co­ör­di­na­tor plan­ning

 • Aantal uren: 32 uur
 • Sluitingsdatum: 3-12-2020
 • Gewenst opleidingsniveau: HBO
Bekijk alle vacatures

Be­vol­kings­on­der­zoek Zuid-West zoekt een ana­ly­tisch ster­ke

co­ör­di­na­tor plan­ning voor 32 uur per week

Vijf­tien teams van ge­mo­ti­veer­de scree­ningsla­bo­ran­ten ver­rich­ten jaar­lijks ruim 230.000 borst­on­der­zoe­ken voor het be­vol­kings­on­der­zoek borst­kan­ker. Zij wer­ken in on­ze (mo­bie­le) borst­on­der­zoeks­cen­tra, ver­spreid over Zuid-Hol­land en Zee­land.

Af­de­ling plan­ning is het hart van de or­ga­ni­sa­tie en ver­ant­woor­de­lijk voor het uit­voe­ren en con­tro­le­ren van een ade­qua­te per­so­neels- en cli­ën­ten­plan­ning. On­danks de soms te­gen­strij­di­ge be­lan­gen van de ver­schil­len­de af­de­lin­gen weet jij je ef­fec­tief te ma­ni­fes­te­ren in het com­plexe krach­ten­veld bin­nen de borst­kan­ker­scree­ning. Als co­ör­di­na­tor van de af­de­ling plan­ning geef je coa­chend lei­ding aan het team, on­ge­veer 6 FTE. Je in­for­meert, sti­mu­leert en mo­ti­veert, en zorgt voor een goed werk­kli­maat en een gro­te me­de­wer­ker­ste­vre­den­heid.

Wat ga je doen

 • Je ver­taalt de ka­ders van de or­ga­ni­sa­tie naar het team, waar­bij je be­slist in wel­ke ma­te je in­stru­eert, over­tuigt, over­legt of de­le­geert;
 • Je helpt het team zich ver­der te ont­wik­ke­len naar een zelf­or­ga­ni­se­rend team;
 • Je ge­ne­reert en ana­ly­seert ma­na­ge­ment­in­for­ma­tie en be­waakt het bud­get van de af­de­ling;
 • Je neemt ver­ant­woor­de­lijk­heid voor de be­drijfs­voe­ring van de ei­gen af­de­ling en af­de­ling over­stij­gen­de aan­ge­le­gen­he­den;
 • Je speelt in op wat er in de or­ga­ni­sa­tie gaan­de is en zoekt ac­tief con­tact met an­de­re af­de­lin­gen en zorgt voor ver­bin­ding op al­le ni­veaus;
 • Je weet je staan­de te hou­den in het po­li­tie­ke krach­ten­veld van de or­ga­ni­sa­tie;
 • Je maakt je los van de da­ge­lijk­se pro­ble­ma­tiek en neemt de tijd om voor­uit te den­ken en geeft de gro­te lij­nen aan;
 • Je zoekt naar me­tho­den om ef­fec­tie­ver en ef­fi­ci­ën­ter te wer­ken en komt met ver­be­ter­voor­stel­len;
 • Je neemt deel aan pro­jec­ten.

Wat heb je no­dig

 • Je hebt een hbo/wo werk- en denk­ni­veau en hebt er­va­ring met plan­nings- en lo­gis­tie­ke pro­ces­sen;
 • Je hebt re­cen­te er­va­ring als lei­ding­ge­ven­de van een zelf­or­ga­ni­se­rend team;
 • Over­tui­gings­kracht en or­ga­ni­sa­tie­sen­si­ti­vi­teit be­ho­ren tot jouw com­pe­ten­ties;
 • Je hebt een ge­zond ar­beids­ethos, bent ener­giek en durft je me­ning te ui­ten.

Bij ons

 • kom je te­recht in een pret­tig team met des­kun­di­ge col­le­ga's;
 • krijg je een uit­ste­kend ar­beids­voor­waar­den pak­ket;
 • blijf je le­ren en is geen dag het­zelf­de;
 • werk je in een or­ga­ni­sa­tie in ont­wik­ke­ling met een mooi maat­schap­pe­lijk doel.

De func­tie is in­ge­schaald in FWG 55 (Cao Zie­ken­hui­zen)