Re­gio­co­ör­di­na­tor

 • Aantal uren: 32 uur
 • Sluitingsdatum: 28-6-2021
 • Gewenst opleidingsniveau: HBO
Bekijk alle vacatures   Solliciteer direct

Als re­gio­co­ör­di­na­tor ben je sa­men met het team er­voor ver­ant­woor­de­lijk dat on­ze cli­ën­ten bin­nen de ge­stel­de ter­mijn een kwa­li­ta­tief uit­ste­kend borst­on­der­zoek krij­gen en dat de cli­ën­ten te­vre­den zijn.

 

 

Be­vol­kings­on­der­zoek Zuid-West zoekt een er­va­ren:

 

Re­gio­co­ör­di­na­tor be­vol­kings­on­der­zoek borst­kan­ker

32 uur per week

 

Vijf­tien teams van ge­mo­ti­veer­de scree­ningsla­bo­ran­ten ver­rich­ten jaar­lijks ruim 230.000 borst­on­der­zoe­ken voor het be­vol­kings­on­der­zoek borst­kan­ker in on­ze (mo­bie­le) borst­on­der­zoeks­cen­tra. Wij zijn op zoek naar een Re­gio­co­ör­di­na­tor voor 2-3 on­der­zoeks­cen­tra in en rond­om Rot­ter­dam/re­gio Zuid-Hol­land.

 

Als re­gio­co­ör­di­na­tor ben je sa­men met het team er­voor ver­ant­woor­de­lijk dat on­ze cli­ën­ten bin­nen de ge­stel­de ter­mijn een kwa­li­ta­tief uit­ste­kend borst­on­der­zoek krij­gen en dat de cli­ën­ten te­vre­den zijn. Naast het aan­stu­ren van je team, heb je een aan­tal pro­jec­ten en the­ma's waar je je voor in­zet. Sa­men met de an­de­re 4 re­gio­co­ör­di­na­to­ren, de op­lei­dings­co­ör­di­na­tor en de co­ör­di­na­tor plan­ning heb je een nau­we sa­men­wer­king. In team­ver­band maak en voer je be­leid voor de or­ga­ni­sa­tie en me­de­wer­kers. Sa­men zorg je er­voor dat on­ze cli­ën­ten tij­dig een borst­on­der­zoek krij­gen.

 

Wat ga je doen

 • Je coacht, in­for­meert en sti­mu­leert me­de­wer­kers, voert ver­schil­len­de ge­sprek­ken en bent ver­ant­woor­de­lijk voor de wer­ving en se­lec­tie van scree­ningsla­bo­ran­ten;
 • Je zorgt er­voor dat de werk­pro­ces­sen en dienst­ver­le­ning vol­gens de gel­den­de kwa­li­teits­ei­sen ver­lo­pen en stuurt zo no­dig bij;
 • Je ziet toe op een goed werk­kli­maat en han­teert ons vei­lig­heids-, ar­bo-en ver­zuim­be­leid;
 • Je on­der­houdt con­tact met de an­de­re re­gio­co­ör­di­na­to­ren, de scree­nings­ra­dio­lo­gen en an­de­re af­de­lin­gen van de or­ga­ni­sa­tie;
 • Je ad­vi­seert je ma­na­ger over het aan­stel­len, (bij)scho­len en func­ti­o­ne­ren van de la­bo­ran­ten.
 • Werk­plek: je werkt zo­wel op het hoofd­kan­toor als op je on­der­zoeks­cen­trum. Daar­naast be­zoek je de ver­schil­len­de on­der­zoeks­cen­tra re­gel­ma­tig

 

 

Wat heb je no­dig

 • Een hbo werk- en denk­ni­veau;
 • Mi­ni­maal vijf jaar er­va­ring als lei­ding­ge­ven­de van een zelf or­ga­ni­se­rend team. Je hebt oog voor groeps­dy­na­miek, spreekt me­de­wer­kers aan op hun ver­ant­woor­de­lijk­he­den en houdt re­ke­ning met de ver­schil­len­de kwa­li­tei­ten en ca­pa­ci­tei­ten;
 • Goe­de or­ga­ni­sa­to­ri­sche vaar­dig­he­den en pri­o­ri­tei­ten kun­nen stel­len;
 • Or­ga­ni­sa­tie sen­si­ti­vi­teit en goed in het be­wa­ren van het over­zicht;
 • Je hebt een rij­be­wijs en de be­schik­king over een au­to om we­ke­lijks de (mo­bie­le) borst­on­der­zoeks­cen­tra in jouw re­gio te be­zoe­ken.

