Me­de­wer­ker Sa­la­ris - en Fi­nan­ci­ë­le ad­mi­ni­stra­tie

 • Aantal uren: 24 uur
 • Sluitingsdatum: 28-6-2021
 • Gewenst opleidingsniveau: MBO
Bekijk alle vacatures   Solliciteer direct

24 uur per week

 

 

Voor de af­de­ling Fi­nan­ci­ën en Sa­la­ris­ad­mi­ni­stra­tie zijn we op zoek naar een ac­cu­ra­te en pro­ac­tie­ve

 

Me­de­wer­ker sa­la­ris - en fi­nan­ci­ë­le ad­mi­ni­stra­tie

voor 24 uur per week

 

De af­de­ling Be­drijfs­voe­ring van Be­vol­kings­on­der­zoek Zuid-West wordt ge­vormd door des­kun­di­ge, zelf­stan­di­ge en daad­krach­ti­ge pro­fes­si­o­nals met als be­lang­rijk­ste taak de werk­pro­ces­sen bin­nen de or­ga­ni­sa­tie soe­pel en op­ti­maal te la­ten ver­lo­pen. De af­de­ling Fi­nan­ci­ën en Sa­la­ris­ad­mi­ni­stra­tie is on­der­deel van de af­de­ling Be­drijfs­voe­ring en be­staat uit 1 Se­ni­or Me­de­wer­ker Fi­nan­ci­ë­le Ad­mi­ni­stra­tie, 2 Me­de­wer­kers Fi­nan­ci­ë­le Ad­mi­ni­stra­tie en 1 Sa­la­ris­ad­mi­ni­stra­teur die nauw sa­men wer­ken met de af­de­ling HRM & Ar­bo, be­staan­de uit 2 HR Ad­vi­seurs en 2 HR Me­de­wer­kers.

 

Als me­de­wer­ker sa­la­ris - en fi­nan­ci­ë­le ad­mi­ni­stra­tie zorg je voor het ana­ly­se­ren, ver­za­me­len, con­tro­le­ren en ver­wer­ken van ge­ge­vens en je legt daar­bij ver­ban­den met an­de­re ge­ge­vens. Je zorgt er­voor dat de fi­nan­ci­ë­le- en sa­la­ris­ad­mi­ni­stra­tie cor­rect is uit­ge­voerd. Het zwaar­te­punt zal lig­gen op de sa­la­ris­ad­mi­ni­stra­tie.

 

Wat ga je doen

 • Je voert de fi­nan­ci­ë­le ad­mi­ni­stra­tie (bank, in­koop, tus­sen­re­ke­nin­gen en me­mo­ri­aal­boe­kin­gen);
 • je ver­zorgt ove­ri­ge ad­mi­ni­stra­ties, zo­als die van be­drijfs­mid­de­len, huis­art­sen en de la­bo­ra­to­ria;
 • je ver­za­melt, con­tro­leert, ver­werkt en ar­chi­veert ge­ge­vens ten be­hoe­ve van de sa­la­ris­ad­mi­ni­stra­tie;
 • je con­tro­leert de sa­la­ris­ver­wer­king en neemt bij af­wij­kin­gen con­tact op met be­trok­ke­nen;
 • je be­waakt de tij­di­ge bin­nen­komst van be­no­dig­de ad­mi­ni­stra­tie­ve ge­ge­vens en stuurt zo no­dig een her­in­ne­ring;
 • je be­ant­woordt vra­gen van me­de­wer­kers, zo­als vra­gen over loon­stro­ken, ver­goe­din­gen en re­ge­lin­gen en het op­stel­len van een werk­ge­vers­ver­kla­ring of een bru­to-net­to be­re­ke­ning;
 • je be­ant­woordt vra­gen en in­for­meert ma­na­ge­ment, cre­di­teu­ren en de­bi­teu­ren over fac­tu­ren, be­ta­lin­gen en be­ta­lings­ach­ter­stan­den, maakt af­spra­ken en be­waakt ter­mij­nen;
 • je be­ant­woordt even­tu­e­le vra­gen van ge­brui­kers bij het ge­bruik van de ap­pli­ca­tie;
 • je le­vert ge­ge­vens aan ten be­hoe­ve van de ac­coun­tants­con­tro­le en be­ant­woordt vra­gen hier­over;
 • je draagt voor­stel­len aan en geeft ad­vies ter ver­be­te­ring en op­ti­ma­li­sa­tie van de werk­pro­ces­sen en ap­pli­ca­ties van de fi­nan­ci­ë­le- en sa­la­ris­ad­mi­ni­stra­tie en legt de­ze voor aan de sa­la­ris­ad­mi­ni­stra­teur en/of se­ni­or me­de­wer­ker fi­nan­ci­ë­le ad­mi­ni­stra­tie en/of con­trol­ler;
 • je neemt deel aan pro­ject- en werk­groe­pen die te ma­ken heb­ben met de lan­de­lij­ke sa­men­voe­ging van de fi­nan­ci­ë­le ad­mi­ni­stra­ties.(en sa­la­ris­ad­mi­ni­stra­tie)

