Hoofd scree­ning

 • Aantal uren: 32-36 uur
 • Sluitingsdatum: 5-12-2021
 • Gewenst opleidingsniveau: HBO
Bekijk alle vacatures

Wel­kom bij Be­vol­kings­on­der­zoek Ne­der­land
Be­vol­kings­on­der­zoek Ne­der­land voert de be­vol­kings­on­der­zoe­ken borst­kan­ker, darm­kan­ker en baar­moe­der­hals­kan­ker uit met als doel kan­ker in een vroeg sta­di­um op te spo­ren. Vroe­ge op­spo­ring van kan­ker ver­groot de kans op ge­ne­zing. Je om­ringt je bij ons met goed op­ge­lei­de, des­kun­di­ge en en­thou­si­as­te me­de­wer­kers die écht het ver­schil wil­len ma­ken. Wij zijn trots op ons werk en op on­ze maat­schap­pe­lij­ke bij­dra­ge. Bij ons vind je be­te­ke­nis­vol werk met een markt­con­for­me be­lo­ning in een fij­ne or­ga­ni­sa­tie waar al­les goed ge­re­geld is. Wij zijn per di­rect op zoek naar een:

Hoofd scree­ning voor het Be­vol­kings­on­der­zoek Borst­kan­ker
Be­vol­kings­on­der­zoek Mid­den-West / 32-36 uur per week

Jouw plek in on­ze or­ga­ni­sa­tie
In de­ze uit­da­gen­de en af­wis­se­len­de func­tie werk je sa­men in een team met vier hoof­den scree­ning en de re­gio­ma­na­ger. Dit team is ver­ant­woor­de­lijk voor de ex­cel­len­te uit­voe­ring van de borst­kan­ker­scree­ning in de re­gio Mid­den-West. De­ on­der­zoe­ken vin­den plaats in on­ze on­der­zoeks­cen­tra (vijf­tien mo­bie­le en twee vas­te lo­ca­ties in de re­gi­o's Am­ster­dam en Utrecht). Jij geeft lei­ding aan on­ge­veer 45 ra­dio­di­a­gnos­tisch la­bo­ran­ten (22 fte). Dit doe je op een in­spi­re­ren­de, mo­ti­ve­ren­de wij­ze: Jij krijgt ie­der­een mee! Jij bent met jouw team
ver­ant­woor­de­lijk voor de kwa­li­ta­tief en kwan­ti­ta­tief uit­ste­ken­de dienst­ver­le­ning door een op­ti­ma­le in­zet van per­so­ne­le en fa­ci­li­tai­re mid­de­len. Ook le­ver je een bij­dra­ge aan het or­ga­ni­sa­tie­be­leid door het ma­ken van de ver­taal­slag van de stra­te­gisch-tac­ti­sche or­ga­ni­sa­tie­doe­len naar team­ni­veau. Je sig­na­leert knel­pun­ten in de da­ge­lijk­se uit­voe­ring, pakt de­ze op en draagt mo­ge­lij­ke op­los­sin­gen aan. Je stuurt de ra­dio­di­a­gnos­tisch la­bo­ran­ten aan van­uit het hoofd­kan­toor in Am­ster­dam en be­zoekt re­gel­ma­tig de (mo­bie­le) on­der­zoeks­cen­tra.

Wij vra­gen:

 • Een af­ge­ron­de op­lei­ding op HBO ni­veau.
 • Een af­ge­ron­de ma­na­ge­ment­op­lei­ding is een pré.
 • Mi­ni­maal 3 jaar er­va­ring als lei­ding­ge­ven­de bin­nen de ge­zond­heid­zorg.
 • Ken­nis van ra­dio­lo­gie is een pré.
 • Een rij­be­wijs en ei­gen ver­voer.

On­ze ide­a­le kan­di­daat:

 • Een team­spe­ler die een hecht team vormt met de re­gio­ma­na­ger en de ove­ri­ge hoof­den scree­ning.
 • Een ge­dre­ven in­spi­re­ren­de lei­ding­ge­ven­de die bouwt aan de ont­wik­ke­ling van en sa­men­hang bin­nen de teams in het ei­gen aan­dachts­ge­bied, met oog voor een zo op­ti­maal mo­ge­lijk func­ti­o­ne­ren van al­le teams.
 • Een ana­ly­tisch en so­ci­aal lei­ding­ge­ven­de die zorg voor de in­di­vi­du­e­le me­de­wer­kers kan com­bi­ne­ren met de op­ti­ma­li­sa­tie van werk­pro­ces­sen en de in­tro­duc­tie van nieu­we sys­te­men.
 • Een lei­ding­ge­ven­de die uit­voe­ren­de werk­zaam­he­den niet schuwt en re­gel­ma­tig op de werk­vloer/ (mo­bie­le) units aan­we­zig is.
 • Een ster­ke per­soon­lijk­heid met be­drijfs­kun­dig in­zicht, com­mu­ni­ca­tief vaar­dig en re­sul­taat­ge­richt.

Wij bie­den:

 • Een dienst­ver­band voor 32 tot 36 uur per week, voor de duur van een jaar met de in­ten­tie tot ver­len­ging.
 • Be­te­ke­nis­vol werk! Een uit­da­gen­de func­tie in een ver­an­de­ren­de or­ga­ni­sa­tie waar­bij je een bij­dra­ge le­vert aan het op­spo­ren en voor­ko­men van kan­ker.
 • Een pret­ti­ge en col­le­gi­a­le werk­om­ge­ving.
 • Een sa­la­ris con­form CAO Zie­ken­hui­zen FWG 60 (mi­ni­maal € 3.322,- maxi­maal € 4.798,- bru­to per maand op ba­sis van 36 uur).
 • Het sa­la­ris is ex­clu­sief 8,33% va­kan­tie­toe­slag, 8,33% ein­de­jaars­uit­ke­ring en reis­kos­ten­ver­goe­ding van 0,19 cent per ki­lo­me­ter (on­be­perkt ook als je met het open­baar ver­voer komt) en een sport­ver­goe­ding van € 200,- net­to per jaar naar ra­to van je dienst­ver­band.
 • Een werk­lo­ca­tie die met het open­baar ver­voer goed be­reik­baar is. Er is ook ge­le­gen­heid om te par­ke­ren. Op dit mo­ment ver­loopt een deel van de werk­zaam­he­den van­uit huis, hier­in word je ui­ter­aard ge­fa­ci­li­teerd.

Ver­sterk jij on­ze or­ga­ni­sa­tie?
Je sol­li­ci­ta­tie, voor­zien van een kor­te mo­ti­va­tie­brief en re­cent CV, ont­van­gen wij graag vóór 6 de­cem­ber 2021. De sol­li­ci­ta­tie­pro­ce­du­re be­staat uit twee ge­sprek­ken, een as­sess­ment en een ar­beids­voor­waar­den­ge­sprek. De eer­ste ge­sprek­ken zul­len plaats­vin­den in week 49 (8 of 9 de­cem­ber 2021) en de twee­de ge­sprek­ken in week 50 (15, 16 of 17 de­cem­ber 2021). Re­a­ge­ren op de­ze va­ca­tu­re kan via on­ze web­si­te htt­ps://wer­ken­bij­be­vol­kings­on­der­zoek.nl

Voor de­ze va­ca­tu­re wordt te­ge­lij­ker­tijd in- en ex­tern ge­wor­ven. Bij ge­lij­ke ge­schikt­heid gaat de voor­keur uit naar in­ter­ne kan­di­da­ten.

Ac­qui­si­tie naar aan­lei­ding van de­ze va­ca­tu­re stel­len wij niet op prijs.