me­de­wer­ker plan­ning

 • Aantal uren: 24-32 uur
 • Sluitingsdatum: 2-12-2020
 • Gewenst opleidingsniveau: MBO
Bekijk alle vacatures

Be­vol­kings­on­der­zoek Zuid-West zoekt een ana­ly­tisch ster­ke

me­de­wer­ker plan­ning voor 24 tot 32 uur

Vijf­tien teams van ge­mo­ti­veer­de scree­ningsla­bo­ran­ten ver­rich­ten jaar­lijks ruim 230.000 borst­on­der­zoe­ken voor het be­vol­kings­on­der­zoek borst­kan­ker. Zij wer­ken in on­ze (mo­bie­le) borst­on­der­zoeks­cen­tra, ver­spreid over Zuid-Hol­land en Zee­land. De teams staan on­der lei­ding van een re­gio­co­ör­di­na­tor.

De af­de­ling plan­ning is ver­ant­woor­de­lijk voor het uit­voe­ren en con­tro­le­ren van een ade­qua­te cli­ën­ten- en per­so­neels­plan­ning. Als me­de­wer­ker plan­ning plan je cli­ën­ten in voor het be­vol­kings­on­der­zoek borst­kan­ker, maak je be­zet­tings­over­zich­ten en dienst­roos­ters voor de col­le­ga's in de borst­on­der­zoeks­cen­tra en ben je ver­ant­woor­de­lijk voor het stand­plaats­be­heer van de mo­bie­le cen­trums.

Je hebt veel te­le­fo­nisch con­tact met col­le­ga's en ge­meen­ten, maar ook met de cli­ën­ten van dit be­vol­kings­on­der­zoek. Daar­bij is een klant­vrien­de­lij­ke op­stel­ling es­sen­ti­eel.

Met de komst van een nieuw IT-sys­teem en hier­mee sa­men­han­gen­de werk­pro­ces­sen be­vindt de af­de­ling Plan­ning zich in een pe­ri­o­de van ver­an­de­ring. Het is daar­om be­lang­rijk dat je flexi­bel en in­ven­tief bent.

Wat ga je doen

 • Je stelt een ef­fi­ci­ën­te cli­ën­ten­plan­ning op en mo­ni­tort de­ze;
 • Je maakt dienst­roos­ters voor scree­ningsla­bo­ran­ten, waar­bij je re­ke­ning houdt met de ka­ders van de Cao Zie­ken­hui­zen, de be­drijfs­rel­gin­gen en vast­ge­stel­de pres­ta­tie-in­di­ca­to­ren;
 • Je sig­na­leert af­wij­kin­gen bin­nen het plan­nings­pro­ces en stemt de­ze af met de re­gio­co­ör­di­na­to­ren;
 • Je re­gelt de stand­plaat­sen van de borst­on­der­zoeks­cen­tra, vraagt ver­gun­nin­gen en par­keer­pas­sen aan en be­waakt en con­tro­leert de ei­sen van de stand­plaat­sen
 • Je denkt en werkt ac­tief mee als zich ca­la­mi­tei­ten voor­doen.

Wat heb je no­dig

 • Je hebt een mbo-werk- en denk­ni­veau en hebt af­fi­ni­teit met plan­nings- en lo­gis­tie­ke pro­ces­sen;
 • Je vindt het leuk om in­ge­wik­kel­de vraag­stuk­ken op te los­sen;
 • Je bent stress­be­sten­dig, com­mu­ni­ca­tief vaar­dig en op­los­sings­ge­richt;
 • Je hebt een ge­zond ar­beids­ethos en je durft je me­ning te ui­ten.

Bij ons

 • kom je te­recht in een pret­tig team met des­kun­di­ge col­le­ga's;
 • krijg je een uit­ste­ken­de reis­kos­ten­ver­goe­ding en ove­ri­ge
  ar­beids­voor­waar­den;
 • blijf je le­ren en is geen dag het­zelf­de.

De func­tie is in­ge­schaald in FWG 40 (Cao Zie­ken­hui­zen).


De­ze va­ca­tu­re staat ge­lijk­tij­dig in- en ex­tern uit, in eer­ste in­stan­tie voor de duur van 1 jaar. Bij ge­ble­ken ge­schikt­heid krij­gen in­ter­ne kan­di­da­ten voor­rang.