se­ni­or plan­ner

 • Aantal uren: 28-36 uur
 • Sluitingsdatum: 3-12-2020
 • Gewenst opleidingsniveau: HBO
Bekijk alle vacatures

Be­vol­kings­on­der­zoek Zuid-West zoekt een ana­ly­tisch ster­ke

se­ni­or plan­ner voor 28 tot 32 uur

Voor de uit­voe­ring van het be­vol­kings­on­der­zoek naar borst­kan­ker wer­ken in de re­gio Zuid-West vijf­tien teams van ge­mo­ti­veer­de scree­ningsla­bo­ran­ten om de ruim 230.000 cli­ën­ten te be­die­nen. Zij wer­ken in on­ze (mo­bie­le) borst­on­der­zoeks­cen­tra, ver­spreid over Zuid-Hol­land en Zee­land.

Als se­ni­or plan­ner stel je sa­men met de ope­ra­ti­o­neel plan­ners, in over­leg met de re­gio­co­ör­di­na­to­ren, per­so­neels­plan­nings- en be­zet­tings­over­zich­ten op en maak je dienst­roos­ters voor de col­le­ga's in de borst­on­der­zoeks­cen­tra. Je re­gelt de ver­gun­nin­gen voor de stand­plaat­sen van de mo­bie­le borst­on­der­zoeks­cen­tra en zorgt dat de­ze vol­doen aan de vast­ge­stel­de ei­sen. Je ad­vi­seert en coacht de ope­ra­ti­o­neel plan­ners om te ko­men tot een op­ti­ma­le per­so­neels­be­zet­ting. Dit doe je al­le­maal met en­thou­si­as­me en een klant­vrien­de­lij­ke in­stel­ling.

Met de komst van een nieuw IT-sys­teem en hier­mee sa­men­han­gen­de werk­pro­ces­sen be­vindt de af­de­ling Plan­ning zich in een pe­ri­o­de van ver­an­de­ring. Het is daar­om be­lang­rijk dat je flexi­bel en in­ven­tief bent je goed ver­ban­den kunt leg­gen en stress­be­sten­dig bent.

Wat ga je doen

 • Je coacht de ope­ra­ti­o­neel plan­ners en je werkt mee in het pro­ces;
 • Je stelt een ef­fi­ci­ën­te cli­ën­ten plan­ning op en mo­ni­tort de op­komst en stuurt bij waar no­dig;
 • Je maakt dienst­roos­ters voor scree­ningsla­bo­ran­ten, waar­bij je re­ke­ning houdt met de ka­ders van de Cao Zie­ken­hui­zen, de be­drijfs­re­ge­lin­gen en vast­ge­stel­de pres­ta­tie-in­di­ca­to­ren;
 • Je sig­na­leert af­wij­kin­gen bin­nen het plan­nings­pro­ces en stemt de­ze af met de re­gio­co­ör­di­na­to­ren;
 • Je denkt en werkt ac­tief mee als zich ca­la­mi­tei­ten voor­doen;
 • Je maakt rap­por­ta­ges, ana­ly­seert de da­ta en komt met ad­vie­zen.

Wat heb je no­dig

 • Je hebt een hbo-werk- en denk­ni­veau en er­va­ring met plan­nings- en lo­gis­tie­ke pro­ces­sen;
 • Je bent ana­ly­tisch sterk en vindt het leuk om in­ge­wik­kel­de vraag­stuk­ken op te los­sen;
 • Je bent stress­be­sten­dig, com­mu­ni­ca­tief vaar­dig en op­los­sings­ge­richt;
 • Je hebt een ge­zond ar­beids­ethos en je durft je me­ning te ui­ten.

Bij ons

 • kom je te­recht in een pret­tig team met des­kun­di­ge col­le­ga's;
 • krijg je een uit­ste­kend ar­beids­voor­waar­den pak­ket;
 • blijf je le­ren en is geen dag het­zelf­de;
 • werk je in een or­ga­ni­sa­tie in ont­wik­ke­ling met een mooi maat­schap­pe­lijk doel.

De func­tie is in­ge­schaald in FWG 45 (Cao Zie­ken­hui­zen).


De­ze va­ca­tu­re staat ge­lijk­tij­dig in- en ex­tern uit. Bij ge­ble­ken ge­schikt­heid krij­gen in­ter­ne kan­di­da­ten voor­rang.