac­tie­ve werk­hou­ding;
 • je bent be­trok­ken, op­los­sings­ge­richt, des­kun­dig en en­thou­si­ast;
 • je hebt uit­ste­ken­de com­mu­ni­ca­tie­ve vaar­dig­he­den;
 • je hebt er­va­ring in het on­der­han­de­len met le­ve­ran­ciers en met con­tract­be­heer;
 • je hebt ken­nis en er­va­ring met MS Of­fi­ce; ken­nis van Top­desk is een pré;
 • je hebt een au­to tot je be­schik­king in ver­band met rei­zen in de re­gio;
 • je be­schikt over pri­ma ad­vies­vaar­dig­he­den.

 

Daar­naast:

 • ben je aan­spreek­punt voor le­ve­ran­ciers en ge­brui­kers t.b.v. on­der­houd van ge­bou­wen en scree­nings­een­he­den;
 • be­waak je of de le­ve­ran­cier le­vert wat is af­ge­spro­ken;
 • stel je ad­vie­zen op en op­ti­ma­li­seer je fa­ci­li­tai­re pro­ces­sen en over­een­kom­sten;
 • neem je deel aan werk­over­leg­gen van het team Fa­ci­li­tair en de Staf;
 • ver­zorg je ma­na­ge­ment­in­for­ma­tie;
 • en on­der­steun je bij het be­heer van stand­plaat­sen.

Dit bie­den wij:

 • wer­ken in een klein team met een open, in­for­me­le werk­sfeer;
 • in­scha­ling in FWG 45; mi­ni­maal € 2.319,- tot maxi­maal € 3.322,- bru­to per maand bij een full­ti­me dienst­ver­band (36 uur);
 • rechts­po­si­tie vol­gens CAO-zie­ken­huis; goe­de se­cun­dai­re ar­beids­voor­waar­den;
 • een dienst­ver­band voor de duur van 1 jaar.

Aan­vul­len­de in­for­ma­tie over de or­ga­ni­sa­tie:

De be­vol­kings­on­der­zoe­ken borst­kan­ker, baar­moe­der­hals­kan­ker en darm­kan­ker wor­den in Ne­der­land uit­ge­voerd en ge­co­ör­di­neerd door vijf scree­nings­or­ga­ni­sa­ties. De vijf scree­nings­or­ga­ni­sa­ties (SO's) en de Fa­ci­li­tai­re Sa­men­wer­king Be­vol­kings­on­der­zoe­ken (FSB) zijn per 1 sep­tem­ber 2020 be­stuur­lijk ge­fu­seerd. Hier­mee is een be­lang­rij­ke mijl­paal in het trans­for­ma­tie­pro­ces be­reikt. De vol­gen­de stap is de ju­ri­di­sche fu­sie per 1 ja­nu­a­ri 2022 om te ko­men tot één lan­de­lij­ke or­ga­ni­sa­tie.

 

Een e-as­sess­ment maakt even­tu­eel on­der­deel uit van de sol­li­ci­ta­tie­pro­ce­du­re.

Daar­naast zal ook een on­der­zoek naar re­fe­ren­ties (de­ze be­na­de­ren we al­leen met jouw toe­stem­ming) en een aan­vraag ver­kla­ring om­trent het ge­drag (VOG) deel uit­ma­ken van de­ze sol­li­ci­ta­tie­pro­ce­du­re.

Voor de­ze va­ca­tu­re wordt ge­lijk­tij­dig in- en ex­tern ge­wor­ven. Bij ge­lij­ke ge­schikt­heid gaat de voor­keur uit naar in­ter­ne kan­di­da­ten.

Ac­qui­si­tie naar aan­lei­ding van de­ze ad­ver­ten­tie wordt niet op prijs ge­steld.

Solliciteer direct