Of­fi­ce Ma­na­ger 24 uur per week (lo­ca­tie Rot­ter­dam)

 • Aantal uren: 24 uur
 • Sluitingsdatum: 30-8-2021
 • Gewenst opleidingsniveau: HBO
Bekijk alle vacatures

Jouw func­tie

On­ze vijf re­gi­o­na­le scree­nings­or­ga­ni­sa­ties fu­se­ren per 1 ja­nu­a­ri 2022 tot één lan­de­lij­ke scree­nings­or­ga­ni­sa­tie voor de drie be­vol­kings­on­der­zoe­ken naar kan­ker. Hier­mee ont­staat Be­vol­kings­on­der­zoek Ne­der­land. Jij on­der­steunt het ma­na­ge­ment­team in de trans­for­ma­tie naar Be­vol­kings­on­der­zoek Ne­der­land. Hier­naast bied jij se­cre­ta­ri­ë­le on­der­steu­ning aan het ma­na­ge­ment én aan het ge­he­le kan­toor in de meest bre­de zin van het woord.

 

En­ke­le van jouw werk­zaam­he­den:

 • Je biedt on­der­steu­ning bij de over­gang van de trans­for­ma­tie en jij draagt er zorg voor dat al­les soe­pel ver­loopt;
 • Je ver­zorgt ad­mi­ni­stra­tie­ve ta­ken voor het ma­na­ge­ment­team;
 • Je bent ver­ant­woor­de­lijk voor het op­stel­len van stuk­ken en over­drachts­do­cu­men­ten;
 • Je bent ver­ant­woor­de­lijk voor het sig­na­le­ren van dead­lines en het klaar­zet­ten van stuk­ken in het ka­der van de trans­for­ma­tie;
 • Je or­ga­ni­seert al­les tot in de punt­jes en zorgt voor de door­voe­ring van ef­fi­ci­ën­te­re pro­ces­sen  wan­neer no­dig;
 • Je sig­na­leert waar on­der­steu­ning ge­wenst is en pakt dit pro­ac­tief op;
 • Je bent ver­ant­woor­de­lijk voor het af­han­de­len van in­ko­men­de post van het MT over­leg en het op­stel­len van brie­ven, me­mo's en rap­por­ta­ges.

 

Wij vra­gen:

 • Een af­ge­ron­de op­lei­ding op HBO-ni­veau, aan­ge­vuld met mi­ni­maal 2 jaar werk­er­va­ring in een soort­ge­lij­ke func­tie;
 • Ken­nis van ge­au­to­ma­ti­seer­de (in­for­ma­tie) sys­te­men zo­als Word, Ex­cel en Out­look;
 • Goe­de be­heer­sing van de Ne­der­land­se taal in woord en ge­schrift;
 • Een pro­ac­tie­ve en zelf­stan­di­ge hou­ding;
 • Jij doet graag dui­zend din­gen te­ge­lijk ;-) en je houdt het over­zicht;
 • Jij bent re­pre­sen­ta­tief en be­schikt over goe­de so­ci­a­le vaar­dig­he­den zo­als luis­ter­vaar­dig­heid en klant­vrien­de­lijk­heid voor jouw con­tac­ten met in- en ex­ter­nen.

 

Wij bie­den:

 • Een dienst­ver­band voor 24 uur per week voor de duur van een jaar;
 • Be­te­ke­nis­vol werk met een be­lang­rij­ke taak waar­bij jij een bij­dra­ge le­vert aan het vroeg­tij­dig op­spo­ren van kan­ker;
 • Een sa­la­ris con­form CAO Zie­ken­hui­zen FWG 40 (maxi­maal € 3.025,-) op ba­sis van 36 uur per week;
 • Het sa­la­ris is ex­clu­sief 8,33% va­kan­tie­toe­slag, 8,33% ein­de­jaars­uit­ke­ring en reis­kos­ten­ver­goe­ding.

 

Sol­li­ci­te­ren doe je zo!

Wil je meer we­ten over de pro­ce­du­re of heb je an­de­re vra­gen? Bel dan ge­rust even met on­ze HR Ad­vi­seur: Car­men Krijt­he (088 248 2131).

Di­rect re­a­ge­ren? Stuur dan je cv en kor­te mo­ti­va­tie naar Car­men Krijt­he, hrm@be­vol­kings­on­der­zoek­zuid-west.nl