 

Wie ben jij?

 • Je bent cre­a­tief en in­no­va­tief in het bin­den en boei­en van je me­de­wer­kers;
 • Je bent een brug­gen­bou­wer en daar­mee de spil tus­sen de units en het hoofd­kan­toor.
 • Je kunt goed scha­ke­len tus­sen soms stra­te­gisch, maar vaak tac­tisch en ope­ra­ti­o­neel ni­veau;
 • Je bent flexi­bel, daad­krach­tig en be­sluit­vaar­dig.

 

Bij ons

 • Kom je te­recht in pret­ti­ge teams met des­kun­di­ge col­le­ga's;
 • Krijg je uit­ste­ken­de ar­beids­voor­waar­den;
 • Blijf je le­ren en is geen dag het­zelf­de.

 

De func­tie is in­ge­schaald in FWG 55 (cao Zie­ken­hui­zen).

 

De or­ga­ni­sa­tie

Be­vol­kings­on­der­zoek Zuid-West voert in Zuid-Hol­land de be­vol­kings­on­der­zoe­ken borst­kan­ker, baar­moe­der­hals­kan­ker en darm­kan­ker uit met als doel kan­ker in een vroeg sta­di­um op te spo­ren. Vroe­ge op­spo­ring van kan­ker ver­groot de kans op ge­ne­zing.

 

Wer­ken bij

Be­vol­kings­on­der­zoek Zuid-West voert in Zuid-Hol­land en Zee­land de be­vol­kings­on­der­zoe­ken uit en heeft cir­ca 210 me­de­wer­kers. Er wordt bij ons hard ge­werkt, in in­for­me­le sfeer. We heb­ben - bin­nen ge­stel­de ka­ders - veel vrij­heid om zelf ons ei­gen werk te or­ga­ni­se­ren en uit te voe­ren. Daar­bij hech­ten we veel be­lang aan ei­gen ini­ti­a­tief en het ne­men van ver­ant­woor­de­lijk­heid. On­ze me­de­wer­kers wor­den uit­ste­kend toe­ge­rust om het werk op­ti­maal te kun­nen doen. Be­vol­kings­on­der­zoek Zuid-West scoort hoog op kwa­li­teit en doel­ma­tig­heid. Ook de me­de­wer­kers- en cli­ënt­te­vre­den­heid is groot. De or­ga­ni­sa­tie loopt bo­ven­dien voor­op in het ont­wik­ke­len en in­voe­ren van ver­nieu­win­gen. Ons kan­toor is ge­ves­tigd aan de Zorg­bou­le­vard te Rot­ter­dam. Daar­naast zijn, ver­spreid over Zuid-Hol­land en Zee­land, vijf­tien (mo­bie­le) borst­on­der­zoeks­cen­tra ope­ra­ti­o­neel..

 

De vijf re­gi­o­na­le scree­nings­or­ga­ni­sa­ties fu­se­ren tot één lan­de­lij­ke scree­nings­or­ga­ni­sa­tie voor de drie be­vol­kings­on­der­zoe­ken naar kan­ker. De be­stuur­lij­ke fu­sie is per 1 sep­tem­ber 2020 een feit: er is één Raad van Toe­zicht, één Raad van Be­stuur en de stich­ting Be­vol­kings­on­der­zoek Ne­der­land is op­ge­richt.

 

 

Sol­li­ci­ta­tie­pro­ce­du­re

De sol­li­ci­ta­tie­pro­ce­du­re be­staat uit twee ge­sprek­ken in week 26/27 .

Een as­sess­ment kan on­der­deel uit­ma­ken van de pro­ce­du­re.

 

 

Meer we­ten?

Bel of mail met:

Gi­ta Ram­lakhan, HR-func­ti­o­na­ris:

088 - 248 21 37 | HRM@bvol­kings­on­der­zoek­zuid-west.nl

 

Je re­ac­tie ont­van­gen we graag ui­ter­lijk
27 ju­ni 2021

 

Solliciteer direct