Func­ti­o­neel Be­heer­der

 • Aantal uren: 36 uur
 • Sluitingsdatum: 15-12-2020
 • Gewenst opleidingsniveau: HBO
Bekijk alle vacatures   Solliciteer direct

Per di­rect zijn wij op zoek naar een:

Func­ti­o­neel Be­heer­der

Als Func­ti­o­neel Be­heer­der draag je zorg voor de ap­pli­ca­ties ten be­hoe­ve van het func­ti­o­ne­ren van de pri­mai­re pro­ces­sen in het bij­zon­der van de darm­kan­ker­scree­ning en baar­moe­der­hals­kan­ker­scree­ning. De­ze moe­ten vol­doen aan ge­stel­de ei­sen en wen­sen van de or­ga­ni­sa­tie bin­nen de door de lan­de­lij­ke be­heer­or­ga­ni­sa­tie ge­stel­de ka­ders.

Ver­der ver­taal en im­ple­men­teer je ge­brui­kers- en ma­na­ge­ment­vra­gen naar func­ti­o­ne­le de­fi­ni­ties voor toe­pas­sin­gen. Je de­fi­ni­eert de func­ti­o­na­li­teit voor toe­pas­sin­gen van­uit pro­ces­ver­be­te­ring en je maakt in­for­ma­tie­voor­zie­ning de­fi­ni­ties naar aan­lei­ding van vra­gen. Het be­wa­ken van en het ad­vi­se­ren over het au­to­ri­sa­tie­be­leid en over de in­for­ma­tie­be­vei­li­ging van ap­pli­ca­ties in ge­bruik bin­nen BVO be­ho­ren te­vens tot jouw ta­ken. Je be­reidt chan­ges voor en je co­ör­di­neert de­ze. We ver­wach­ten dat jij dé func­ti­o­neel be­heer­der bent die op een ge­struc­tu­reer­de wij­ze om­gaat met het bun­de­len van in­ci­den­ten en op een pro­ac­tie­ve wij­ze pro­ble­men voor­komt.

Je ont­vangt hi­ë­rar­chisch lei­ding van de ma­na­ger pri­mai­re pro­ces­sen.

Wij vra­gen

 • Een re­le­van­te op­lei­ding en ken­nis op mi­ni­maal HBO-ni­veau.
 • Werk­er­va­ring in soort­ge­lij­ke func­tie.
 • Je werkt ac­cu­raat, ana­ly­tisch en sys­te­ma­tisch.
 • Je be­schikt over uit­ste­ken­de schrif­te­lij­ke en mon­de­lin­ge uit­druk­kings­vaar­dig­he­den.

Je be­schikt over de vol­gen­de com­pe­ten­ties: ana­ly­tisch denk­ver­mo­gen, klant­ge­richt, ini­ti­a­tief­rijk, zorg­vul­dig, over­tui­gings­kracht, ver­ant­woor­de­lijk­heid en re­sul­taat­ge­richt­heid.

Wij bie­den

 • Een uit­da­gen­de func­tie in een or­ga­ni­sa­tie die vol­op in ont­wik­ke­ling is met een be­lang­rij­ke maat­schap­pe­lij­ke doel­stel­ling.
 • Een func­tie van 36 uur per week, voor de duur van een jaar, met uit­zicht op ver­len­ging bij ge­ble­ken ge­schikt­heid.
 • Het maand­sa­la­ris vol­gens CAO-Zie­ken­hui­zen in schaal FWG 50 (mi­ni­maal € 2.526,- tot maxi­maal € 3.774,-), ex­clu­sief va­kan­tie­geld en ein­de­jaars­uit­ke­ring.
 • Goe­de se­cun­dai­re ar­beids­voor­waar­den vol­gens de CAO-Zie­ken­hui­zen waar­on­der een ein­de­jaars­uit­ke­ring van 8,33% en een va­kan­tie­bij­slag van 8,33%.

Pro­ce­du­re

 • De sol­li­ci­ta­tie­ge­sprek­ken vin­den plaats in week 52 op dins­dag 22 de­cem­ber 2020
 • De­ze wer­ving wordt ge­lijk­tij­dig in­tern en ex­tern uit­ge­zet, waar­bij in­ter­ne kan­di­da­ten bij ge­lij­ke ge­schikt­heid voor­rang heb­ben op ex­ter­ne kan­di­da­ten.
 • In het ka­der van de ver­ge­wis­plicht wor­den even­tu­eel, voor­dat we over­gaan tot een aan­stel­ling, re­fe­ren­ties op­ge­vraagd bij de eer­de­re werk­ge­vers, te­vens vra­gen we om een "ver­kla­ring om­trent ge­drag".
Solliciteer direct