Vacature Bevolkingsonderzoek Zuid-West

Be­vol­kings­on­der­zoek Zuid-West

Be­vol­kings­on­der­zoek Zuid-West heeft cir­ca 210 me­de­wer­kers. Er wordt bij ons hard ge­werkt, in in­for­me­le sfeer. We heb­ben - bin­nen ge­stel­de ka­ders - veel vrij­heid om zelf ons ei­gen werk te or­ga­ni­se­ren en uit te voe­ren. Daar­bij hech­ten we veel be­lang aan ei­gen ini­ti­a­tief en het ne­men van ver­ant­woor­de­lijk­heid. On­ze me­de­wer­kers wor­den uit­ste­kend toe­ge­rust om het werk op­ti­maal te kun­nen doen.

Be­vol­kings­on­der­zoek Zuid-West scoort hoog op kwa­li­teit en doel­ma­tig­heid. Ook de cli­ënt­te­vre­den­heid is groot. De or­ga­ni­sa­tie loopt bo­ven­dien voor­op in het ont­wik­ke­len en in­voe­ren van ver­nieu­win­gen.

Heb jij in­te­res­se in de in­ser­vi­ce op­lei­ding mam­mo­la­bo­rant?

Wil jij graag in een or­ga­ni­sa­tie wer­ken met een maat­schap­pe­lijk be­lang, waar veel aan­dacht is voor jou, voor de kwa­li­teit van het werk, de ser­vi­ce­ge­rich­te dienst­ver­le­ning en de on­der­lin­ge con­tac­ten, dan voel jij je vast thuis bij Be­vol­kings­on­der­zoek.

Me­de­wer­ker aan het woord

'Als scree­ningsla­bo­rant ben je pro­fes­si­o­neel, zelf­stan­dig en ver­ant­woor­de­lijk be­zig. En dat in een leuk team!'