 

 

Wat heb je no­dig

 • je hebt een op­lei­ding op mbo-4 ni­veau (in de rich­ting van BE/BA/MBA) en een di­plo­ma PDL;
 • je bent cij­fer­ma­tig sterk en ac­cu­raat;
 • je hebt en­ke­le ja­ren aan­toon­ba­re werk­er­va­ring op het ge­bied van fi­nan­ci­ë­le en/of sa­la­ris­ad­mi­ni­stra­tie;
 • je hebt ken­nis van be­las­ting - en so­ci­a­le wet­ge­ving;
 • je bent zelf­stan­dig, klant­vrien­de­lijk en dienst­ver­le­nend;
 • je com­mu­ni­ceert hel­der, ef­fi­ci­ënt en in cor­rect Ne­der­lands;
 • je bent re­sul­taat­ge­richt en een team­spe­ler;
 • er­va­ring met Beau­fort, You­for­ce en AFAS is een pré.

 

Bij ons

 • kom je te­recht in een leuk team met er­va­ren col­le­ga's;
 • heb je een af­wis­se­len­de baan in een or­ga­ni­sa­tie in ont­wik­ke­ling met een mooi maat­schap­pe­lijk doel;
 • ont­vang je een ar­beids­over­een­komst van een jaar, met mo­ge­lijk­heid tot ver­len­ging;
 • krijg je een sa­la­ris vol­gens de CAO Zie­ken­hui­zen in sa­la­ris­schaal 40 (min. 2..044,- m 3.025, - bru­to per maand bij 36 uur/week) en een ein­de­jaars­uit­ke­ring van 8,33% van het bru­to jaar­sa­la­ris.

 

 

Sol­li­ci­ta­tie­pro­ce­du­re

We zien je mo­ti­va­tie­brief en CV graag ui­ter­lijk 13 ju­ni 2021 te­ge­moet via htt­ps://www.wer­ken­bij­be­vol­kings­on­der­zoek.nl/ .

 

De eer­ste ge­sprek­ken vin­den on­li­ne plaats op don­der­dag 17 ju­ni 2021. De kan­di­da­ten die hier­voor uit­ge­no­digd zijn, ont­van­gen ui­ter­lijk op dins­dag 15 ju­ni 2021 be­richt.

 

Wil je meer we­ten? Bel dan met Gi­ta Ram­lakhan, HR-ad­vi­seur: 088 - 248 21 30 | wer­ken@bo­zw.nl

 

De or­ga­ni­sa­tie

Be­vol­kings­on­der­zoek Zuid-West voert in Zuid-Hol­land en Zee­land de be­vol­kings­on­der­zoe­ken borst­kan­ker, baar­moe­der­hals­kan­ker en darm­kan­ker uit met als doel kan­ker in een vroeg sta­di­um op te spo­ren. Vroe­ge op­spo­ring van kan­ker ver­groot de kans op ge­ne­zing.

Mo­men­teel zijn er in Ne­der­land nog vijf scree­nings­or­ga­ni­sa­ties die de be­vol­kings­on­der­zoe­ken borst­kan­ker, baar­moe­der­hals­kan­ker en darm­kan­ker uit­voe­ren. Per 1 sep­tem­ber 2020 zijn de or­ga­ni­sa­ties be­stuur­lijk ge­fu­seerd. Hier­mee is een be­lang­rij­ke mijl­paal in het trans­for­ma­tie­pro­ces be­reikt.

 

Wer­ken bij

Be­vol­kings­on­der­zoek Zuid-West heeft cir­ca 210 me­de­wer­kers. Er wordt bij ons hard ge­werkt, in in­for­me­le sfeer. We heb­ben - bin­nen ge­stel­de ka­ders - veel vrij­heid om zelf ons ei­gen werk te or­ga­ni­se­ren en uit te voe­ren. Daar­bij hech­ten we veel be­lang aan ei­gen ini­ti­a­tief en het ne­men van ver­ant­woor­de­lijk­heid. On­ze me­de­wer­kers wor­den uit­ste­kend toe­ge­rust om het werk op­ti­maal te kun­nen doen. Be­vol­kings­on­der­zoek Zuid-West scoort hoog op kwa­li­teit en doel­ma­tig­heid. Ook de me­de­wer­kers- en cli­ënt­te­vre­den­heid is groot. De or­ga­ni­sa­tie loopt bo­ven­dien voor­op in het ont­wik­ke­len en in­voe­ren van ver­nieu­win­gen. Ons kan­toor is ge­ves­tigd aan de Zorg­bou­le­vard te Rot­ter­dam. Daar­naast zijn, ver­spreid over Zuid-Hol­land en Zee­land, vijf­tien (mo­bie­le) borst­on­der­zoeks­cen­tra ope­ra­ti­o­neel.

