MB­B'er in de scree­ning (om­ge­ving Fle­vo­land)

 • Aantal uren: 16-36 uur
 • Sluitingsdatum: 31-12-2021
 • Gewenst opleidingsniveau: HBO
Bekijk alle vacatures   Solliciteer direct

Ben jij de en­thou­si­as­te MB­B'er in de scree­ning die wij zoe­ken?

Wil jij graag in een or­ga­ni­sa­tie wer­ken met een maat­schap­pe­lijk be­lang, waar veel aan­dacht is voor jou, voor de kwa­li­teit van het werk, de cli­ënt­ge­rich­te dienst­ver­le­ning en de on­der­lin­ge con­tac­ten, dan voel jij je vast thuis bij Be­vol­kings­on­der­zoek Mid­den-West.

Wat ga jij doen?
Als MB­B'er in de scree­ning (ook wel 's­cree­ningsla­bo­rant' ge­noemd) voer je zelf­stan­dig mam­mo­gra­fisch on­der­zoek uit. Je werkt met ge­spe­ci­a­li­seer­de tech­no­lo­gie­ën voor het ma­ken van goe­de rönt­gen­fo­to's. Ge­du­ren­de je werk­dag wis­sel je van plek in het (mo­bie­le) on­der­zoeks­cen­trum: het ene mo­ment schrijf je cli­ën­ten in, het an­de­re mo­ment maak je de mam­mo­gra­fie­ën. De mam­mo­gra­fie­ën die je maakt, re­gi­stra­ties en je op­mer­kin­gen wor­den ach­ter­af be­oor­deeld door twee scree­nings­ra­dio­lo­gen.

Jouw werk­zaam­he­den zijn:

 • Het on­der­zoeks­cen­trum ope­nen en klaar ma­ken voor de komst van de cli­ën­ten.
 • De cli­ën­ten in­for­me­ren over de gang van za­ken, hen be­ge­lei­den, in­stru­e­ren en ge­rust­stel­len.
 • Het ma­ken van mam­mo­gra­fie­ën en de tech­ni­sche kwa­li­teit en dia­gnos­ti­sche waar­de van de op­na­mes be­oor­de­len.
 • Het clas­si­fi­ce­ren van de ge­ge­vens in een ge­au­to­ma­ti­seerd sys­teem.
 • Het on­der­hou­den van de ap­pa­ra­tuur en ver­hel­pen van klei­ne sto­rin­gen.
 • Deel­ne­men aan fo­to­be­spre­kin­gen met de ra­dio­loog, in­ter­col­le­gi­a­le kwa­li­teits­toet­sin­gen en na­scho­lin­gen.

Ben je be­nieuwd naar wat on­ze MB­B'ers vin­den van het wer­ken bij het be­vol­kings­on­der­zoek? Kijk dan naar de­ze kor­te vi­deo.

Wat vra­gen wij van jou?

 • Een be­wijs van be­voegd­heid ra­dio­di­a­gnos­tisch/ra­dio­the­ra­peu­tisch la­bo­rant of een af­ge­ron­de hbo-op­lei­ding Me­disch Beeld­vor­men­de en Ra­dio­the­ra­peu­ti­sche Tech­nie­ken (MBRT).
 • Goe­de so­ci­a­le en com­mu­ni­ca­tie­ve vaar­dig­he­den en em­pa­thisch ver­mo­gen.
 • Je hebt het rij­be­wijs B en een au­to.
 • Een flexi­be­le in­stel­ling ten aan­zien van werk­da­gen, reis­af­stand en be­reik­baar­heids­dienst.
 • Een re­gi­stra­tie in het kwa­li­teits­re­gis­ter is een pré.

Wat bie­den wij jou?

 • Een func­tie met veel zelf­stan­dig­heid en ver­ant­woor­de­lijk­heid bin­nen een open en in­for­me­le or­ga­ni­sa­tie met een pret­ti­ge werk­sfeer.
 • Re­gel­ma­ti­ge werk­tij­den, slechts eens per twee we­ken een be­reik­baar­heids­dienst en soms werk je één avond per twee we­ken tot 20:00 uur.
 • Een be­taal­de, in­ter­ne op­lei­ding tot MB­B'er in de scree­ning van zes we­ken (full­ti­me). Naast de­ze in­ter­ne op­lei­ding bie­den wij di­ver­se an­de­re op­lei­dings­mo­ge­lijk­he­den.
 • Een sa­la­ris in FWG 45 tot maxi­maal € 3.322,- bru­to per maand op ba­sis van 36 uur per week. Dit con­form cao Zie­ken­hui­zen.
 • Een tij­de­lij­ke ar­beids­markt­toe­slag ter hoog­te van 10% van je bru­to maand­sa­la­ris voor een pe­ri­o­de tot en met 31 de­cem­ber 2021.
 • Een tij­de­lijk dienst­ver­band voor de duur van een jaar. Daar­na be­hoort een con­tract voor on­be­paal­de tijd tot de mo­ge­lijk­he­den.
 • Goe­de se­cun­dai­re ar­beids­voor­waar­den vol­gens de cao Zie­ken­hui­zen, waar­on­der een ein­de­jaars­uit­ke­ring van 8,33% en een va­kan­tie­bij­slag van 8,33%.
 • Een uit­ste­ken­de reis­kos­ten­ver­goe­ding.

Sol­li­ci­te­ren
Re­a­ge­ren op de­ze va­ca­tu­re kan door te klik­ken op de knop 'Sol­li­ci­teer'.

Ac­qui­si­tie naar aan­lei­ding van de­ze va­ca­tu­re wordt niet op prijs ge­steld.

Solliciteer direct