HR me­de­wer­ker

 • Aantal uren: 24 uur
 • Sluitingsdatum: 21-2-2021
 • Gewenst opleidingsniveau: MBO
Bekijk alle vacatures

Voor de af­de­ling HRM & Ar­bo zijn we op zoek naar een cij­fer­vaar­di­ge en
pro­ac­tie­ve

 

HR me­de­wer­ker

voor 24 uur per weekDe af­de­ling Be­drijfs­voe­ring van Be­vol­kings­on­der­zoek Zuid-West wordt ge­vormd door des­kun­di­ge, zelf­stan­di­ge en daad­krach­ti­ge pro­fes­si­o­nals met als be­lang­rijk­ste taak de werk­pro­ces­sen bin­nen de or­ga­ni­sa­tie soe­pel en op­ti­maal te la­ten ver­lo­pen. De af­de­ling HRM & Ar­bo is on­der­deel van de af­de­ling Be­drijfs­voe­ring en be­staat uit 2 HR-ad­vi­seurs en 2 HR me­de­wer­kers.


Als HR me­de­wer­ker on­der­steun je de 2 HR-ad­vi­seurs bij de per­so­neels­ad­mi­ni­stra­tie en bij de wer­ving en se­lec­tie van
nieu­we me­de­wer­kers. Je ver­zorgt daar­naast de HR rap­por­ta­ges op het ge­bied van on­der an­de­re ver­zuim en in-door-en uit­stroom voor de con­trol­ler en al­le lei­ding­ge­ven­den.

 

Wat ga je doen

 • je ver­zorgt de HR rap­por­ta­ges voor de con­trol­ler en de On­der­ne­mings­raad. Even­tu­e­le be­no­dig­de wij­zi­gin­gen voer je door;
 • je le­vert pe­ri­o­diek ver­schil­len­de rap­por­ta­ges voor lei­ding­ge­ven­den en sti­mu­leert hen in het ge­bruik van de rap­por­ta­ge­mo­ge­lijk­he­den van het HR sys­teem;
 • je co­ör­di­neert sol­li­ci­ta­tie­pro­ce­du­res en plant veel­vul­dig ge­sprek­ken in;
 • je on­der­steunt bij re­cruit­mentac­ti­vi­tei­ten;
 • je bent ver­ant­woor­de­lijk voor het di­gi­ta­le be­heer van de per­so­neels­ad­mi­ni­stra­tie (in You­for­ce van Vis­ma | RAET);
 • je maakt zelf­stan­dig brie­ven en con­trac­ten naar aan­lei­ding van per­so­neels­mu­ta­ties en ar­chi­veert de­ze in het di­gi­ta­le per­so­neels­dos­sier;
 • je re­gi­streert de ver­zuim­mel­din­gen (in Beau­fort van Vis­ma | RAET);
 • je bent func­ti­o­neel ap­pli­ca­tie­be­heer­der van You­for­ce van Vis­ma | Raet en Ver­zuim­sig­naal van Vis­ma.
 • je be­ant­woordt een­vou­di­ge vra­gen van me­de­wer­kers in­za­ke cao, ar­beids­voor­waar­den en wet- en re­gel­ge­ving.

 

Wat heb je no­dig

 • je hebt mi­ni­maal MBO-4 werk-en denk­ni­veau en een op­lei­ding rich­ting per­so­neels­ad­mi­ni­stra­tie;
 • je bent cij­fer­ma­tig sterk;
 • je hebt aan­toon­ba­re werk­er­va­ring op het ge­bied van rap­por­ta­ges, per­so­neels­ad­mi­ni­stra­tie en bij wer­ving & se­lec­tie;
 • je bent zelf­stan­dig, ac­cu­raat en pro­ac­tief;
 • je com­mu­ni­ceert hel­der, ef­fi­ci­ënt en in cor­rect Ne­der­lands;
 • je be­schikt over in­te­gri­teit, in­le­vings­ver­mo­gen en tact;
 • er­va­ring met Beau­fort, You­for­ce en Ver­zuim­sig­naal is een pré.

Bij ons

 • kom je te­recht in een leuk team met er­va­ren col­le­ga's;
 • heb je een af­wis­se­len­de baan in een or­ga­ni­sa­tie in ont­wik­ke­ling met een mooi maat­schap­pe­lijk doel;
 • ont­vang je een ar­beids­over­een­komst van een jaar, met mo­ge­lijk­heid tot ver­len­ging;
 • krijg je een sa­la­ris vol­gens de CAO Zie­ken­hui­zen in sa­la­ris­schaal 40 (max. 3.025, - bru­to per maand bij 36 uur/week) en een ein­de­jaars­uit­ke­ring van 8,33% van het bru­to jaar­sa­la­ris.


Meer we­ten?

Bel of mail met:

Gi­ta Ram­lakhan, HR-ad­vi­seur: 088 - 248 21 30 | wer­ken@bo­zw.nl

 

We zien je mo­ti­va­tie­brief en CV graag ui­ter­lijk 21 fe­bru­a­ri 2021 te­ge­moet. De on­li­ne ge­sprek­ken vin­den plaats op maan­dag 1 maart 2021.