 

 

Voor de af­de­ling Fi­nan­ci­ën en Sa­la­ris­ad­mi­ni­stra­tie zijn we op zoek naar een ac­cu­ra­te en pro­ac­tie­ve

 

Me­de­wer­ker sa­la­ris - en fi­nan­ci­ë­le ad­mi­ni­stra­tie

voor 24 uur per week

 

De af­de­ling Be­drijfs­voe­ring van Be­vol­kings­on­der­zoek Zuid-West wordt ge­vormd door des­kun­di­ge, zelf­stan­di­ge en daad­krach­ti­ge pro­fes­si­o­nals met als be­lang­rijk­ste taak de werk­pro­ces­sen bin­nen de or­ga­ni­sa­tie soe­pel en op­ti­maal te la­ten ver­lo­pen. De af­de­ling Fi­nan­ci­ën en Sa­la­ris­ad­mi­ni­stra­tie is on­der­deel van de af­de­ling Be­drijfs­voe­ring en be­staat uit 1 Se­ni­or Me­de­wer­ker Fi­nan­ci­ë­le Ad­mi­ni­stra­tie, 2 Me­de­wer­kers Fi­nan­ci­ë­le Ad­mi­ni­stra­tie en 1 Sa­la­ris­ad­mi­ni­stra­teur die nauw sa­men wer­ken met de af­de­ling HRM & Ar­bo, be­staan­de uit 2 HR Ad­vi­seurs en 2 HR Me­de­wer­kers.

 

Als me­de­wer­ker sa­la­ris - en fi­nan­ci­ë­le ad­mi­ni­stra­tie zorg je voor het ana­ly­se­ren, ver­za­me­len, con­tro­le­ren en ver­wer­ken van ge­ge­vens en je legt daar­bij ver­ban­den met an­de­re ge­ge­vens. Je zorgt er­voor dat de fi­nan­ci­ë­le- en sa­la­ris­ad­mi­ni­stra­tie cor­rect is uit­ge­voerd. Het zwaar­te­punt zal lig­gen op de sa­la­ris­ad­mi­ni­stra­tie.

 

Wat ga je doen

 • Je voert de fi­nan­ci­ë­le ad­mi­ni­stra­tie (bank, in­koop, tus­sen­re­ke­nin­gen en me­mo­ri­aal­boe­kin­gen);
 • je ver­zorgt ove­ri­ge ad­mi­ni­stra­ties, zo­als die van be­drijfs­mid­de­len, huis­art­sen en de la­bo­ra­to­ria;
 • je ver­za­melt, con­tro­leert, ver­werkt en ar­chi­veert ge­ge­vens ten be­hoe­ve van de sa­la­ris­ad­mi­ni­stra­tie;
 • je con­tro­leert de sa­la­ris­ver­wer­king en neemt bij af­wij­kin­gen con­tact op met be­trok­ke­nen;
 • je be­waakt de tij­di­ge bin­nen­komst van be­no­dig­de ad­mi­ni­stra­tie­ve ge­ge­vens en stuurt zo no­dig een her­in­ne­ring;
 • je be­ant­woordt vra­gen van me­de­wer­kers, zo­als vra­gen over loon­stro­ken, ver­goe­din­gen en re­ge­lin­gen en het op­stel­len van een werk­ge­vers­ver­kla­ring of een bru­to-net­to be­re­ke­ning;
 • je be­ant­woordt vra­gen en in­for­meert ma­na­ge­ment, cre­di­teu­ren en de­bi­teu­ren over fac­tu­ren, be­ta­lin­gen en be­ta­lings­ach­ter­stan­den, maakt af­spra­ken en be­waakt ter­mij­nen;
 • je be­ant­woordt even­tu­e­le vra­gen van ge­brui­kers bij het ge­bruik van de ap­pli­ca­tie;
 • je le­vert ge­ge­vens aan ten be­hoe­ve van de ac­coun­tants­con­tro­le en be­ant­woordt vra­gen hier­over;
 • je draagt voor­stel­len aan en geeft ad­vies ter ver­be­te­ring en op­ti­ma­li­sa­tie van de werk­pro­ces­sen en ap­pli­ca­ties van de fi­nan­ci­ë­le- en sa­la­ris­ad­mi­ni­stra­tie en legt de­ze voor aan de sa­la­ris­ad­mi­ni­stra­teur en/of se­ni­or me­de­wer­ker fi­nan­ci­ë­le ad­mi­ni­stra­tie en/of con­trol­ler;
 • je neemt deel aan pro­ject- en werk­groe­pen die te ma­ken heb­ben met de lan­de­lij­ke sa­men­voe­ging van de fi­nan­ci­ë­le ad­mi­ni­stra­ties.(en sa­la­ris­ad­mi­ni­stra­tie)

