Be­leids­ad­vi­seur

 • Aantal uren: 32 uur
 • Sluitingsdatum: 9-12-2020
 • Gewenst opleidingsniveau: HBO
Bekijk alle vacatures   Solliciteer direct

Per di­rect zijn wij op zoek naar een veel­zij­di­ge en zelf­stan­di­ge

Be­leids­ad­vi­seur

Als be­leids­ad­vi­seur werk je nauw sa­men met en rap­por­teer je aan de ma­na­ger pri­mair pro­ces be­vol­kings­on­der­zoe­ken. Je ad­vi­seert het ma­na­ge­ment­team (MT) over ont­wik­ke­ling en im­ple­men­ta­tie van re­gi­o­naal be­leid. Ook on­der­steun en co­ör­di­neer je de be­leids­vor­ming, kri­ti­sche be­sluit­vor­mings­pro­ces­sen, de com­mu­ni­ca­tie en de fol­low-up van ge­no­men be­slui­ten van het ma­na­ge­ment­team. Je legt ver­ban­den tus­sen de ver­schil­len­de on­der­de­len en ver­taalt de­ze naar ad­vie­zen voor de ma­na­gers. Je schrijft be­leids­no­ti­ties en je draagt bij aan het op­stel­len van het jaar­plan, voort­gang­s­rap­por­ta­ges en jaar­ver­slag en de com­mu­ni­ca­tie daar­over. Daar­naast neem je deel aan pro­jec­ten als par­ti­ci­pant of als pro­ject­lei­der. Je mo­ni­tort re­le­van­te ex­ter­ne ont­wik­ke­lin­gen en ver­an­de­rin­gen in wet- en re­gel­ge­ving en in­for­meert het MT daar­over.

Wij vra­gen

 • Een re­le­van­te op­lei­ding en ken­nis op mi­ni­maal HBO-ni­veau.
 • Mi­ni­maal vijf jaar aan­toon­ba­re er­va­ring in een ver­ge­lijk­ba­re func­tie.
 • Aan­toon­ba­re werk­er­va­ring met een fu­sie of groot ver­an­der­tra­ject.
 • Je hebt er­va­ring met pro­ject­ma­tig wer­ken
 • Je bent en­thou­si­ast en stress­be­sten­dig.
 • Je werkt ac­cu­raat, ana­ly­tisch en sys­te­ma­tisch.
 • Je be­schikt over door­zet­tings­ver­mo­gen en daad­kracht en je bent goed in staat om zelf­stan­dig te wer­ken.
 • Je be­schikt over uit­ste­ken­de schrif­te­lij­ke en mon­de­lin­ge uit­druk­kings­vaar­dig­he­den.

Wij bie­den

 • Een uit­da­gen­de func­tie in een or­ga­ni­sa­tie met een be­lang­rij­ke maat­schap­pe­lij­ke doel­stel­ling
 • die vol­op in ont­wik­ke­ling is.
 • Een func­tie van 32 uur per week, voor de duur van een jaar, met uit­zicht op ver­len­ging bij ge­ble­ken ge­schikt­heid.
 • Het maand­sa­la­ris is op ba­sis van FWG 60 (CAO-Zie­ken­hui­zen) mi­ni­maal € 3.322,- en maxi­maal € 4.798,- bij een full­ti­me dienst­ver­band van 36 uur per week, ex­clu­sief va­kan­tie­geld en ein­de­jaars­uit­ke­ring.
 • Goe­de se­cun­dai­re ar­beids­voor­waar­den vol­gens de CAO-Zie­ken­hui­zen waar­on­der een ein­de­jaars­uit­ke­ring van 8,33% en een va­kan­tie­bij­slag van 8,33%.

Pro­ce­du­re

 • De sol­li­ci­ta­tie­ge­sprek­ken vin­den plaats in week 51 op woens­dag 16 de­cem­ber 2020.
 • De­ze wer­ving wordt ge­lijk­tij­dig in­tern en ex­tern uit­ge­zet, waar­bij in­ter­ne kan­di­da­ten bij ge­lij­ke ge­schikt­heid voor­rang heb­ben op ex­ter­ne kan­di­da­ten.
 • Een as­sess­ment is on­der­deel van de sol­li­ci­ta­tie­pro­ce­du­re
Solliciteer direct