Me­disch Beeld­vor­mend en Be­stra­lings­des­kun­di­ge (MB­B'er)

 • Aantal uren: 16-36 uur
 • Sluitingsdatum: 16-1-2022
 • Gewenst opleidingsniveau: HBO
Bekijk alle vacatures   Solliciteer direct

Wij zijn per di­rect op zoek naar twee MB­B'ers woon­ach­tig in Zuid Fries­land of Zuid Dren­the.

Hier­bij kun je den­ken aan re­gi­o's Wol­ve­ga, Lem­mer, Hoo­ge­veen, Em­men of Mep­pel.

Jouw werk­zaam­he­den

Jij komt te wer­ken op één van on­ze 69 lo­ca­ties: de 59 mo­bie­le en 10 vas­te units waar wij het be­vol­kings­on­der­zoek borst­kan­ker uit­voe­ren. Je vindt on­ze lo­ca­ties ver­spreid over Ne­der­land. Jij voert zelf­stan­dig mam­mo­gra­fisch on­der­zoek uit bij on­ze cli­ën­ten. Jij werkt met ge­spe­ci­a­li­seer­de tech­no­lo­gie­ën voor het ma­ken van goe­de rönt­gen­fo­to's. Sa­men met het team run jij jouw (mo­bie­le) on­der­zoeks­cen­trum: het ene mo­ment ver­wel­kom je cli­ën­ten en het an­de­re mo­ment maak je de mam­mo­gra­fie­ën. Je hebt de mo­ge­lijk­heid om part­ti­me te wer­ken en daar­naast kun je door­groei­en tot op­lei­der (dan leid jij on­ze nieu­we mam­mo­la­bo­ran­ten op!) en wij wer­ken al­tijd met een vast (dag!)roos­ter.

Wij vra­gen

 • een af­ge­ron­de HBO-op­lei­ding Me­disch Beeld­vor­men­de en Ra­dio­the­ra­peu­ti­sche Tech­nie­ken (MBRT) of een be­wijs van van be­voegd­heid ra­dio­di­a­gnos­tisch of ra­dio­the­ra­peu­tisch la­bo­rant;
 • er­va­ring met ons werk! Jij zorgt voor de per­fec­te fo­to: je be­oor­deelt de tech­ni­sche kwa­li­teit en dia­gnos­ti­sche waar­de van de op­na­mes. Ook zorg je voor de clas­si­fi­ca­tie van de ge­ge­vens in een ge­au­to­ma­ti­seerd sys­teem;
 • jij neemt deel aan fo­to­be­spre­kin­gen met de ra­dio­loog, in­ter­col­le­gi­a­le kwa­li­teits­toet­sin­gen en na­scho­lin­gen;
 • jij bent in het be­zit van een rij­be­wijs en ei­gen ver­voer.

On­ze ide­a­le kan­di­daat is

 • com­mu­ni­ca­tief vaar­dig;
 • ver­bin­dend en daad­krach­tig;
 • en­thou­si­ast en em­pa­thisch;
 • flexi­bel: je bent ook in­zet­baar op een an­de­re unit wan­neer dit no­dig is!
 • een leu­ke col­le­ga ;-)

Wij bie­den

 • een func­tie met veel zelf­stan­dig­heid én ver­ant­woor­de­lijk­heid in een open en in­for­me­le
 • or­ga­ni­sa­tie;
 • be­te­ke­nis­vol werk met een be­lang­rij­ke taak waar­bij jij een bij­dra­ge le­vert aan het vroeg­tij­dig op­spo­ren van kan­ker;
 • een be­taal­de 6-week­se full­ti­me in­ter­ne op­lei­ding tot MB­B'er in de scree­ning;
 • een tij­de­lijk dienst­ver­band voor de duur van een jaar met zicht op een vast con­tract;
 • een sa­la­ris in FWG 45 tot maxi­maal € 3.322,00 bru­to per maand op ba­sis van 36 uur per week (con­form cao Zie­ken­hui­zen);
 • goe­de se­cun­dai­re ar­beids­voor­waar­den vol­gens de cao Zie­ken­hui­zen waar­on­der een ein­de­jaars­uit­ke­ring van 8,33% en een va­kan­tie­bij­slag van 8,33%;
 • een tij­de­lij­ke ar­beids­markt toe­slag ter hoog­te van 10% van je bru­to maand­sa­la­ris;
 • een uit­ste­ken­de reis­kos­ten­ver­goe­ding per ki­lo­me­ter.
Solliciteer direct