Vacature Bevolkingsonderzoek Oost

Be­vol­kings­on­der­zoek Oost

Bij Be­vol­kings­on­der­zoek Oost wer­ken on­ge­veer 180 me­de­wer­kers. Het ma­na­ge­ment, de ad­mi­ni­stra­tie en de on­der­steu­nen­de dien­sten wer­ken van­uit het kan­toor in De­ven­ter. On­ge­veer twee der­de van on­ze me­de­wer­kers werkt als MB­B'er in de scree­ning (scree­ningsla­bo­rant) in één van on­ze on­der­zoeks­cen­tra voor het be­vol­kings­on­der­zoek borst­kan­ker. Wij be­schik­ken over 10 mo­bie­le en 5 vas­te on­der­zoeks­cen­tra (Nij­me­gen, De­ven­ter, Apel­doorn, En­sche­de en Zwol­le).

In 2016 is Be­vol­kings­on­der­zoek Oost ge­start met team­ge­richt wer­ken, waar het kan in mul­ti­dis­ci­pli­nai­re teams (MDT's) On­ze or­ga­ni­sa­tie ken­merkt zich door kor­te lij­nen en een in­for­me­le sfeer. On­ze me­de­wer­kers dra­gen met en­thou­si­as­me, be­trok­ken­heid en des­kun­dig­heid bij aan on­ze doel­stel­lin­gen.

Heb jij in­te­res­se in de in­ser­vi­ce op­lei­ding mam­mo­la­bo­rant?

Wil jij graag in een or­ga­ni­sa­tie wer­ken met een maat­schap­pe­lijk be­lang, waar veel aan­dacht is voor jou, voor de kwa­li­teit van het werk, de ser­vi­ce­ge­rich­te dienst­ver­le­ning en de on­der­lin­ge con­tac­ten, dan voel jij je vast thuis bij Be­vol­kings­on­der­zoek.

Me­de­wer­ker aan het woord

'Ik zorg er­voor dat huis­art­sen en hun as­sis­ten­ten steeds op de hoog­te zijn van de nieuw­ste ont­wik­ke­lin­gen rond­om de be­vol­kings­on­der­zoe­ken. Wij bie­den re­gel­ma­tig bij­scho­lin­gen aan, waar­door zij hun pa­ti­ën­ten be­ter kun­nen ad­vi­se­ren en be­ge­lei­den. Met el­kaar wer­ken aan de kwa­li­teit bin­nen de ke­ten zorg blijft een uit­da­ging.'