Sys­teem­be­heer­der

 • Aantal uren: 24-36 uur
 • Sluitingsdatum: 25-4-2021
 • Gewenst opleidingsniveau: MBO
Bekijk alle vacatures   Solliciteer direct

Be­vol­kings­on­der­zoek Zuid-West zoekt een er­va­ren:


Sys­teem­be­heer­der (24-36 uur per week)De af­de­ling Be­drijfs­voe­ring van Be­vol­kings­on­der­zoek Zuid-West wordt ge­vormd door des­kun­di­ge, zelf­stan­di­ge en daad­krach­ti­ge pro­fes­si­o­nals met als be­lang­rijk­ste taak de werk­pro­ces­sen bin­nen de or­ga­ni­sa­tie soe­pel en op­ti­maal te la­ten ver­lo­pen. De af­de­ling ICT is on­der­deel van de af­de­ling Be­drijfs­voe­ring en be­staat nu uit een se­ni­or sys­teem­be­heer­der, se­ni­or ap­pli­ca­tie­be­heer­ders en een ser­vi­ce­desk me­de­wer­ker. Als sys­teem­be­heer­der word je on­der­deel van dit leu­ke team in een dy­na­mi­sche or­ga­ni­sa­tie.

 

Wat ga je doen

Als sys­teem­be­heer­der zorg je voor een op­ti­ma­le in­rich­ting en ge­bruik van het net­werk en de ap­pli­ca­ties. Daar­naast ad­vi­seer je bij (tech­ni­sche) in­for­ma­ti­se­ring vraag­stuk­ken en zorg je voor een cor­rect func­ti­o­ne­ren­de ICT in­fra­struc­tuur.

 

Als sys­teem­be­heer­der:

 • On­der­steun je de se­ni­or sys­teem­be­heer­der bij het da­ge­lijks be­heer en in­stal­la­tie van ser­ver hard­wa­re;
 • In­stal­leer je (nieu­we) soft­wa­re;
 • In­stal­leer je (nieu­we) hard­wa­re op de werk­plek­ken;
 • Voer je ver­schil­len­de con­tro­les uit (net­werk, back-ups, vi­rus­scan);
 • Be­heer je kan­toor­ap­pli­ca­ties (Win­dows cli­ënt, Of­fi­ce sui­te, e.a.);
 • Draag je zorg voor de be­vei­li­ging en up to da­te hou­den van het net­werk;
 • On­der­steun je ge­brui­kers;
 • Re­gi­streer je hard­wa­re de­tails ten be­hoe­ve van ver­van­ging en aan­toon­baar­heid rich­ting con­trol­ler;
 • Ben je in staat 1ste en 2de lijns in­ci­den­ten zelf­stan­dig af te han­de­len;
 • ver­zorg je ken­nis­over­dracht naar col­le­ga's;
 • Draag je (tech­ni­sche) ver­be­ter­voor­stel­len aan.

 

 

Wat heb je no­dig

 • Je hebt een af­ge­ron­de re­le­van­te MBO-4 op­lei­ding op het ge­bied van sys­teem­be­heer en be­schikt over HBO denk­ni­veau;
 • Je hebt mi­ni­maal vijf jaar er­va­ring als sys­teem­be­heer­der;
 • Je hebt ken­nis van en er­va­ring met SC­CM, Mi­cro­soft Ser­ver (AD, IIS, Ex­chan­ge, Re­mo­te Desktop Ser­ver);
 • Je kent de ITIL pro­ces­sen;
 • Je hebt een pro­ac­tie­ve in­stel­ling;
 • Je werkt doel­ge­richt en het ne­men van ver­ant­woor­de­lijk­heid is voor jou van­zelf­spre­kend;
 • Je bent een ste­vi­ge ver­bin­den­de per­soon­lijk­heid en een be­trok­ken team­spe­ler;
 • Ken­nis van Top­desk en Sha­re­Point is een pre.

 

 

Wat wij je bie­den

 • een dienst­ver­band van een jaar in een or­ga­ni­sa­tie in ont­wik­ke­ling met een mooi maat­schap­pe­lijk doel;
 • een sa­la­ris vol­gens de CAO Zie­ken­hui­zen 2019-2021 in sa­la­ris­schaal FWG 40 (m € 3.025, - bru­to per maand bij 36 uur/week) met mo­ge­lijk­heid tot door­groei naar schaal FWG 50 (max. €3.774,- bru­to per maand bij 36 uur/week);
 • een va­kan­tie­bij­slag van 8,33% en ein­de­jaars­uit­ke­ring van 8,33% van het bru­to jaar­sa­la­ris;
 • een lap­top en mo­bie­le te­le­foon;
 • ge­zel­li­ge en be­trok­ken col­le­ga's die graag een di­gi­ta­le kof­fie met je drin­ken.

 

 

 

Sol­li­ci­ta­tie­pro­ce­du­re

We ont­van­gen je mo­ti­va­tie­brief en CV graag ui­ter­lijk 25 april 2021 via on­ze web­si­te: htt­ps://www.wer­ken­bij­be­vol­kings­on­der­zoek.nl/ .

Voor aan­vul­len­de in­for­ma­tie over de func­tie kun je con­tact op­ne­men met Tan­ja van Iter­son, ma­na­ger Be­drijfs­voe­ring, te­le­foon: 088-248 21 28. Voor vra­gen over de sol­li­ci­ta­tie­pro­ce­du­re kun je con­tact op­ne­men met HR Ad­vi­seur Gi­ta Ram­lakhan, te­le­foon: 088-248 21 37.

 

 

 

 

 

Solliciteer direct