Mam­mo­la­bo­rant (in­ser­vi­ce op­lei­ding) Utrecht en om­ge­ving

 • Aantal uren: 32 uur
 • Sluitingsdatum: 15-12-2020
 • Gewenst opleidingsniveau: MBO
Bekijk alle vacatures   Solliciteer direct

Voor on­ze in­ser­vi­ce op­lei­ding (wer­ken en le­ren) zoe­ken we zorg­pro­fes­si­o­nals met tech­nisch in­zicht uit Utrecht en om­ge­ving.

Wil jij graag in een or­ga­ni­sa­tie wer­ken met een maat­schap­pe­lijk be­lang, waar veel aan­dacht is voor jou, voor de kwa­li­teit van het werk, de ser­vi­ce­ge­rich­te dienst­ver­le­ning en de on­der­lin­ge con­tac­ten, dan voel jij je vast thuis bij Be­vol­kings­on­der­zoek.

Wat ga jij doen?

Als mam­mo­la­bo­rant word je tij­dens het twee­ja­ri­ge leer­tra­ject op (HBO ni­veau) op­ge­leid om zelf­stan­dig mam­mo­gra­fisch on­der­zoek uit te voe­ren. Bij een mam­mo­gra­fisch on­der­zoek wor­den er mid­dels rönt­gen­ap­pa­ra­tuur borst­fo­to's ge­maakt met als doel het vroeg­tij­dig op­spo­ren van borst­kan­ker bij vrou­wen van 50 tot en met 75 jaar. Je werkt met ge­spe­ci­a­li­seer­de tech­no­lo­gie­ën voor het ma­ken van goe­de rönt­gen­fo­to's. Ge­du­ren­de je werk­dag wis­sel je van plek in het (mo­bie­le) on­der­zoeks­cen­trum: het ene mo­ment schrijf je cli­ën­ten in en het an­de­re mo­ment maak je de mam­mo­gra­fie­ën waar­bij je ook re­gi­stra­ties en op­mer­kin­gen plaatst. Twee scree­nings­ra­dio­lo­gen be­oor­de­len ach­ter­af je ge­maak­te mam­mo­gra­fie­ën en ne­men je be­vin­din­gen mee.

Jouw werk­zaam­he­den zijn:

 • Het on­der­zoeks­cen­trum ope­nen en ge­reed ma­ken voor de komst van de cli­ën­ten.
 • De cli­ën­ten in­for­me­ren over de gang van za­ken, hen be­ge­lei­den, in­stru­e­ren en ge­rust­stel­len.
 • Het ma­ken van mam­mo­gra­fie­ën en het be­oor­de­len van de tech­ni­sche kwa­li­teit en dia­gnos­ti­sche waar­de van de op­na­mes.
 • Het clas­si­fi­ce­ren van de ge­ge­vens in een ge­au­to­ma­ti­see­rd sys­teem.
 • Het on­der­hou­den van de ap­pa­ra­tuur en ver­hel­pen van klei­ne sto­rin­gen.
 • Deel­ne­men aan in­ter­col­le­gi­a­le kwa­li­teits­toet­sin­gen, na­scho­lin­gen en fo­to­be­sp­re­kin­gen met de scree­nings­ra­dio­loog.

Hoe ziet het leer­tra­ject er­uit?

 • Je start be­gin fe­bru­a­ri 2021 sa­men met 23 an­de­re kan­di­da­ten met de in­ser­vi­ce op­lei­ding tot mam­mo­la­bo­rant. Het eer­ste ge­deel­te van de in­ser­vi­ce op­lei­ding be­staat uit de op­lei­ding tot MB'er in de scree­ning (scree­nings­as­sis­tent). Dit is een be­roeps­voor­be­rei­den­de pe­ri­o­de en de­ze op­lei­ding duurt on­ge­veer 16 we­ken, 4 da­gen per week. Ge­mid­deld wordt er 1 dag per week the­o­rie ge­ge­ven en de ove­ri­ge tijd volg je prak­tijk­da­gen op een op­lei­dings­cen­trum van Be­vol­kings­on­der­zoek.
 • Na de op­lei­ding tot MB'er in de scree­ning (scree­nings­as­sis­tent) wordt de op­lei­ding ver­volgd met af­wis­se­lend the­o­rie en prak­tijk, waar­bij de the­o­rie aan­sluit op de prak­tijk ge­du­ren­de de res­te­ren­de tijd, zo­dat de to­ta­le op­lei­ding af­ge­slo­ten kan wor­den in twee jaar. Naast het vol­gen van the­o­rie ben je werk­zaam op een on­der­zoeks­cen­trum. In de­ze twee jaar loop je ook sta­ge in het zie­ken­huis, zo­dat je ken­nis maakt met de ver­schil­len­de mo­da­li­tei­ten op het ge­bied van mam­mo­gra­fie. Daar­naast be­hoort het ma­ken van ver­schil­len­de op­drach­ten, zo­als fo­to­be­sp­re­king la­bo­rant-ra­dio­loog ook tot de op­lei­ding. Aan het ein­de van de op­lei­ding volgt een af­stu­deer­fa­se met het schrij­ven van een scrip­tie.

