HR-ad­vi­seur

 • Aantal uren: 32 uur
 • Sluitingsdatum: 8-11-2020
 • Gewenst opleidingsniveau: HBO
Bekijk alle vacatures   Solliciteer direct

Be­vol­kings­on­der­zoek Zuid-West zoekt een er­va­ren:


HR-ad­vi­seur (32 uur per week)

De af­de­ling Be­drijfs­voe­ring van Be­vol­kings­on­der­zoek Zuid-West wordt ge­vormd door des­kun­di­ge, zelf­stan­di­ge en daad­krach­ti­ge pro­fes­si­o­nals met als be­lang­rijk­ste taak de werk­pro­ces­sen bin­nen de or­ga­ni­sa­tie soe­pel en op­ti­maal te la­ten ver­lo­pen. De af­de­ling HRM & Ar­bo is on­der­deel van de af­de­ling Be­drijfs­voe­ring.

 

Wat ga je doen

Als HR-ad­vi­seur geef je sa­men met twee col­le­ga ad­vi­seurs en een HR-me­de­wer­ker in­houd aan het HR be­leid en ad­vi­seer en on­der­steun je lei­ding­ge­ven­den bij de uit­voe­ring daar­van. Al­tijd met het doel me­de­wer­kers en de or­ga­ni­sa­tie ver­der te hel­pen.

Jouw spe­ci­fie­ke por­te­feuil­le richt zich op de borst­kan­ker­scree­ning waar wer­ving & se­lec­tie en ver­zuim be­lang­rij­ke the­ma's zijn. In ver­band met de ju­ri­di­sche fu­sie van de scree­nings­or­ga­ni­sa­ties op kor­te ter­mijn zul­len vraag­stuk­ken op het ge­bied van har­mo­ni­sa­tie ook bin­nen de or­ga­ni­sa­tie gaan spe­len.

Daar­naast:

 • Ben je spar­ring­part­ner voor lei­ding­ge­ven­den op ver­schil­len­de ni­veaus;
 • Ver­taal je ac­tu­e­le ont­wik­ke­lin­gen in wet- en re­gel­ge­ving naar HR be­leid;
 • Neem je deel aan HR-ge­re­la­teer­de pro­jec­ten;
 • Voer je een deel van de per­so­neels­ad­mi­ni­stra­tie uit voor het be­drijfs­on­der­deel waar je aan ver­bon­den bent.


Wat heb je no­dig

 • Je hebt een af­ge­ron­de re­le­van­te Hbo-op­lei­ding op het ge­bied van HR;
 • Je hebt mi­ni­maal vijf jaar er­va­ring in een ad­vi­se­ren­de HR func­tie;
 • Je hebt af­fi­ni­teit met wer­ving & se­lec­tie;
 • Je krijgt vlot in­zicht in be­drijfs­pro­ces­sen, bent ana­ly­tisch sterk en werkt ge­struc­tu­reerd;
 • Je be­wijst je toe­ge­voeg­de waar­de door je des­kun­dig­heid te com­bi­ne­ren met een pro­ac­tie­ve en klant­ge­rich­te op­stel­ling;
 • Je werkt doel­ge­richt en het ne­men van ver­ant­woor­de­lijk­heid is voor jou van­zelf­spre­kend;
 • Je bent een ste­vi­ge ver­bin­den­de per­soon­lijk­heid, een be­trok­ken team­spe­ler en een 'spar­ring-part­ner' voor je HR-col­le­ga's.

Ken­nis van het wer­ken met HR ap­pli­ca­ties als Ver­zuim­Sig­naal, Beau­fort en You­for­ce is een pré.

 

Bij ons

 • kom je te­recht in een pret­tig team met des­kun­di­ge col­le­ga's;
 • krijg je uit­ste­ken­de se­cun­dai­re ar­beids­voor­waar­den;
 • blijf je le­ren en is geen dag het­zelf­de.


De func­tie is in­ge­schaald in FWG55 (Cao Zie­ken­hui­zen).

 

Sol­li­ci­ta­tie­pro­ce­du­re

We ont­van­gen je mo­ti­va­tie­brief en CV graag vóór 8 no­vem­ber 2020.

De eer­ste ge­sprek­ken vin­den on­li­ne plaats op vrij­dag­och­tend 13 no­vem­ber 2020. De kan­di­da­ten die hier­voor uit­ge­no­digd wor­den, ont­van­gen ui­ter­lijk op 11 no­vem­ber 2020 be­richt.

 

De or­ga­ni­sa­tie

Be­vol­kings­on­der­zoek Zuid-West voert in Zuid-Hol­land en Zee­land de be­vol­kings­on­der­zoe­ken borst­kan­ker, baar­moe­der­hals­kan­ker en darm­kan­ker uit met als doel kan­ker in een vroeg sta­di­um op te spo­ren. Vroe­ge op­spo­ring van kan­ker ver­groot de kans op ge­ne­zing.

Mo­men­teel zijn er in Ne­der­land nog vijf scree­nings­or­ga­ni­sa­ties die de be­vol­kings­on­der­zoe­ken borst­kan­ker, baar­moe­der­hals­kan­ker en darm­kan­ker uit­voe­ren. Per 1 sep­tem­ber 2020 zijn de or­ga­ni­sa­ties be­stuur­lijk ge­fu­seerd. Hier­mee is een be­lang­rij­ke mijl­paal in het fu­sie­pro­ces be­reikt.

 

Wer­ken bij

Be­vol­kings­on­der­zoek Zuid-West heeft cir­ca 210 me­de­wer­kers. Er wordt bij ons hard ge­werkt, in in­for­me­le sfeer. We heb­ben - bin­nen ge­stel­de ka­ders - veel vrij­heid om zelf ons ei­gen werk te or­ga­ni­se­ren en uit te voe­ren. Daar­bij hech­ten we veel be­lang aan ei­gen ini­ti­a­tief en het ne­men van ver­ant­woor­de­lijk­heid. On­ze me­de­wer­kers wor­den uit­ste­kend toe­ge­rust om het werk op­ti­maal te kun­nen doen. Be­vol­kings­on­der­zoek Zuid-West scoort hoog op kwa­li­teit en doel­ma­tig­heid. Ook de me­de­wer­kers- en cli­ënt­te­vre­den­heid is groot. De or­ga­ni­sa­tie loopt bo­ven­dien voor­op in het ont­wik­ke­len en in­voe­ren van ver­nieu­win­gen. Ons kan­toor is ge­ves­tigd aan de Zorg­bou­le­vard te Rot­ter­dam. Daar­naast zijn, ver­spreid over Zuid-Hol­land en Zee­land, vijf­tien (mo­bie­le) borst­on­der­zoeks­cen­tra ope­ra­ti­o­neel.

 

Solliciteer direct