Me­de­wer­ker Fi­nan­ci­ë­le ad­mi­ni­stra­tie

 • Aantal uren: 24 uur
 • Sluitingsdatum: 30-9-2021
 • Gewenst opleidingsniveau: MBO
Bekijk alle vacatures   Solliciteer direct

24 uur per week

Wel­kom bij Be­vol­kings­on­der­zoek

Be­vol­kings­on­der­zoek Ne­der­land voert de be­vol­kings­on­der­zoe­ken borst­kan­ker, darm­kan­ker en baar­moe­der­hals­kan­ker uit met als doel kan­ker in een vroeg sta­di­um op te spo­ren. Vroe­ge op­spo­ring van kan­ker ver­groot de kans op ge­ne­zing. Je om­ringt je bij ons met goed op­ge­lei­de, des­kun­di­ge en en­thou­si­as­te me­de­wer­kers die écht het ver­schil wil­len ma­ken. Wij zijn trots ons werk en op on­ze maat­schap­pe­lij­ke bij­dra­ge. Wij doen graag een stap­je har­der en ge­ven net dat beet­je meer; wij zijn ons be­wust van on­ze maat­schap­pe­lij­ke im­pact. Bij ons vind je be­te­ke­nis­vol werk met een markt­con­for­me be­lo­ning in een fij­ne or­ga­ni­sa­tie waar al­les goed ge­re­geld is. Wij zijn per di­rect op zoek naar een

 

Me­de­wer­ker Fi­nan­ci­ë­le ad­mi­ni­stra­tie

 

Jouw func­tie

De af­de­ling Be­drijfs­voe­ring bin­nen re­gio Zuid-West wordt ge­vormd door des­kun­di­ge, zelf­stan­di­ge en daad­krach­ti­ge pro­fes­si­o­nals met als be­lang­rijk­ste taak om de werk­pro­ces­sen bin­nen de or­ga­ni­sa­tie soe­pel en op­ti­maal te la­ten ver­lo­pen. De af­de­ling Fi­nan­ci­ën en Sa­la­ris­ad­mi­ni­stra­tie is on­der­deel van de af­de­ling Be­drijfs­voe­ring. De af­de­ling be­staat 1 Se­ni­or Me­de­wer­ker Fi­nan­ci­ë­le Ad­mi­ni­stra­tie, 2 Me­de­wer­kers Fi­nan­ci­ë­le Ad­mi­ni­stra­tie en 1 Sa­la­ris­ad­mi­ni­stra­teur. De­ze col­le­ga's wer­ken nauw sa­men met de af­de­lin­gen HRM en Ar­bo.

Als me­de­wer­ker fi­nan­ci­ë­le ad­mi­ni­stra­tie zorg je voor het ana­ly­se­ren, ver­za­me­len, con­tro­le­ren en ver­wer­ken van ge­ge­vens en je legt daar­bij ver­ban­den met an­de­re ge­ge­vens. Je zorgt er­voor dat de fi­nan­ci­ë­le- en sa­la­ris­ad­mi­ni­stra­tie cor­rect is uit­ge­voerd. Het zwaar­te­punt zal lig­gen op de sa­la­ris­ad­mi­ni­stra­tie.

En­ke­le van jouw werk­zaam­he­den:

 • Je ver­zorgt de fi­nan­ci­ë­le ad­mi­ni­stra­tie (bank/in­koop/tus­sen­re­ke­nin­gen/me­mo­ri­aal­boe­kin­gen);
 • Je ver­zorgt ove­ri­ge ad­mi­ni­stra­ties (be­drijfs­mid­de­len/huis­art­sen/la­bo­ra­to­ria);
 • Je be­waakt de tij­di­ge bin­nen­komst van be­no­dig­de ad­mi­ni­stra­tie­ve ge­ge­vens;
 • Je be­ant­woordt vra­gen en in­for­meert ma­na­ge­ment, cre­di­teu­ren en de­bi­teu­ren over fac­tu­ren, be­ta­lin­gen en be­ta­lings­ach­ter­stan­den;
 • Je maakt af­spra­ken over be­ta­lin­gen en be­waakt de ter­mij­nen;
 • Je le­vert ge­ge­vens aan ten be­hoe­ve van de ac­coun­tants­con­tro­le en be­ant­woordt vra­gen;
 • Je ver­za­melt, con­tro­leert, ver­werkt en ar­chi­veert ge­ge­vens ten be­hoe­ve van de sa­la­ris­ad­mi­ni­stra­tie;
 • Je con­tro­leert de sa­la­ris­ver­wer­king en neemt bij af­wij­kin­gen con­tact op met be­trok­ke­nen;
 • Je be­ant­woordt vra­gen van me­de­wer­kers on­der an­de­re over loon­stro­ken, ver­goe­din­gen, re­ge­lin­gen, werk­ge­vers­ver­kla­rin­gen of een bru­to-net­to be­re­ke­nin­gen;
 • Je draagt voor­stel­len aan en geeft ad­vies ter ver­be­te­ring en op­ti­ma­li­sa­tie van de werk­pro­ces­sen en ap­pli­ca­ties van de fi­nan­ci­ë­le- en sa­la­ris­ad­mi­ni­stra­tie en legt de­ze voor aan de sa­la­ris­ad­mi­ni­stra­teur, se­ni­or me­de­wer­ker fi­nan­ci­ë­le ad­mi­ni­stra­tie en/of con­trol­ler;
 • Je neemt deel aan pro­ject- en werk­groe­pen die te ma­ken heb­ben met de lan­de­lij­ke sa­men­voe­ging van de fi­nan­ci­ë­le ad­mi­ni­stra­ties en sa­la­ris­ad­mi­ni­stra­tie.

Wij vra­gen:

 • Een af­ge­ron­de op­lei­ding op mbo-4 ni­veau (rich­ting van BE/BA/MBA);
 • Een prak­tijk­di­plo­ma loon­ad­mi­ni­stra­tie is een pré;
 • Je bent cij­fer­ma­tig sterk en ac­cu­raat;
 • Je hebt en­ke­le ja­ren aan­toon­ba­re werk­er­va­ring op het ge­bied van fi­nan­ci­ë­le en/of sa­la­ris­ad­mi­ni­stra­tie;
 • Je hebt ken­nis van be­las­ting - en so­ci­a­le wet­ge­ving;
 • Je bent zelf­stan­dig, klant­vrien­de­lijk en dienst­ver­le­nend;
 • Je com­mu­ni­ceert hel­der, ef­fi­ci­ënt en in cor­rect Ne­der­lands;
 • Je bent re­sul­taat­ge­richt en een team­spe­ler;
 • Er­va­ring met Beau­fort, You­for­ce en AFAS is een pré;

 

Wij bie­den:

 • Een dienst­ver­band voor 24 uur per week voor de duur van een jaar met de mo­ge­lijk­heid tot ver­len­ging;
 • Een af­wis­se­len­de func­tie bin­nen een leu­ke er­va­ren club col­le­ga's;
 • Be­te­ke­nis­vol werk met een be­lang­rij­ke taak waar­bij jij een bij­dra­ge le­vert aan het vroeg­tij­dig op­spo­ren van kan­ker;
 • Een sa­la­ris con­form CAO Zie­ken­hui­zen FWG 40 (maxi­maal € 3.025,-) op ba­sis van 36 uur per week;
 • Het sa­la­ris is ex­clu­sief 8,33% va­kan­tie­toe­slag, 8,33% ein­de­jaars­uit­ke­ring en reis­kos­ten­ver­goe­ding

 

Sol­li­ci­te­ren doe je zo!

Voor vra­gen of meer in­for­ma­tie bel je met Car­men Krijt­he, HR-ad­vi­seur: 088-2482130. Di­rect re­a­ge­ren? Stuur dan je cv en kor­te mo­ti­va­tie via on­ze web­si­te; htt­ps://www.wer­ken­bij­be­vol­kings­on­der­zoek.nl/.

 

Solliciteer direct