 

 

Wat heb je no­dig

 • je hebt een op­lei­ding op mbo-4 ni­veau (in de rich­ting van BE/BA/MBA) en een di­plo­ma PDL;
 • je bent cij­fer­ma­tig sterk en ac­cu­raat;
 • je hebt en­ke­le ja­ren aan­toon­ba­re werk­er­va­ring op het ge­bied van fi­nan­ci­ë­le en/of sa­la­ris­ad­mi­ni­stra­tie;
 • je hebt ken­nis van be­las­ting - en so­ci­a­le wet­ge­ving;
 • je bent zelf­stan­dig, klant­vrien­de­lijk en dienst­ver­le­nend;
 • je com­mu­ni­ceert hel­der, ef­fi­ci­ënt en in cor­rect Ne­der­lands;
 • je bent re­sul­taat­ge­richt en een team­spe­ler;
 • er­va­ring met Beau­fort, You­for­ce en AFAS is een pré.

 

Bij ons

 • kom je te­recht in een leuk team met er­va­ren col­le­ga's;
 • heb je een af­wis­se­len­de baan in een or­ga­ni­sa­tie in ont­wik­ke­ling met een mooi maat­schap­pe­lijk doel;
 • ont­vang je een ar­beids­over­een­komst van een jaar, met mo­ge­lijk­heid tot ver­len­ging;
 • krijg je een sa­la­ris vol­gens de CAO Zie­ken­hui­zen in sa­la­ris­schaal 40 (min. 2..044,- m 3.025, - bru­to per maand bij 36 uur/week) en een ein­de­jaars­uit­ke­ring van 8,33% van het bru­to jaar­sa­la­ris.

 

 

Sol­li­ci­ta­tie­pro­ce­du­re

We zien je mo­ti­va­tie­brief en CV graag ui­ter­lijk 27 ju­ni 2021 te­ge­moet via htt­ps://www.wer­ken­bij­be­vol­kings­on­der­zoek.nl/ .

 

Wil je meer we­ten? Bel dan met Gi­ta Ram­lakhan, HR-ad­vi­seur: 088 - 248 21 30 | wer­ken@bo­zw.nl

 

De or­ga­ni­sa­tie

Be­vol­kings­on­der­zoek Zuid-West voert in Zuid-Hol­land en Zee­land de be­vol­kings­on­der­zoe­ken borst­kan­ker, baar­moe­der­hals­kan­ker en darm­kan­ker uit met als doel kan­ker in een vroeg sta­di­um op te spo­ren. Vroe­ge op­spo­ring van kan­ker ver­groot de kans op ge­ne­zing.

Mo­men­teel zijn er in Ne­der­land nog vijf scree­nings­or­ga­ni­sa­ties die de be­vol­kings­on­der­zoe­ken borst­kan­ker, baar­moe­der­hals­kan­ker en darm­kan­ker uit­voe­ren. Per 1 sep­tem­ber 2020 zijn de or­ga­ni­sa­ties be­stuur­lijk ge­fu­seerd. Hier­mee is een be­lang­rij­ke mijl­paal in het trans­for­ma­tie­pro­ces be­reikt.

 

Wer­ken bij

Be­vol­kings­on­der­zoek Zuid-West heeft cir­ca 210 me­de­wer­kers. Er wordt bij ons hard ge­werkt, in in­for­me­le sfeer. We heb­ben - bin­nen ge­stel­de ka­ders - veel vrij­heid om zelf ons ei­gen werk te or­ga­ni­se­ren en uit te voe­ren. Daar­bij hech­ten we veel be­lang aan ei­gen ini­ti­a­tief en het ne­men van ver­ant­woor­de­lijk­heid. On­ze me­de­wer­kers wor­den uit­ste­kend toe­ge­rust om het werk op­ti­maal te kun­nen doen. Be­vol­kings­on­der­zoek Zuid-West scoort hoog op kwa­li­teit en doel­ma­tig­heid. Ook de me­de­wer­kers- en cli­ënt­te­vre­den­heid is groot. De or­ga­ni­sa­tie loopt bo­ven­dien voor­op in het ont­wik­ke­len en in­voe­ren van ver­nieu­win­gen. Ons kan­toor is ge­ves­tigd aan de Zorg­bou­le­vard te Rot­ter­dam. Daar­naast zijn, ver­spreid over Zuid-Hol­land en Zee­land, vijf­tien (mo­bie­le) borst­on­der­zoeks­cen­tra ope­ra­ti­o­neel.

 

Solliciteer direct