Het the­o­re­tisch deel van de op­lei­ding wordt gro­ten­deels on­li­ne ge­ge­ven of in Utrecht (prak­tijk­les­sen wor­den ge­ge­ven in Rot­ter­dam). In de re­gio waar je woont vindt de (ver­die­ping van de) prak­tijk plaats.

Wat vra­gen wij van jou?

 • Een ha­vo di­plo­ma (voor­keur pro­fiel Na­tuur & Tech­niek of Na­tuur & Ge­zond­heid) of een mbo-ni­veau 4 di­plo­ma (met tech­ni­sche, me­di­sche of ver­zor­gen­de rich­ting).
 • Goe­de so­ci­a­le en com­mu­ni­ca­tie­ve vaar­dig­he­den en em­pa­thisch ver­mo­gen.
 • Je hebt een leer­gie­ri­ge werk­hou­ding. Bo­ven­op de 32-uri­ge werk­week komt er zelf­stu­die in de avond­uren en week­en­den bij.
 • Je bent in het be­zit van het rij­be­wijs B en een au­to.
 • Woon­ach­tig re­gio Utrecht.
 • In het ka­der van de ver­ge­wis­plicht wor­den even­tu­eel, voor­dat we over­gaan tot een aan­stel­ling, re­fe­ren­ties op­ge­vraagd bij eer­de­re werk­ge­vers. Ook vra­gen we om een ver­kla­ring om­trent ge­drag.
 • Een as­sess­ment maakt deel uit van de sol­li­ci­ta­tie­pro­ce­du­re.

Wat bie­den wij jou?

 • Een func­tie met veel zelf­stan­dig­heid en ver­ant­woor­de­lijk­heid bin­nen een open en in­for­me­le or­ga­ni­sa­tie met een pret­ti­ge werk­sfeer.
 • Een be­taal­de in­ter­ne op­lei­ding tot mam­mo­la­bo­rant van 2 jaar op HBO ni­veau (32 uur per week).
 • Een sa­la­ris in FWG 35 con­form Cao Zie­ken­hui­zen in­scha­ling 2021.
  - start op­lei­ding: € 2.387,- (FWG 35-4)
  - na af­ron­ding op­lei­ding MB'er in de scree­ning (7 maan­den): € 2.464,- (FWG 35-5)
  - na af­ron­ding 1e jaar op­lei­ding: € 2.526,- (FWG 35-6)
  Na af­ron­ding van de in­ser­vi­ce op­lei­ding een sa­la­ris in FWG 45 tot maxi­maal € 3.322,- bru­to per maand.
 • Een tij­de­lij­ke ar­beids­markt­toe­slag ter hoog­te van 10% van je bru­to maand­sa­la­ris voor een pe­ri­o­de tot en met 31 de­cem­ber 2020.
 • Een leer-ar­beids­over­een­komst ge­du­ren­de de op­lei­ding. Na de op­lei­ding krijg je een con­tract voor on­be­paal­de tijd aan­ge­bo­den.
 • Goe­de se­cun­dai­re ar­beids­voor­waar­den vol­gens de Cao Zie­ken­hui­zen waar­on­der een ein­de­jaars­uit­ke­ring van 8,33% en een va­kan­tie­bij­slag van 8,33%.
 • Een uit­ste­ken­de reis­kos­ten­ver­goe­ding per ki­lo­me­ter.

Al­leen sol­li­ci­ta­ties die via de wer­ken­bij web­si­te van Be­vol­kings­on­der­zoek bin­nen ko­men wor­den in be­han­de­ling ge­no­men.

Ac­qui­si­tie naar aan­lei­ding van de­ze ad­ver­ten­tie wordt niet op prijs ge­steld.

Solliciteer direct