Pro­ac­tie­ve com­mu­ni­ca­tie­ad­vi­seur

 • Aantal uren: 16-20 uur
 • Sluitingsdatum: 10-12-2020
 • Gewenst opleidingsniveau: HBO
Bekijk alle vacatures   Solliciteer direct

Be­vol­kings­on­der­zoek Zuid-West is op zoek naar een

Pro­ac­tie­ve com­mu­ni­ca­tie­ad­vi­seur

voor 16 uur per week

in Rot­ter­dam

Je wordt on­der­deel van een af­de­ling van vier com­mu­ni­ca­tie­ad­vi­seurs. Met z'n vie­ren trek­ken we de spreek­woor­de­lij­ke "com­mu­ni­ca­tie­kar". Dat doen we met veel en­thou­si­as­me en be­trok­ken­heid en al­tijd van­uit de over­tui­ging dat de ser­vi­ce naar on­ze cli­ën­ten nóg be­ter kan. In dit zelf­or­ga­ni­se­ren­de team ge­ven we de in­ter­ne en ex­ter­ne com­mu­ni­ca­tie vorm van de drie be­vol­kings­on­der­zoe­ken naar kan­ker.

 

Je hebt een dui­de­lij­ke vi­sie op in­ter­ne com­mu­ni­ca­tie. In de­ze rol ben je een be­lang­rij­ke scha­kel tus­sen je ei­gen team en de rest van de or­ga­ni­sa­tie. Je fun­geert als be­trouw­baar aan­spreek­punt voor col­le­ga's van an­de­re af­de­lin­gen die dan ook re­gel­ma­tig aan je bu­reau staan. Daar­naast ben je aan­spreek­punt voor de re­gi­o­na­le pers. Je bent niet bang om pro­jec­ten op te pak­ken en stelt je daar­in pro­ac­tief op. Voor jou is het glas al­tijd half­vol. Met een po­si­tie­ve hou­ding en de no­di­ge hu­mor treed je de uit­da­gin­gen in je werk te­ge­moet. Ui­ter­aard spreek en schrijf je hel­de­re taal, die zo­wel on­ze me­de­wer­kers als on­ze cli­ën­ten aan­spreekt. Je bent scherp op kan­sen in (so­ci­al) me­dia en zoekt ac­tief naar mo­ge­lijk­he­den om on­ze or­ga­ni­sa­tie te ver­te­gen­woor­di­gen op re­gi­o­na­le en lan­de­lij­ke eve­ne­men­ten.

 

Wat wij van je vra­gen

 • een re­le­van­te af­ge­ron­de op­lei­ding op HBO/uni­ver­si­tair ni­veau;
 • mi­ni­maal 5 jaar er­va­ring als com­mu­ni­ca­tie­ad­vi­seur;
 • een nieuws­gie­ri­ge, open en (zelf)re­flec­te­ren­de hou­ding;
 • een klant­ge­rich­te in­stel­ling, waar­bij je flexi­bel bent waar dat kan, maar
  stand­vas­tig als dat no­dig is;
 • om­ge­vings­sen­si­ti­vi­teit en een goed ge­voel voor ver­hou­din­gen;
 • goe­de ad­vies­vaar­dig­he­den;
 • ge­voel en bij voor­keur ken­nis van vorm­ge­ving en vi­deo­be­wer­king (Pho­to­shop, Il­lu­stra­tor, IMo­vie en Ado­be Pre­mie­re Pro);
 • er­va­ring met Sha­re­Point als in­tra­net is han­dig;
 • een or­ga­ni­sa­tie­ta­lent die de hand niet om­draait voor het or­ga­ni­se­ren van een bij­een­komst of persmo­ment;
 • je bent be­reid om de ene week op woens­dag en de an­de­re week op vrij­dag te wer­ken.

Wat wij je bie­den

 • een dienst­ver­band in een or­ga­ni­sa­tie in ont­wik­ke­ling met een mooi maat­schap­pe­lijk doel;
 • een sa­la­ris vol­gens de CAO Zie­ken­hui­zen 2019-2021 in sa­la­ris­schaal 55 (van­af 1-1-2021 max. € 4.227, - bru­to per maand bij 36 uur/week);
 • een ein­de­jaars­uit­ke­ring van 8,33% van het bru­to jaar­sa­la­ris;
 • ge­zel­li­ge en be­trok­ken col­le­ga's die graag een di­gi­ta­le kof­fie met je drin­ken.

 

De or­ga­ni­sa­tie

Be­vol­kings­on­der­zoek Zuid-West voert in Zuid-Hol­land en Zee­land de be­vol­kings­on­der­zoe­ken borst­kan­ker, baar­moe­der­hals­kan­ker en darm­kan­ker uit met als doel kan­ker in een vroeg sta­di­um op te spo­ren. Vroe­ge op­spo­ring van kan­ker ver­groot de kans op ge­ne­zing.

Mo­men­teel zijn er in Ne­der­land nog vijf scree­nings­or­ga­ni­sa­ties die de be­vol­kings­on­der­zoe­ken borst­kan­ker, baar­moe­der­hals­kan­ker en darm­kan­ker uit­voe­ren. Per 1 sep­tem­ber 2020 zijn de or­ga­ni­sa­ties be­stuur­lijk ge­fu­seerd. Hier­mee is een be­lang­rij­ke mijl­paal in het fu­sie­pro­ces be­reikt.

 

Wer­ken bij

Be­vol­kings­on­der­zoek Zuid-West heeft cir­ca 210 me­de­wer­kers. Er wordt bij ons hard ge­werkt, in in­for­me­le sfeer. We heb­ben - bin­nen ge­stel­de ka­ders - veel vrij­heid om zelf ons ei­gen werk te or­ga­ni­se­ren en uit te voe­ren. Daar­bij hech­ten we veel be­lang aan ei­gen ini­ti­a­tief en het ne­men van ver­ant­woor­de­lijk­heid. On­ze me­de­wer­kers wor­den uit­ste­kend toe­ge­rust om het werk op­ti­maal te kun­nen doen. Be­vol­kings­on­der­zoek Zuid-West scoort hoog op kwa­li­teit en doel­ma­tig­heid. Ook de me­de­wer­kers- en cli­ënt­te­vre­den­heid is groot. De or­ga­ni­sa­tie loopt bo­ven­dien voor­op in het ont­wik­ke­len en in­voe­ren van ver­nieu­win­gen. Ons kan­toor is ge­ves­tigd aan de Zorg­bou­le­vard te Rot­ter­dam. Daar­naast zijn, ver­spreid over Zuid-Hol­land en Zee­land, vijf­tien (mo­bie­le) borst­on­der­zoeks­cen­tra ope­ra­ti­o­neel.

Solliciteer direct