Chief In­for­ma­ti­on Se­cu­ri­ty Of­fi­cer

 • Aantal uren: 36 uur
 • Sluitingsdatum: 16-8-2020
 • Gewenst opleidingsniveau: HBO
Bekijk alle vacatures   Solliciteer direct

Wij zijn per di­rect op zoek naar een zelf­stan­di­ge Chief In­for­ma­ti­on Se­cu­ri­ty Of­fi­cer voor 36 uur per week.

Doel / kern van de func­tie:

Als In­for­ma­ti­on Chief In­for­ma­ti­on Se­cu­ri­ty Of­fi­cer (CI­SO) werk je nauw sa­men met team  Kwa­li­teit en ICT en rap­por­teer je aan ma­na­ger staf.

Je houdt je be­zig met het co­ör­di­ne­ren van al­le ac­ti­vi­tei­ten rond­om het (con­ti­nue) ‘pro­ces’ van in­for­ma­tie­be­vei­li­ging (IB) bin­nen Be­vol­kings­on­der­zoek Zuid.

De werk­zaam­he­den zul­len over­we­gend op ons kan­toor in Maas­tricht/Eind­ho­ven uit­ge­voerd wor­den en be­dra­gen o.a.:

 • het op peil bren­gen en hou­den van het in­for­ma­tie­vei­lig­heids­be­leid en pri­va­cy­be­scher­ming con­form de vast­ge­stel­de norm;
 • het ad­vi­se­ren over ont­wik­ke­lin­gen, ri­si­co’s en kan­sen met be­trek­king tot be­vei­li­gings – en pri­va­cy­vraag­stuk­ken;
 • zorg­dra­gen voor de aan­le­ve­ring van ma­na­ge­ment­in­for­ma­tie en hier­over ad­vi­se­ren;
 • het ver­zor­gen van be­wust­wor­dings­bij­een­kom­sten voor me­de­wer­kers op het ge­bied van in­for­ma­tie­be­vei­li­ging en pri­va­cy­be­scher­ming;
 • het co­ör­di­ne­ren van ac­ti­vi­tei­ten na ma­ni­fes­ta­tie van be­vei­li­ging- en pri­va­cyin­ci­den­ten en het ne­men van maat­re­ge­len om ver­ge­lijk­ba­re in­ci­den­ten te voor­ko­men;
 • fun­ge­ren als aan­spreek­punt op het ge­bied van in­for­ma­tie­be­vei­li­ging en pri­va­cy­be­scher­ming.

Wat vra­gen wij?

 • een HBO of WO di­plo­ma of er­ken­de graad in in­for­ma­ti­on se­cu­ri­ty, in­for­ma­tie­kun­de of IT
 • (bij voor­keur) in het be­zit van een CISSP-, CISM- of CI­SA- cer­ti­fi­ce­ring of be­reid die te ha­len;
 • ken­nis van ver­an­der­kun­de, be­stuur­lijk sen­si­tief en je kunt om­gaan met weer­stan­den in de or­ga­ni­sa­tie;
 • tech­ni­sche ken­nis ge­re­la­teerd aan de bu­si­ness en ken­nis van NEN7510, AVG en an­de­re re­le­van­te wet- en re­gel­ge­ving;
 • mi­ni­maal drie jaar er­va­ring in een ver­ge­lijk­ba­re func­tie;
 • ana­ly­tisch ver­mo­gen, goe­de com­mu­ni­ca­tie­ve vaar­dig­he­den in woord en ge­schrift, or­ga­ni­sa­tie­sen­si­ti­vi­teit en over­tui­gings­kracht;
 • je zoekt steeds naar sa­men­wer­king bin­nen de ei­gen or­ga­ni­sa­tie, ook bui­ten je ei­gen af­de­ling.

Dit bie­den wij:

 • Een veel­zij­di­ge func­tie in een open en in­for­me­le or­ga­ni­sa­tie met een be­lang­rij­ke maat­schap­pe­lij­ke doel­stel­ling.
 • We vin­den het be­lang­rijk dat je je blijft ont­wik­ke­len. Daar­om bie­den we fa­ci­li­tei­ten en ruim­te om aan je ei­gen ont­wik­ke­ling te wer­ken.
 • In­scha­ling in FWG-55: mi­ni­maal € 2.789,- tot maxi­maal € 4.111,- bru­to per maand bij een full­ti­me dienst­ver­band (36 uur per week).
 • Goe­de se­cun­dai­re ar­beids­voor­waar­den vol­gends de cao Zie­ken­hui­zen waar­on­der een ein­de­jaars­uit­ke­ring van 8,33% en een va­kan­tie­bij­slag van 8,33%.
 • Een dienst­ver­band voor de duur van 1 jaar.

 

Ac­qui­si­tie naar aan­lei­ding van de­ze ad­ver­ten­tie wordt niet op prijs ge­steld.

Solliciteer direct