Op­lei­der in de borst­kan­ker­scree­ning

 • Aantal uren: 24-36 uur
 • Sluitingsdatum: 9-12-2021
 • Gewenst opleidingsniveau: HBO
Bekijk alle vacatures   Solliciteer direct

Wel­kom bij Be­vol­kings­on­der­zoek Ne­der­land
Be­vol­kings­on­der­zoek Ne­der­land voert de be­vol­kings­on­der­zoe­ken borst­kan­ker, darm­kan­ker en baar­moe­der­hals­kan­ker uit met als doel kan­ker in een vroeg sta­di­um op te spo­ren. Vroe­ge op­spo­ring van kan­ker ver­groot de kans op ge­ne­zing. Je om­ringt je bij ons met goed op­ge­lei­de, des­kun­di­ge en en­thou­si­as­te me­de­wer­kers die écht het ver­schil wil­len ma­ken. Wij zijn trots op ons werk en op on­ze maat­schap­pe­lij­ke bij­dra­ge. Wij doen graag een stap­je har­der en ge­ven net dat beet­je meer; wij zijn ons be­wust van on­ze maat­schap­pe­lij­ke im­pact. Bij ons vind je be­te­ke­nis­vol werk met een markt­con­for­me be­lo­ning in een fij­ne or­ga­ni­sa­tie waar al­les goed ge­re­geld is.

Voor on­ze in­ter­ne op­lei­ding tot scree­ningsla­bo­rant zoe­ken wij een:

Op­lei­der in de borst­kan­ker­scree­ning
24-36 uur per week

Jouw plek in de or­ga­ni­sa­tie
Als op­lei­der in de borst­kan­ker­scree­ning ga je me­disch beeld­vor­mings- en be­stra­lings­des­kun­di­gen (MB­B'ers) op­lei­den die bin­nen on­ze or­ga­ni­sa­tie als scree­ningsla­bo­rant aan de slag gaan. Hier­voor heb­ben wij de be­schik­king over een ei­gen op­lei­dings­cen­trum in Am­ster­dam en Utrecht. Bin­nen 6 we­ken kun­nen leer­lin­gen de op­lei­ding af­ron­den. De eer­ste drie we­ken staan in het te­ken van het ma­ken van tech­nisch uit­ste­ken­de mam­mo­gra­fie­ën; jij ver­vult in de­ze pe­ri­o­de de rol van in­struc­tie­la­bo­rant. Daar­na volgt een sta­ge­pe­ri­o­de, met aan­dacht voor be­je­ge­ning van de cli­ënt en het wer­ken als scree­ningsla­bo­rant. Je fun­geert hier­bij als sta­ge­be­ge­lei­der, coach én vraag­baak. Ook ben jij ver­ant­woor­de­lijk voor het op­lei­den van leer­lin­gen die on­ze in­ter­ne op­lei­ding tot mam­mo­la­bo­rant vol­gen. Hier­voor be­staan de eer­ste 10 we­ken uit een in­struc­tie­pe­ri­o­de en de laat­ste 6 tot 7 we­ken vor­men de sta­ge­pe­ri­o­de. Het team op­lei­din­gen valt hi­ë­rar­chisch on­der de lan­de­lijk ma­na­ger op­lei­din­gen.

Je komt te­recht in een ge­zel­lig en goed­lo­pend op­lei­dings­team en je werkt sa­men met 9 col­le­ga's. Naast je werk als op­lei­der werk je zelf ook als scree­ningsla­bo­rant. Zo blijf je op de hoog­te van de da­ge­lijk­se prak­tijk. Jouw werk­zaam­he­den be­staan on­der an­de­re uit:

 • Zorg­dra­gen voor een pret­ti­ge en vei­li­ge leer­om­ge­ving.
 • Ont­wik­ke­ling en vor­de­rin­gen van leer­lin­gen be­ge­lei­den.
 • Be­ge­lei­den van fo­to­be­spre­kin­gen.
 • Ver­zor­gen van pre­sen­ta­ties tij­dens the­ma­bij­een­kom­sten.
 • Leer­lin­gen voor­dra­gen voor eind­toets bij LRCB.
 • Be­wa­ken van de kwa­li­teit.
 • Bij­dra­gen aan het ver­be­te­ren van de op­lei­dings­pro­ces­sen.

Wij vra­gen:

 • Af­ge­ron­de op­lei­ding tot MB­B'er in de scree­ning.
 • En­ke­le ja­ren werk­er­va­ring als MB­B'er in de scree­ning.
 • Tech­ni­sche skills met aan­dacht voor in­stel­tech­niek en oog voor de­tail.
 • Flexi­bi­li­teit, ver­ant­woor­de­lijk­heids­ge­voel en een gro­te op­merk­zaam­heid.
 • Je be­schikt daar­naast over de vol­gen­de com­pe­ten­ties; di­dac­ti­sche vaar­dig­he­den, coa­chend, ont­wik­ke­lings­ge­richt, sa­men­wer­kings­ge­richt en com­mu­ni­ca­tief vaar­dig.

Wij bie­den:

 • Een dienst­ver­band voor 24 tot 36 uur per week, voor de duur van een jaar met in­ten­tie tot ver­len­ging.
 • Een ge­de­gen op­lei­ding om je klaar te sto­men voor de job.
 • Be­te­ke­nis­vol werk! Een uit­da­gen­de func­tie waar­bij je een bij­dra­ge le­vert aan het op­spo­ren en voor­ko­men van kan­ker.
 • Een dy­na­mi­sche werk­om­ge­ving waar veel ruim­te is voor jouw bij­dra­ge.
 • Een sa­la­ris con­form CAO Zie­ken­hui­zen FWG 50.
 • Een tij­de­lij­ke ar­beids­markt­toe­slag van 10% ter hoog­te van je bru­to maand­sa­la­ris voor een pe­ri­o­de tot en met 31 de­cem­ber 2021. Het is de in­ten­tie om dit in 2022 op de­ze wij­ze of soort­ge­lij­ke wij­ze voort te zet­ten.
 • Het sa­la­ris is ex­clu­sief 8,33% va­kan­tie­toe­slag, 8,33% ein­de­jaars­uit­ke­ring en reis­kos­ten­ver­goe­ding.

Ver­sterk jij on­ze or­ga­ni­sa­tie?
Je sol­li­ci­ta­tie, voor­zien van een kor­te mo­ti­va­tie­brief en re­cent CV, ont­van­gen wij graag vóór
9 de­cem­ber 2021 via on­ze web­si­te htt­ps://wer­ken­bij­be­vol­kings­on­der­zoek.nl.
De eer­ste ge­sprek­ken zul­len ge­voerd wor­den in week 50.

Bij de sol­li­ci­ta­tie­pro­ce­du­re win­nen we re­fe­ren­ties in. Kan­di­da­ten kan ge­vraagd wor­den een as­sess­ment te doen. Vóór aan­stel­ling vra­gen we een Ver­kla­ring Om­trent Ge­drag.

De­ze va­ca­tu­re wordt in­tern en ex­tern te­ge­lijk ge­plaatst. Bij ge­lij­ke ge­schikt­heid gaan in­ter­ne kan­di­da­ten voor op ex­ter­ne kan­di­da­ten.

Ac­qui­si­tie naar aan­lei­ding van de­ze va­ca­tu­re wordt niet op prijs ge­steld.

 

Solliciteer direct