Me­de­wer­ker Per­so­neels­plan­ning

 • Aantal uren: 28 uur
 • Sluitingsdatum: 8-12-2021
 • Gewenst opleidingsniveau: MBO
Bekijk alle vacatures   Solliciteer direct

Be­vol­kings­on­der­zoek Zuid-West zoekt een ana­ly­tisch ster­ke

 

Me­de­wer­ker Per­so­neels­plan­ning

28 uur per week

Vijf­tien teams van ge­mo­ti­veer­de scree­ningsla­bo­ran­ten ver­rich­ten jaar­lijks ruim 230.000 borst­on­der­zoe­ken voor het be­vol­kings­on­der­zoek borst­kan­ker. Zij wer­ken in on­ze (mo­bie­le) borst­on­der­zoeks­cen­tra, ver­spreid over Zuid-Hol­land en Zee­land. De teams staan on­der lei­ding van een re­gio­co­ör­di­na­tor.

 

De af­de­ling plan­ning is ver­ant­woor­de­lijk voor het uit­voe­ren en con­tro­le­ren van een ade­qua­te cli­ën­ten- en per­so­neels­plan­ning. De af­de­ling is dan ook op­ge­splitst in per­so­neel- en ca­pa­ci­teits­plan­ning. Bei­den wer­ken ech­ter nauw sa­men en de­len ta­ken. Als Me­de­wer­ker Plan­ning Per­so­neel maak je de plan­ning voor het be­vol­kings­on­der­zoek borst­kan­ker, je stelt dienst­roos­ters en be­zet­tings­over­zich­ten op voor de col­le­ga's in de borst­on­der­zoeks­cen­tra. Je dient hier­bij bij­voor­beeld re­ke­ning te hou­den met lan­ge ter­mijn plan­ning, op­lei­din­gen én met de juis­te com­bi­na­ties van la­bo­ran­ten. Ook heb je te ma­ken met ad hoc werk­zaam­he­den. Je hebt veel te­le­fo­nisch con­tact met col­le­ga's en an­de­re af­de­lin­gen, maar ook met de cli­ën­ten van het be­vol­kings­on­der­zoek. Daar­bij is een klant­vrien­de­lij­ke hou­ding es­sen­ti­eel.

Met de komst van een nieuw IT-sys­teem en de hier­mee sa­men­han­gen­de werk­pro­ces­sen be­vindt de af­de­ling plan­ning zich in een pe­ri­o­de van ver­an­de­ring. Het is daar­om be­lang­rijk dat je flexi­bel en in­ven­tief bent.

 

Wat ga je doen

 • Je stelt een ef­fi­ci­ën­te per­so­neel plan­ning op en mo­ni­tort de­ze;
 • Je maakt dienst­roos­ters voor scree­ningsla­bo­ran­ten, waar­bij je re­ke­ning houdt met de ka­ders van de cao zie­ken­hui­zen, de be­drijfs­re­ge­lin­gen en vast­ge­stel­de pres­ta­tie-in­di­ca­to­ren;
 • Je sig­na­leert af­wij­kin­gen bin­nen het plan­nings­pro­ces;
 • Je zoekt ver­van­ging voor per­so­neel bij ziek­te en je hebt een ad­vi­se­ren­de rol bij wen­sen van per­so­neel, cli­ën­ten en an­de­re be­lang­heb­ben­den;
 • Je denkt en werkt ac­tief mee als zich ca­la­mi­tei­ten voor­doen.

 

Wat heb je no­dig

 • Je hebt mi­ni­maal een MBO ni­veau 4 di­plo­ma;
 • Je hebt mi­ni­maal 1 jaar re­le­van­te plan­nings­er­va­ring met com­plexe per­so­neels­plan­ning (must);
 • Je vindt het leuk om in­ge­wik­kel­de vraag­stuk­ken op te los­sen met jouw ana­ly­ti­sche en re­ken­kun­di­ge blik;
 • Jij bent al­tijd op zoek naar de meest ef­fi­ci­ën­te en ef­fec­tie­ve in­vul­ling van de plan­nings­be­hoef­te;
 • Je bent stress­be­sten­dig en be­schikt over uit­ste­ken­de com­mu­ni­ca­tie­ve vaar­dig­he­den;
 • Je denkt in mo­ge­lijk­he­den, bent op­los­sings­ge­richt en maakt je din­gen snel ei­gen;
 • Je bent klant­vrien­de­lijk, hebt een ge­zon­de ar­beids­ethos en je durft je me­ning te ui­ten;
 • In een ver­an­de­ren­de or­ga­ni­sa­tie kan jij de ba­lans be­wa­ren tus­sen het or­ga­ni­sa­tie­be­lang en de plan­ning.

Bij ons

 • Kom je te­recht in een pret­tig team met des­kun­di­ge col­le­ga's;
 • Krijg je een uit­ste­kend ar­beids­voor­waar­den pak­ket;
 • Blijf je le­ren en is geen dag het­zelf­de;
 • Werk je in een or­ga­ni­sa­tie in ont­wik­ke­ling met een mooi maat­schap­pe­lijk doel.

 

De func­tie is in­ge­schaald in FWG 40 (Cao Zie­ken­hui­zen).


De­ze va­ca­tu­re staat ge­lijk­tij­dig in- en ex­tern uit, in eer­ste in­stan­tie voor de duur van 1 jaar. Bij ge­ble­ken ge­schikt­heid krij­gen in­ter­ne kan­di­da­ten voor­rang.

 

Sol­li­ci­ta­tie­pro­ce­du­re

De sol­li­ci­ta­tie­pro­ce­du­re be­staat uit ten min­sten twee ge­sprek­ken. Een as­sess­ment kan on­der­deel uit­ma­ken van de pro­ce­du­re.

 

Meer we­ten?

Bel of mail met:

Sam Aerts­sen, Co­ör­di­na­tor Plan­ning:

088-2482070

Gi­ta Ram­lakhan, HR Ad­vi­seur;

HRM@be­vol­kings­on­der­zoek­zuid-west.nl

 

Je re­ac­tie ont­van­gen we graag ui­ter­lijk

8 de­cem­ber 2021.

Ge­sprek­ken vin­den plaats in de week van 13 de­cem­ber 2021

Solliciteer direct