In­te­rim Ad­vi­seur Kwa­li­teit en In­for­ma­tie­vei­lig­heid

 • Aantal uren: 16 uur
 • Sluitingsdatum: 1-10-2021
 • Gewenst opleidingsniveau: HBO
Bekijk alle vacatures   Solliciteer direct

Jouw func­tie:

Sa­men met een col­le­ga Ad­vi­seur Kwa­li­teit en In­for­ma­tie­vei­lig­heid ben jij ver­ant­woor­de­lijk voor het ad­vi­se­ren en on­der­steu­nen van het ma­na­ge­ment bij de ont­wik­ke­ling, im­ple­men­ta­tie,bor­ging en toet­sing van het kwa­li­teits- en in­for­ma­tie­be­vei­li­gings­be­leid. Jij bent on­ze ex­pert op kwa­li­teits­ge­bied en jij hebt een be­lang­rij­ke rol bij de uit­voe­ring van au­dits. Jij bent werk­zaam op de af­de­ling kwa­li­teit. Je rap­por­teert aan de Ma­na­ger Be­drijfs­voe­ring.

 

Jouw werk­zaam­he­den:

 • Me­de op­stel­len, ac­tu­a­li­se­ren en be­he­ren van het di­gi­ta­le kwa­li­teits­hand­boek;
 • Be­ge­lei­den van ex­ter­ne au­dits. Deel­na­me ge­sprek­ken, con­tact on­der­hou­den met au­di­to­ren en het aan­le­ve­ren van be­no­dig­de in­for­ma­tie;
 • Toet­sing en bor­gen van het kwa­li­teits- en in­for­ma­tie­be­vei­li­gings­be­leid en het kwa­li­teits­ma­na­ge­ment­sys­teem;
 • Ad­vi­se­ren van het ma­na­ge­ment en/of de Raad van Be­stuur ten aan­zien van het kwa­li­teits- en in­for­ma­tie­be­vei­li­gings­be­leid;
 • On­der­steu­nen en ad­vi­se­ren het ma­na­ge­ment bij het im­ple­men­te­ren en on­der­hou­den van het kwa­li­teits­sys­teem;
 • Zorg­dra­gen voor voor­lich­ting en in­struc­tie met be­trek­king tot de uit­voe­ring van het kwa­li­teits- en in­for­ma­tie­be­vei­li­gings­be­leid;
 • Knel­pun­ten sig­na­le­ren die on­der an­de­re voort­ko­men uit au­dits, klach­ten­re­gi­stra­tie en vi­si­ta­ties;
 • Pro­bleem- en pro­ce­sana­ly­ses uit­voe­ren, ver­be­ter­voor­stel­len op­stel­len en het be­wa­ken van de plan­ning en uit­voe­ring er­van;
 • Re­gi­stra­tie re­gi­o­na­le in­ci­den­ten be­wa­ken en het af­han­de­len van op­ge­tre­den in­ci­den­ten en ac­ties;
 • Fa­ci­li­te­ren bij het aan­le­ve­ren van in­for­ma­tie voor de di­rec­tie­be­oor­de­ling;
 • Ma­na­gers en me­de­wer­kers on­der­steu­nen en ad­vi­se­ren bij het op­stel­len en aan­pas­sen van kwa­li­teits­do­cu­men­ten (richt­lij­nen, pro­to­col­len, pro­ce­du­res en werk­in­struc­ties);
 • Cor­rec­ties op kwa­li­teits­do­cu­men­ten na goed­keu­ring ver­wer­ken en hier­over in­tern com­mu­ni­ce­ren.

 

Wij vra­gen:

 • Je hebt mi­ni­maal HBO werk- en denk­ni­veau en ken­nis van ISO 9001 en NEN 7510;
 • Je hebt en­ke­le ja­ren aan­toon­ba­re werk­er­va­ring bin­nen dit vak­ge­bied;
 • Je bent zelf­stan­dig, klant­vrien­de­lijk en dienst­ver­le­nend;
 • Je com­mu­ni­ceert hel­der, ef­fi­ci­ënt en in cor­rect Ne­der­lands;
 • Je bent ac­cu­raat en op­let­tend.

 

Wij bie­den:

 • Een (ZZP) over­een­komst voor 16 uur per week;
 • Be­te­ke­nis­vol werk! Een uit­da­gen­de func­tie waar­bij je een bij­dra­ge le­vert aan het op­spo­ren en voor­ko­men van kan­ker;
 • Een sa­la­ris con­form CAO Zie­ken­hui­zen FWG 55 (maxi­maal € 4.227,-)op ba­sis van 36 uur per week of op ba­sis van ZZP;
 • Het sa­la­ris is ex­clu­sief 8,33% va­kan­tie­toe­slag, 8,33% ein­de­jaars­uit­ke­ring en

reis­kos­ten­ver­goe­ding;

 • De mo­ge­lijk­heid om op ons kan­toor Rot­ter­dam én van­uit huis te wer­ken.

 

Sol­li­ci­te­ren doe je zo!

Wil je meer we­ten over de pro­ce­du­re of heb je an­de­re vra­gen? Bel dan ge­rust even met Tan­ja van Iter­son (088 248 21 28). Di­rect re­a­ge­ren? Stuur dan je cv en kor­te mo­ti­va­tie naar Car­men Krijt­he, hrm@be­vol­kings­on­der­zoek­zuid-west.nl

Solliciteer direct