Be­vol­kings­on­der­zoek Noord

Bij Be­vol­kings­on­der­zoek Noord wer­ken on­ge­veer 120 me­de­wer­kers. Het ma­na­ge­ment, de ad­mi­ni­stra­tie en de on­der­steu­nen­de dien­sten wer­ken van­uit het kan­toor in Gro­nin­gen. On­ge­veer twee der­de van on­ze me­de­wer­kers werkt als MB­B'er in de scree­ning (scree­ningsla­bo­rant) in een van on­ze on­der­zoeks­cen­tra voor het be­vol­kings­on­der­zoek borst­kan­ker. Wij be­schik­ken over ze­ven mo­bie­le on­der­zoeks­cen­tra. In ons kan­toor in Gro­nin­gen is ook een on­der­zoeks­cen­trum ge­ves­tigd.

On­ze or­ga­ni­sa­tie ken­merkt zich door kor­te lij­nen en een in­for­me­le sfeer. On­ze me­de­wer­kers dra­gen met en­thou­si­as­me, be­trok­ken­heid en des­kun­dig­heid bij aan on­ze doel­stel­lin­gen.

Me­de­wer­ker aan het woord

'Ruim 14 jaar ben ik met veel ple­zier werk­zaam bij Be­vol­kings­on­der­zoek Noord. Sa­men met mijn col­le­ga's zorg­dra­gen voor een goed ver­loop van het ad­mi­ni­stra­tie­ve pro­ces, de veel­zij­di­ge werk­zaam­he­den en het con­tact met de cli­ën­ten ge­ven mij veel vol­doe­ning in het werk.'